Preken

(.) Bijlagen - Uitgelicht (.) HG Elspeet op data 2005 - 2018 (.) HG Valburg Homoet 2016 - 2019 (.) HG Vriezenveen HWBA 2010 - 2019 (.) Nieuwe Preken 2012 - 2019 (.) Periode Elspeet 2006 - 2010 (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief .. Efeze 1 vs 15-17 (a) Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid.mp3Efeze 1 vs 15-17 (b) Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid.mp3Filip. 2 vs 12b-13 Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven.mp3Galaten 2 vs 20 - Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp3Genesis 3 vs 15 - En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad.mp3H.C. zondag 03 (vr. 6) Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp3H.C. zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd.mp3H.C. zondag 40 (6e gebod) - Gij zult niet doodslaan.mp3Hand. 1 vs 6-8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal.mp3Hand. 1 vs 6-8 Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten.mp3Hand. 2 vs 47b - En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden.mp3Hebr. 2 vs 14-15 Opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel.mp3Jesaja 63 vs 10 - Maar zij zijn wederspannig geworden, en zij hebben Zijn Heiligen Geest smarten aangedaan.mp3Joh. 18 vs 07 - Hij vraagde hun dan wederom; Wien zoekt gij. En zij zeiden; Jezus den Nazarener.mp3Joh. 18 vs 10-11 Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve uit.mp3Joh. 18 vs 10-11 Het zwaard van Petrus.mp3Joh. 18 vs 7 - Jezus gezocht in de hof van Getshemane.mp3Joh. 21 vs 3 - Simon Petrus zeide tot hen; Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem; Wij gaan ook met u.mp3Joh. 21 vs 3-6 En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten niet, dat het Jezus was.mp3Korinthe (2) 4 vs 1-15 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft.mp3Korinthe (2) 5 vs 21 - Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt.mp3Lukas 10 - Het zesde gebod.mp3Lukas 15 vs 21 - Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.mp3Lukas 21 vs 34-36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen.mp3Markus 2 vs 5 - En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte; Zoon, uw zonden zijn u vergeven.mp3Matth. 15 vs 22-28 Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner heren.mp3Matth. 27 vs 46 - De drie-urige duisternis op Golgotha.mp3Matth. 28 vs 2 - En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe.mp3Openb. 20 vs 11a - En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat.mp3Petrus (1) 1 vs 3-4 De wedergeboorte en de hoop I.mp3Petrus (1) 1 vs 3-4 De wedergeboorte en de hoop II.mp3Petrus (1) 1 vs 9-12 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.mp3Psalm 42 vs 12 - Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij.mp3Psalm 48 vs 10 (oudjaar) O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.mp3Rom. 3 vs 24 - Om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.mp3Rom. 4 - De kernboodschap van de Heilige Schrift.mp3Rom. 5 vs 1-15 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus.mp3Rom. 5 vs 15 - Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn.mp3Rom. 5 vs 16-17 En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift.mp3Rom. 8 vs 14-16 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3Rom. 8 vs 23 - En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben.mp3Rom. 8 vs 24-25 Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.mp3Rom. 8 vs 31 - Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3Rom. 8 vs 32 - Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven.mp3Rom. 8 vs 34 - Wie is het, die verdoemt Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is.mp3Rom. 8 vs 34 - Wie is het, die verdoemt. Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is.mp3