Preken

(2021-01-01) Job 19 vs 26 - En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.mp3(2021-01-03) Ezechiel 36 vs 32 - Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israels.mp3(2021-01-03) HC zondag 31, vraag 84 - Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangelies ontsloten en toegesloten.mp3(2021-01-06) Openb. 7 vers 1 - En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde.mp3(2021-01-13) Openb. 7 vers 2-3 En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen.mp3(2021-01-17) HC zondag 31, vraag 85 - Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door den Christelijken ban.mp3(2021-01-17) Psalm 91 vs 3 - Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.mp3(2021-01-20) Openb. 7 vers 9 - Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon.mp3(2021-01-24) HC zondag 32, vraag 86 - Aangezien wij uit ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen.mp3(2021-01-24) Lukas 15 vs 18 - Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen; Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u.mp3(2021-01-27) Openb. 7 vers 13 - Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen.mp3(2021-01-31) HC zondag 32, vraag 87 - Kunnen dan niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende, zich tot God niet bekeren.mp3(2021-02-03) Openb. 8 vers 1-2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.mp3(2021-02-10) Openb. 8 vers 3-5 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God.mp3(2021-02-14) 1 Joh. 3 vs 2 - Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen.mp3(2021-02-14) HC zondag 33, vraag 88-90 In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3(2021-02-17) Openb. 8 vers 7-9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.mp3(2021-02-21) HC zondag 33, vraag 91 - Maar wat zijn goede werken des geloofs.mp3(2021-02-21) Joh. 13 vs 21 - Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden.mp3(2021-02-24) Openb. 8 vers 12 - En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren.mp3(2021-02-28) HC zondag 34, vraag 92 - Hoe luidt de wet des Heeren.mp3(2021-02-28) Matth. 26 vs 47 - En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken.mp3(2021-03-10) Biddagpredicatie over Ezechiel 36 vers 37 - Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israels verzocht worden, dat Ik het hun doe; Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen.mp3(2021-03-10) Biddagpredicatie over Psalm 107 vers 43 - Wie is wijs, die neme deze dingen waar; en dat zij verstandelijk letten op de goedertierenheden des HEEREN.mp3(2021-03-10) Biddagpredicatie over Psalm 65 vers 3 - Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.mp3(2021-03-14) HC zondag 34, vraag 93-95 Hoe luidt de wet des Heeren, en hoe worden deze tien geboden gedeeld.mp3(2021-03-17) Openb. 9 vers 2-3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen.mp3(2021-03-21) HC zondag 35, vraag 96-98 Wat eist God in het tweede gebod, en mag men dan ganselijk geen beelden maken.mp3(2021-03-24) Openb. 9 vers 13-14 Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat.mp3(2021-03-28) HC zondag 36, vraag 99-100 Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt.mp3(2021-03-28) Markus 15 vs 18 - En begonnen Hem te groeten, zeggende; Wees gegroet, Gij Koning der Joden.mp3(2021-04-02) Joh. 19 vs 35 - En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is.mp3(2021-04-04) Joh. 20 vs 15a - Jezus zeide tot haar; Vrouw, wat weent gij, en Wien zoekt gij.mp3(2021-04-04) Matth. 28 vs 1a - En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena.mp3(2021-04-05) Openb. 1 vers 18a - En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen.mp3(2021-04-14) Openb. 9 vers 20-21 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen.mp3(2021-04-18) HC zondag 37 - Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren.mp3(2021-04-18) Jakobus 1 vs 12 - Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen.mp3(2021-04-21) Openb. 11 vers 1-2 En de engel stond en zeide; Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.mp3(2021-04-25) HC zondag 38 - Wat gebiedt God in het vierde gebod.mp3(2021-04-28) Openb. 11 vers 3-4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.mp3(2021-05-09) HC zondag 39 - Over het vijfde gebod; eert uw vader en uw moeder.mp3(2021-05-09) Lukas 22 vs 37 - En Hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen, die van Mij geschreven zijn, hebben een einde.mp3(2021-05-13) Lukas 24 vs 50 - En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanie, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.mp3(2021-05-16) HC zondag 40 - Over het zesde gebod; gij zult niet dood slaan.mp3(2021-05-16) Jesaja 54 vs 17 - Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen.mp3(2021-05-23) Hand. 19 vers 2 - Zeide hij tot hen; Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt.mp3(2021-05-23) Hand. 2 vers 1-2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind.mp3(2021-05-24) Rom. 8 vs 9b - Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.mp3(2021-05-30) 1 Kron. 13 vs 10 Toen ontstak de toorn des HEEREN over Uza, en Hij sloeg hem, omdat hij zijn hand had uitgestrekt aan de ark.mp3(2021-05-30) HC zondag 41 - Over het zevende gebod; dat alle onkuisheid van God vervloekt is.mp3(2021-06-02) Openb. 11 vers 4-5 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.mp3(2021-06-09) Hebr. 4 vers 9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.mp3(2021-06-13) HC zondag 42, vraag 110-111 Over het achtste gebod; gij zult niet stelen.mp3(2021-06-13) Prediker 9 vs 10 - Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht.mp3(2021-06-16) Openb. 11 vers 5-6 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden.mp3(2021-06-20) HC zondag 43 - Over het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3(2021-06-20) Openb. 7 vers 14 - Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen.mp3(2021-06-23) Openb. 11 vers 7-8 En als zij hun getuigenis zullen geeindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen.mp3(2021-06-27) 1 Kon. 14 vs 13 - En gans Israel zal hem beklagen, en hem begraven; want deze alleen van Jerobeam zal in het graf komen.mp3(2021-06-27) HC zondag 44, vraag 113 - Over het 10e gebod, gij zult niet begeren dat van uw naasten is.mp3(2021-07-07) Openb. 11 vers 9-10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden.mp3(2021-07-11) HC zondag 44, vraag 114 - Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden.mp3(2021-07-11) Joh. 13 vs 1 - En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader.mp3(2021-07-14) Openb. 11 vers 11-12 Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.mp3(2021-07-18) 2 Kron. 20 vs 20-21 Gelooft in den HEERE, uw God, zo zult gij bevestigd worden; gelooft aan Zijn profeten, en gij zult voorspoedig zijn.mp3(2021-07-18) HC zondag 44, vraag 115 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan.mp3(2021-07-25) HC zondag 45, vraag 116 - Waarom is het gebed den christenen van node.mp3(2021-07-25) Psalm 23 vs 6 - Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens.mp3(2021-08-08) 2 Kon. 4 vs 40-41 Man Gods, de dood is in den pot! En zij konden het niet eten.mp3(2021-08-08) HC zondag 45, vraag 117 - Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt.mp3(2021-08-15) HC zondag 45, vraag 118-119 Het gebed des Heeren, over de aanspreekvorm Onze Vader.mp3(2021-08-15) Jona 1 vs 3 - Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, gaande naar Tarsis.mp3(2021-08-22) HC zondag 46, vraag 120 - Het gebed des Heeren; Over de Stem des Vaders.mp3(2021-08-22) Jona 1 vs 5 - Toen vreesden de zeelieden, en riepen een iegelijk tot zijn god, en wierpen de vaten, die in het schip waren, in de zee, om het van dezelve te verlichten.mp3(2021-08-25) Openb. 12 vers 1 - En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon.mp3(2021-08-29) HC zondag 46, vraag 121 - Het gebed des Heeren; Over de Majesteit van God.mp3(2021-08-29) Jona 1 vs 12 - En hij zeide tot hen; Neemt mij op, en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van ulieden; want ik weet, dat deze grote storm ulieden om mijnentwil.mp3(2021-09-01) Openb. 11 vs 15 - De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.mp3(2021-09-01) Openb. 12 vers 2 - En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.mp3(2021-09-08) Openb. 11 vs 16-17 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten.mp3(2021-09-12) HC zondag 47, vraag 122 - Het gebed des Heeren; Uw Naam worde geheiligd.mp3(2021-09-12) Matth. 15 vs 23 - En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende; Laat haar van U; want zij roept ons na.mp3(2021-09-15) Openb. 12 vs 3 - En ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoed.mp3(2021-09-19) Leviticus 24 vs 5-6 -HA- Hij zal op den louteren kandelaar die lampen voor het aangezicht des HEEREN gedurig toerichten.mp3(2021-09-19) Psalm 89 vers 20 - Ik heb hulp besteld bij een held; Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd.mp3(2021-09-26) HC zondag 48, vraag 123 - Het gebed des Heeren; Uw Koninkrijk kome.mp3(2021-09-29) Openb. 12 vs 4 - En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.mp3(2021-10-06) Hand. 24 vs 25 - Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen.mp3(2021-10-10) 2 Samuel 1 vs 26 - Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen.mp3(2021-10-10) HC zondag 49, vraag 124 - Het gebed des Heeren; Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3(2021-10-13) Openb. 12 vs 5-6 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.mp3(2021-10-17) 2 Samuel 5 vers 24 - Want alsdan is de HEERE voor uw aangezicht uitgegaan, om het heirleger der Filistijnen te slaan.mp3(2021-10-17) HC zondag 50, vraag 125 - Het gebed des Heeren; Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3(2021-10-20) Openb. 12 vs 7-9 En er werd krijg in den hemel; Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.mp3(2021-10-24) Exodus 17 vers 9 - Kies ons mannen, en trek uit, strijd tegen Amalek; morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan, en de staf Gods zal in mijn hand zijn.mp3(2021-10-24) HC zondag 51, vraag 126 - Het gebed des Heeren; Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.mp3(2021-10-27) Openb. 12 vs 10-11 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel; Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus.mp3(2021-10-31) HC zondag 52, vraag 127 - Het gebed des Heeren; Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.mp3(2021-11-03) Dankdagpredicatie over 2 Petrus 3 vers 8-9 De Heere vertraagt de belofte niet (...), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.mp3(2021-11-03) Dankdagpredicatie over Jesaja 63 vers 7 - Ik zal de goedertierenheden des HEEREN vermelden, den veelvoudigen lof des HEEREN, naar alles, wat de HEERE ons heeft bewezen.mp3(2021-11-03) Dankdagpredicatie over Matth. 6 vers 26 - Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve.mp3(2021-11-10) Openb. 12 vs 13-14a En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.mp3(2021-11-14) HC zondag 52, vraag 128-129 Het gebed des Heeren; Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid, amen.mp3(2021-11-14) Lukas 9 vers 23 - Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.mp3(2021-11-21) HC zondag 1, vraag 1 - Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3(2021-11-21) Lukas 9 vers 24 - Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.mp3(2021-11-24) Openb. 12 vs 14-15 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd.mp3(2021-11-28) HC zondag 1, vraag 2 - Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp3(2021-12-12) HC zondag 2, vraag 3-4 Waaruit kent gij uw ellende.mp3(2021-12-12) Johannes 1 vs 6-7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.mp3(2021-12-15) Openb. 13 vs 2-3 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws.mp3(2021-12-25) Matth. 2 vs 1-2 Waar is de geboren Koning der Joden, want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.mp3(2021-12-26) Matth. 2 vs 23 - En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is.mp3(2021-12-31) Psalm 116 vers 7 - Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.mp3..