Preken

.. H.C. Zondag 05 (vr. 12-15) Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken.mp3H.C. Zondag 06 (vr. 16-19) Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp3H.C. Zondag 07 (vr. 20-21) Wat is een waar geloof in Jezus Christus.mp3H.C. Zondag 09 (vr. 26) Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3H.C. Zondag 10 (vr. 27-28) Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods.mp3H.C. Zondag 11 (vr. 29-30) Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd.mp3H.C. Zondag 12 (vr. 31-32) Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3H.C. Zondag 19 (vr. 50-51) Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods.mp3H.C. Zondag 23 (vr. 59-60) Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft.mp3H.C. Zondag 23 (vr. 61) Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3H.C. Zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3H.C. Zondag 38 (a) Over het vierde gebod - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3H.C. Zondag 38 (b) Over het vierde gebod - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3H.C. Zondag 39 (a) Over het vijfde gebod - Eert uw vader en uw moeder.mp3H.C. Zondag 39 (b) Over het vijfde gebod - Eert uw vader en uw moeder.mp3H.C. Zondag 40 (a) Over het zesde gebod - Gij zult niet doodslaan.mp3H.C. Zondag 40 (b) Over het zesde gebod - Gij zult niet doodslaan.mp3H.C. Zondag 41 (a) Over het zevende gebod - Gij zult niet echtbreken.mp3H.C. Zondag 41 (b) Over het zevende gebod - Gij zult niet echtbreken.mp3H.C. Zondag 43 (a) Over het negende gebod - Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3H.C. Zondag 43 (b) Over het negende gebod - Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3H.C. Zondag 44 (a) Over het tiende gebod - Gij zult niet begeren.mp3H.C. Zondag 44 (b) Over het tiende gebod - Gij zult niet begeren.mp3H.C. Zondag 45 (vr. 116) Waarom is het gebed den Christenen van node.mp3H.C. Zondag 47 - Uw Naam worde geheiligd.mp3H.C. Zondag 48 - Uw Koninkrijk kome.mp3H.C. Zondag 49 (2010) Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3H.C. Zondag 49 (vr. 124) Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3H.C. Zondag 51 - Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.mp3H.C. Zondag 52 (vr. 127) Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.mp3