Preken

(.) HHG Urk -- Elim 2021-05-30 (.) Lutherkring Voorthuizen (.) aanbevolen prekenbundels (.) nieuwe preken 2013 - 2014 (.) nieuwe preken 2015 - 2019 (.) nieuwe preken 2020 - 2022 (.) nieuwe preken 2023 - 2024 .. Efeze 2 vs 8 - Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.mp3Exodus 34 vs 5-9 Want dit is een hardnekkig volk; doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan tot een erfdeel.mp3Gen. 46 vs 34 - Zo zult gij zeggen; Uw knechten zijn mannen, die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben.mp3HC zondag 6 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zij.mp3HC zondag 7 - Wat is een waar zaligmakend geloof.mp3Hand. 2 vs 4,37 - En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3Hand. 2 vs 41-42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods.mp3Hand. 3 vs 6 - Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus.mp3Hand. 8 vs 26 - Sta op, en ga heen tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is.mp3Hebr. 13 vs 8 - Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.mp3Hoogl. 2 vs 14 - Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats.mp3Jesaja 04 vs 3 - En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden.mp3Jesaja 09 vs 5 - Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.mp3Jesaja 33 vs 13-17 Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een ver gelegen land zien.mp3Jesaja 53 vs 10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt.mp3Joh. 16 vs 18 - Zij zeiden dan; Wat is dit, dat Hij zegt; Een kleinen tijd. Wij weten niet, wat Hij zegt.mp3Joh. 18 vs 8 - Jezus antwoordde; Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.mp3Joh. 20 vs 21-23 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen; Ontvangt den Heiligen Geest.mp3Joh. 21 vs 9-10 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood.mp3Kon. (1) 19 vs 5c - toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem; Sta op, eet.mp3Korinthe (1) 02 vs 9-10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.mp3Korinthe (1) 15 vs 11 - Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd.mp3Lukas 01 vs 13 - Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord.mp3Lukas 01 vs 40-45 Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks.mp3Lukas 02 vs 29-30 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord.mp3Lukas 04 vs 18 - De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen.mp3Lukas 06 vs 20 - Zalig zijt gij, armen, want uwer is het Koninkrijk Gods.mp3Lukas 12 vs 7a - Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld.mp3Lukas 14 vs 23 - Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.mp3Lukas 18 vs 13 - En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel.mp3Lukas 22 vs 15 - En Hij zeide tot hen; Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.mp3Lukas 24 vs 50-53 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.mp3Markus 16 vs 15 - En Hij zeide tot hen; Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.mp3Matth. 01 vs 18 - De geboorte van Jezus Christus was nu aldus.mp3Matth. 03 vs 3 - Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht.mp3Matth. 03 vs 9-12 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik.mp3Matth. 06 vs 8 - Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.mp3Matth. 07 vs 21 - Niet een iegelijk, die tot Mij zegt; Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen.mp3Matth. 08 vs 10 - Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israel zo groot een geloof niet gevonden.mp3Matth. 10 vs 22 - En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam.mp3Matth. 15 vs 28 - O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.mp3Matth. 17 - De verheerlijking van de Heere Jezus op de olijfberg.mp3Matth. 20 vs 22 - Gijlieden weet niet wat gij begeert.mp3Matth. 27 vs 3-5 Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed.mp3Matth. 28 vs 5 - Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.mp3Petrus (2) 2 vs 9-10 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels.mp3Psalm 020 vs 10 - O HEERE! behoud; die Koning verhore ons ten dage van ons roepen.mp3Psalm 039 vs 7-8 Verlos mij van al mijn overtredingen; en stel mij niet tot een smaad des dwazen.mp3Psalm 042 vs 2-3 Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.mp3Psalm 051 vs 11-12 Davids berouw na zijn zonde met Bathseba.mp3Psalm 079 vs 5 - Hoe lang, HEERE, Zult Gij eeuwiglijk toornen. Zal Uw ijver als vuur branden.mp3Psalm 084 vs 8 - Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN.mp3Psalm 091 vs 1-3 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.mp3Psalm 112 vs 4 - Den oprechten gaat het licht op in de duisternis; Hij is genadig, en barmhartig, en rechtvaardig.mp3Psalm 116 vs 3-5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.mp3Thess. (1) 5 vs 23-25 Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.mp3