Preken

(.) Boeken in pdf over geloof en wedergeboorte (.) Dwalingen inzake de kinderdoop (.) Heidelberger Catechismus 2010 - 2012 (.) Heidelberger Catechismus 2016 - 2018 (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 (.) Heidelberger Catechismus 2022 - 2024 (.) Krimpen a-d IJssel 2006 - 2009 (.) Krimpen a-d IJssel 2010 (.) Krimpen a-d IJssel 2011 (.) Krimpen a-d IJssel 2012 (.) Krimpen a-d IJssel 2017 (.) Krimpen a-d IJssel 2018 (.) Krimpen a-d IJssel 2019 (.) Krimpen a-d IJssel 2020 (.) Krimpen a-d IJssel 2021 (.) Krimpen a-d IJssel 2022 (.) Krimpen a-d IJssel 2023 (.) Krimpen a-d IJssel 2024 (.) Uitnodigingen 2012 - 2023 .. 2 Kor. 13 (Afscheid van NHK) Doch ik hoop, dat gij zult verstaan, dat wij niet verwerpelijk zijn.mp32 Thess. 2 vs 9-17 Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn.mp3Efeze 5 vs 11-33 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.mp3Filip. 1 vs 1-11 En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen.mp3Filip. 1 vs 20-30 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.mp3Filip. 2 vs 1-11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.mp3Genesis 19 v 4-16 Lot verzocht door de goddeloze mannen van Sodom.mp3H.C. Zondag 20 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3H.C. Zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3Hand. 03 vs 14-26 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden.mp3Hebr. 01 vs 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid.mp3Hebr. 09 vs 16-28 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome.mp3Hebr. 12 vs 14-25 Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal.mp3Jesaja 40 1-2 (a) Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem.mp3Jesaja 40 1-2 (b) Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem.mp3Jesaja 53 vs 1-7 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde.mp3Joh. 03 vs 14-15 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden.mp3Joh. 18 vs 1-11 Hij vraagde hun dan wederom; Wien zoekt gij. En zij zeiden; Jezus den Nazarener.mp3Korinthe (1) 6 vs 12-20 Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem.mp3Korinthe (1) 9 vs 18 Wat loon heb ik dan. Namelijk dat ik, het Evangelie verkondigende, het Evangelie van Christus kosteloos stelle.mp3Lukas 01 vs 5-20 Maar de engel zeide tot hem; Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord.mp3Lukas 02 vs 8-20 Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.mp3Lukas 19 vs 5 - Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.mp3Matth. 01 vs 18-25 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.mp3Matth. 08 vs 5-13 En de hoofdman over honderd, antwoordende, zeide; Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen.mp3Matth. 10 vs 16-26 Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.mp3Matth. 16 13-20 Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben.mp3Matth. 26 v 30-41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.mp3Matth. 27 vs 62-66 Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft; Na drie dagen zal Ik opstaan.mp3Petrus (1) 1 vs 13-25 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.mp3Psalm 033 vs 18 - Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen.mp3Psalm 110 - De HEERE zal de scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende; Heers in het midden Uwer vijanden.mp3Psalm 129 vs 3 - Ploegers hebben op mijn rug geploegd; zij hebben hun voren lang getogen.mp3Psalm 130 vs 5 (HA) Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.mp3Samuel (1) 16 vs 01-13 Toen nam Samuel den oliehoorn, en hij zalfde David in het midden zijner broederen.mp3Samuel (1) 16 vs 14-23 Saul nu zond boden tot Isai, en zeide; Zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is.mp3Samuel (1) 17 vs 31-51 Uw knecht zal heengaan en hij zal met dezen Filistijn strijden.mp3Timotheus (1) 3 vs 10-17 God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen.mp3Timotheus (1) 4 vs 6-16 Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.mp3