Preken

(2020-07-12 Nederlangbroek) Jesaja 66 vs 2 Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE.mp3(2020-08-01 HHG Voorburg) Jesaja 41 vs 13 - Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg; Vrees niet, Ik help u.mp3(2020-08-02 Nederlangbroek) Lukas 14 vs 07-14 Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats.mp3(2020-08-02 Nederlangbroek) Lukas 14 vs 21-23 Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.mp3(2020-09 13 HHG Voorburg) 1 Korinthe 1 vs 12 - En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt; Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus.mp3(2020-09-13 HHG Voorburg) 1 Johannes 1 vs 7b - Zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.mp3(2020-09-24 HGC Doorn) Joh. 11 vers 39 - Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen.mp3(2020-10-04 NHE Gortel) Markus 10 vs 16 - En Hij omving ze met Zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende zegende Hij dezelve.mp3(2020-11-01 NHE Gortel) Jeremia 2 vs 8a - En de priesters zeiden niet; Waar is de HEERE.mp3(2020-11-12 HGC Doorn) Genesis 21 vers 17a - En God hoorde de stem van den jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den hemel.mp3(2020-12-10 HGC Doorn) Psalm 98 vs 9 Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid.mp3(2020-12-31 NHE Gortel) Mattheus 11 vs 28-29 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.mp3(2021-01-01 Den Haag, nieuwjaar) Matth. 11 vs 20-24 Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten.mp3(2021-01-03 HHG Voorburg) Lukas 10 vs 17-20 Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.mp3(2021-01-03 HHG Voorburg) Markus 6 vs 7 - En Hij riep tot Zich de twaalven, en begon hen uit te zenden twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten.mp3(2021-01-14 HGC Doorn) Nahum 1 vs 1-8 De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig.mp3(2021-01-17 Den Haag) Matth. 12 vs 33-37 Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad.mp3(2021-01-17 Den Haag) Psalm 98 - De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen.mp3(2021-02-14 HHG Voorburg) Psalm 137 vs 5a - Indien ik u vergeet, o Jeruzalem! zo vergete mijn rechterhand zichzelve.mp3(2021-02-21 Den Haag) Markus 7 vs 24-30 Want een vrouw, welker dochtertje een onreinen geest had, van Hem gehoord hebbende.mp3(2021-02-21 Den Haag) Psalm 137 - Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion.mp3(2021-03-11 HGC Doorn) Hosea 6 - Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen.mp3(2021-03-14 Den Haag) Lukas 23 vs 33 - En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners.mp3(2021-04-04 Den Haag) Lukas 24 vs 1-12, Rom. 8 vs 28-39 Wat zoekt gij den Levende bij de doden! Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.mp3(2021-04-11 HHG Voorburg) Rom. 8 vs 34 - Wie is het, die verdoemt. Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is.mp3(2021-04-14 Kampen) Nahum 1 vs 1-8 De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig.mp3(2021-05-09 Den Haag) Openb. 22 vs 1-5 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon.mp3(2021-05-13 NHE Gortel) Hand. 1 vers 4-14 De Hemelvaart van de Heere Jezus Christus.mp3(2021-05-20 HGC Doorn) Markus 8 vs 10-13 En de Farizeen gingen uit, en begonnen met Hem te twisten, begerende van Hem een teken van den hemel.mp3(2021-05-30 HHG Urk, Elim) Genesis 3 - Over de boom des levens.mp3(2021-05-30 HHG Urk, Elim) Markus 8 vers 10-21 De Heere Jezus en de farizeeers.mp3(2021-06-20 Loosduinen) HC zondag 1, vraag 1 - Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3(2021-06-20 NHE Gortel) Matth. 9 vs 9-13 En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheus; en zeide tot hem; Volg Mij.mp3(2021-07-04 VHG Vaassen) Hosea 6 vers 4-6 Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot brandofferen.mp3(2021-07-18 Den Haag) Hand. 3 vers 4 - En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide; Zie op ons.mp3(2021-07-18 Den Haag) Matth. 9 vers 9-13, HC zondag 1 - Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3(2021-07-18 Loosduinen) HC zondag 1, vraag 2 - Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp3(2021-07-25 HHG Voorburg) Mattheus 6 vs 16 - En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden.mp3(2021-07-25 HHG Voorburg) Psalm 65 vs 3 - Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.mp3(2021-08-01 VHG Vaassen) 1 Samuel 16 vs 18 - Zie, ik heb gezien een zoon van Isai, den Bethlehemiet, die spelen kan, en hij is een dapper held, en een krijgsman.mp3(2021-08-08 VHG Vaassen) Openb. 3 vers 19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.mp3(2021-08-15 HHG Urk, Elim) Joh. 13 vs 8-10 Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.mp3(2021-08-15 HHG Urk, Elim) Psalm 51 vers 12-15 Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.mp3(2021-08-29 HHG Urk, Elim) 2 Kon. 2 vs 14 - En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide; Waar is de HEERE, de God van Elia.mp3(2021-08-29 HHG Urk, Elim) Markus 1 vers 37 - En zij Hem gevonden hebbende, zeiden tot Hem; Zij zoeken U allen.mp3(2021-09-05 NHE Gortel) 1 Joh. 1 vs 1-4 Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven.mp3(2021-09-05 VHG Vaassen) Joh. 13 vs 8-10 Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.mp3(2021-09-26 Den Haag) HC zondag 2, vraag 3-5 - Waaruit kent gij uw ellende.mp3(2021-09-26 Loosduinen) HC zondag 2 - Waaruit kent gij uw ellende, en wat eist de wet God van ons.mp3(2021-09-30 HGC Doorn) 1 Sam. 18 vers 6-8 Zij hebben David tien duizend gegeven, doch mij hebben zij maar duizend gegeven.mp3(2021-10-10 HHG Voorburg) 1 Petrus 1 vs 6-9 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen.mp3(2021-10-10 HHG Voorburg) Genesis 5 vs 21-24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.mp3(2021-10-17 Den Haag) 1 Joh. 1 vers 3 - Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben.mp3(2021-10-17 Den Haag) Mattheus 9 vs 9-13, HC zondag 3 - Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp3(2021-10-17 Loosduinen) HC zondag 3 - Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp3(2021-11-07 HHG Voorburg) 1 Sam. 5 vers 4 - Toen zij nu des anderen daags des morgens vroeg opstonden, ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde.mp3(2021-11-07 HHG Voorburg) Matth. 25 vs 40 - Voorwaar zeg Ik u Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.mp3(2021-11-14 NHE Gortel) 1 Kon. 8 vers 41-43 Ontmoeting met Salomo in de tempel.mp3(2021-12-08 HHG Groenekan) Matth. 11 vers 20 - Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.mp3(2021-12-25) Lukas 2 - Over de nederige geboorte van de Heere Jezus Christus.mp3(2021-12-31 NHE Gortel) Micha 1 vers 8-9 Hierom zal ik misbaar bedrijven en huilen; ik zal beroofd en naakt gaan; ik zal misbaar maken als de draken, en treuren als de jonge struisen.mp3(2022-01-01 Nieuwjaar) Micha 1 vs 8-9 Hierom zal ik misbaar bedrijven en huilen; ik zal beroofd en naakt gaan; ik zal misbaar maken als de draken, en treuren als de jonge struisen.mp3(2022-01-02 HHG Voorburg) Matth. 25 vers 6-7 En ter middernacht geschiedde een geroep; ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet.mp3(2022-01-06 Doorn) Markus 1 vers 4 - Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp3(2022-01-06 HGC Doorn) Markus 1 vers 4 - Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp3(2022-01-23 Loosduinen) HC zondag 5 - Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken.mp3(2022-01-23) Markus 1 vers 1-15 De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.mp3(2022-01-23) Psalm 15 - HEERE, wie zal verkeren in Uw tent. Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid.mp3(2022-02-13 HHG Urk, Elim) Jesaja 54 vers 1 - Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, die geen barensnood gehad hebt.mp3(2022-02-13 HHG Urk, Elim) Markus 10 vers 15 Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.mp3(2022-02-20 VHG Vaassen) Matth. 12 vers 22 - Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem.mp3(2022-03-10 HGC Doorn) Joh. 18 vers 4 - Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen; Wien zoekt gij.mp3(2022-03-20 Loosduinen) HC zondag 6 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp3(2022-03-20 Loosduinen) Joh. 18 vers 1-11 Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken.mp3(2022-03-27 HHG Voorburg) Lukas 22 vers 15-16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.mp3(2022-03-27 HHG Voorburg) Matth. 16 vers 21 - Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden.mp3(2022-04-03 NHE Gortel) Lukas 22 vers 15-16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.mp3(2022-04-10 NHE Gortel) Lukas 23 vers 8-9 En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd; want hij was van over lang begerig geweest Hem te zien.mp3(2022-04-10 VHG Vaassen) Lukas 18 vers 37-38 En zij boodschapten hem, de blinde Bartimeus, dat Jezus de Nazarener voorbijging.mp3(2022-04-14 HGC Doorn) Johannes 19 vers 16-18 Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg.mp3(2022-04-24 NHE Gortel) Mattheus 28 vers 18-20 - De weg naar de openbaring van Jezus Christus.mp3(2022-05-01 HHG Voorburg) Joh. 20 vers 27-28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God.mp3(2022-05-01 NHE Gortel) Joh. 20 vers 21-23 De dood overwonnen, de dag van grote vreugde, aan Gods recht voldaan.mp3(2022-05-15 Loosduinen) HC zondag 4 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp3(2022-05-15 Loosduinen) Openb. 6 vers 9-11 Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen.mp3(2022-05-22 VHG Vaassen) Openb. 6 vers 9-11 Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen.mp3(2022-06-15 Kampen) Richteren 8 vers 27 - En Gideon maakte daarvan een efod, en stelde die in zijn stad, te Ofra; en gans Israel hoereerde aldaar denzelven na, en het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik.mp3(2022-07-17 VHG Vaassen) Joh. 11 vers 11 - Dit sprak Hij, en daarna zeide Hij tot hen; Lazarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen, om hem uit den slaap op te wekken.mp3(2022-07-24 Loosduinen) HC zondag 7, n.a.v. Hebreeen 11 vers 1-6 Wat is een waar zaligmakend geloof.mp3(2022-07-24 Loosduinen) Matth. 16 vers 21 tot Hfst. 17 vers 13.mp3(2022-07-31 NHE Gortel) Hebr. 11 vers 6 - Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.mp3(2022-08-07 HHG Voorburg) Hand. 4 vers 32-33 En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.mp3(2022-08-07 HHG Voorburg) Hand. 5 vers 3 - En Petrus zeide; Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands.mp3(2022-08-14 Loosduinen) Gal. 6 vers 12-14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.mp3(2022-08-14 Loosduinen) HC zondag 8 n.a.v. Lukas 4 vers 16-30 Hoe worden deze artikelen des algemenen christelijken geloofs dan gedeeld.mp3(2022-08-21 VHG Vaassen) Markus 5 vers 29-30 En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was.mp3(2022-09-08 HGC Doorn) Matth. 26 vers 30 - En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.mp3(2022-09-18 Loosduinen) Matth. 26 vers 26-30 En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.mp3(2022-10-16 Loosduinen) Deut. 1 vers 34 - Als nu de HEERE de stem uwer woorden hoorde, zo werd Hij zeer toornig, en zwoer, zeggende.mp3(2022-10-16 Loosduinen) HC zondag 9 n.a.v. Lukas 15 vers 11 - Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3(2022-11-03 HGC Doorn) Hand. 17 vers 23b - DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden.mp3(2022-11-09 Kampen) Hand. 14 vers 8-12 En een zeker man, te Lystre, zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijner moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken; welke de ogen op hem houdende.mp3(2022-11-20 Loosduinen) Fillip. 3 vers 17 -- Fillip. 4 vers 13.mp3(2022-11-20 Loosduinen) HC zondag 10 n.a.v. Hand. 17 vers 16 - Wat verstaat en gelooft gij van de voorzienigheid Gods.mp3(2022-11-27 HHG Voorburg) aanvang 17.00 uur.mp3(2022-12-11 NHE Gortel) Matth. 5 vers 27-28 Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.mp3(2022-12-11 VHG Vaassen) Filip. 4 vers 4-7 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren.mp3..