Preken

(2019-05-12) HC zondag 01 - Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3(2019-05-19) HC zondag 02 - Waaruit kent gij uw ellende, en wat eist Gods heilige wet van ons.mp3(2019-05-26) HC zondag 03 - Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp3(2019-06-16) HC zondag 04 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn heilige wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp3(2019-06-23) HC zondag 05 - Is er enig Middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp3(2019-06-30) HC zondag 06 - Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is.mp3(2019-07-14) HC zondag 07 - Wat is een waar geloof, en wat is dan een christen nodig te geloven.mp3(2019-07-21) HC zondag 08 - Hoe worden deze artikelen des geloofs gedeeld.mp3(2019-07-28) HC zondag 09 - Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3(2019-08-11) HC zondag 10 - Wat verstaat gij door de voorzienigheids Gods.mp3(2019-08-18) HC zondag 11 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker genoemd.mp3(2019-08-25) HC zondag 12 - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3(2019-09-08) HC zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn.mp3(2019-09-15) HC zondag 14 - Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Jezus Christus.mp3(2019-09-22) HC zondag 15 - Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden.mp3(2019-09-29) HC zondag 16 - Waarom heeft Christus Zich tot in de dood moeten vernederen.mp3(2019-10-13) HC zondag 17 - Wat nut ons de opstanding van de Heere Jezus Christus.mp3(2019-10-20) HC zondag 18 - Wat nut ons de hemelvaart van de Heere Jezus Christus.mp3(2019-10-27) HC zondag 19, vraag 50-51 Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus.mp3(2019-11-10) HC zondag 19, vraag 52 - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3(2019-11-17) HC zondag 20 - Wat gelooft gij van God den Heiligen Geest.mp3(2019-11-24) HC zondag 21, vraag 54 - Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke Kerk.mp3(2019-12-08) HC zondag 21, vraag 55 - Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen.mp3(2019-12-15) HC zondag 21, vraag 56 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3(2019-12-29) HC zondag 22, vraag 57 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses.mp3(2020-01-12) HC zondag 22, vraag 58 - Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven.mp3(2020-01-19) HC zondag 23, vraag 59-60 Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft.mp3(2020-01-26) HC zondag 23, vraag 61 - Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3(2020-02-09) HC zondag 24 - Maar waarom kunnen onze goede werken, of een stuk daarvan, niet de gerechtigheid voor God zijn.mp3(2020-02-23) HC zondag 25 - Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3(2020-03-08) HC zondag 25 - Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe Verbond of Testament ingezet.mp3(2020-03-15) HC zondag 26 - Hoe wordt gij door de HD vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt.mp3(2020-03-22) HC zondag 26 - Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3(2020-09-13) HC zondag 27, vraag 72-73 Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden.mp3(2020-10-18) HC zondag 28, vraag 75 - Hoe wordt gij in het HA vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht.mp3(2020-10-25) HC zondag 28, vraag 76 - Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken.mp3(2020-11-15) HC zondag 29, vraag 78-79 Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam lichaam en bloed van Christus.mp3(2020-11-22) HC zondag 30, vraag 80 - Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis.mp3(2020-11-29) HC zondag 30, vraag 80-81 Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis, en voor wie is het HA ingesteld.mp3(2020-12-13) HC zondag 30, vraag 82 - Zal men ook diegenen tot dit HA laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen.mp3(2020-12-20) HC zondag 31, vraag 83 - Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3(2021-01-03) HC zondag 31, vraag 84 - Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des Heiligen Evangeliums ontsloten en toegesloten.mp3(2021-01-17) HC zondag 31, vraag 85 - Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijken ban.mp3(2021-01-24) HC zondag 32, vraag 86 - Aangezien wij uit ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen.mp3(2021-01-31) HC zondag 32, vraag 87 - Kunnen dan niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende, zich tot God niet bekeren.mp3(2021-02-14) HC zondag 33, vraag 88-90 In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3(2021-02-21) HC zondag 33, vraag 91 - Maar wat zijn goede werken des geloofs.mp3(2021-02-28) HC zondag 34, vraag 92 - Hoe luidt de wet des Heeren.mp3(2021-03-14) HC zondag 34, vraag 93-95 Hoe worden deze tien geboden gedeeld.mp3(2021-03-21) HC zondag 35, vraag 96-98 Wat eist God in het tweede gebod, en mag men dan ganselijk geen beelden maken.mp3(2021-03-28) HC zondag 36, vraag 99-100 Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt.mp3(2021-04-18) HC zondag 37 - Maar mag men ook godzaliglijk bij de Naam Gods een eed zweren.mp3(2021-04-25) HC zondag 38 - Wat gebiedt God in het vierde gebod.mp3(2021-05-09) HC zondag 39 - Over het vijfde gebod; eert uw vader en uw moeder.mp3(2021-05-16) HC zondag 40 - Over het zesde gebod; gij zult niet dood slaan.mp3(2021-05-30) HC zondag 41 - Over het zevende gebod; dat alle onkuisheid van God vervloekt is.mp3(2021-06-13) HC zondag 42, vraag 110-111 Over het achtste gebod; gij zult niet stelen.mp3(2021-06-20) HC zondag 43 - Over het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3(2021-06-27) HC zondag 44, vraag 113 - Over het tiende gebod, gij zult niet begeren dat van uw naasten is.mp3(2021-07-11) HC zondag 44, vraag 114 - Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden.mp3(2021-07-18) HC zondag 44, vraag 115 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo toch niemand in dit leven deze wet houden kan.mp3(2021-07-25) HC zondag 45, vraag 116 - Waarom is het gebed de christenen van node.mp3(2021-08-08) HC zondag 45, vraag 117 - Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt.mp3(2021-08-15) HC zondag 45, vraag 118-119 Het gebed des Heeren; Over de aanspreekvorm Onze Vader.mp3(2021-08-22) HC zondag 46, vraag 120 - Het gebed des Heeren; Over de Stem des Vaders.mp3(2021-08-29) HC zondag 46, vraag 121 - Het gebed des Heeren; Over de Majesteit van God.mp3(2021-09-12) HC zondag 47, vraag 122 - Het gebed des Heeren; Uw Naam worde geheiligd.mp3(2021-09-26) HC zondag 48, vraag 123 - Het gebed des Heeren; Uw Koninkrijk kome.mp3(2021-10-10) HC zondag 49, vraag 124 - Het gebed des Heeren; Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3(2021-10-17) HC zondag 50, vraag 125 - Het gebed des Heeren; Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3(2021-10-24) HC zondag 51, vraag 126 - Het gebed des Heeren; Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.mp3(2021-10-31) HC zondag 52, vraag 127 - Het gebed des Heeren; Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.mp3(2021-11-14) HC zondag 52, vraag 128-129 Het gebed des Heeren; Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid, amen.mp3..