Preken

(2010-11-21) HC zondag 3 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3(2010-12-05) HC zondag 3 - Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.mp3(2010-12-05) Jesaja 62 vs 11 Zegt de dochter van Sion; Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.mp3(2011-04-24) Matth. 28 vs 2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur.mp3(2011-04-24) Rom. 4 vs 24-25 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft.mp3(2011-05-15) Joh. 21 vs 3 - Simon Petrus zeide tot hen; Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem; Wij gaan ook met u. Zij gingen uit, (....) en in dien nacht vingen zij niets.mp3(2011-05-15) Joh. 21 vs 3-6 Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.mp3(2011-08-14) HC zondag 17 - Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3(2011-08-14) Joh. 21 vs 7-14 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood.mp3(2011-12-11) Jesaja 40 vs 1-15 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem.mp3(2011-12-11) Lukas 1 vs 7-13 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was, en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren.mp3(2014-02-02) Matth. 15 vs 21-28 Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.mp3(2014-02-02) Psalm 42 - Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.mp3(2014-04-06) HC zondag 21 - Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk.mp3(2014-04-06) Lukas 22 vs 61 - En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem dit had voorzegd.mp3(2014-06-22) 1 Korinthe 11 vs 28 - Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.mp3(2014-06-22) Joh. 16 vs 16-31 Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien, want Ik ga heen tot den Vader.mp3(2014-09-14) Lukas 15 vs 20 En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.mp3(2014-09-14) Lukas 15 vs 21 En de zoon zeide tot hem; Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.mp3(2014-11-30) Genesis 3 vs 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen.mp3(2014-11-30) HC zondag 32 - Aangezien wij uit ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen.mp3(2015-02-01) HC zondag 34a - Hoe luidt de wet des Heeren.mp3(2015-02-01) HC zondag 34b - Hoe worden deze tien geboden gedeeld.mp3(2015-03-29) Hebr. 10 vs 19-22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen.mp3(2015-03-29) Joh. 19 vs 17-30 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha.mp3(2015-12-06) Jesaja 51 vs 1-3 Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt.mp3(2015-12-06) Psalm 32 vs 1 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.mp3(2015-12-27) Joh. 1 vs 14 - En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader).mp3(2016-01-10) Efeze 1 vs 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade.mp3(2016-01-10) Rom. 8 vs 31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3(2016-04-03) Efeze 1 vs 19-20 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht.mp3(2016-04-03) Filipp. 3 vs 7-8a Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wille schade geacht.mp3(2016-05-22) Hand. 19 vs 2-6 Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt. En zij zeiden tot hem; Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.mp3(2016-05-22) Hand. 2 vs 41b-47b Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.mp3(2016-07-17) Filip. 3 vs 8-9 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere.mp3(2016-09-25) Filip. 3 vs 8a-9a Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.mp3(2016-09-25) Lukas 7 vs 40-44 En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer liefhebben.mp3(2016-11-27) Jeremia 30 vs 21 En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem voortkomen; en Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot Mij genaken.mp3(2016-11-27) Joh. 4 vs 43-54 Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan, als Hij uit Judea in Galilea gekomen was.mp3(2017-02-05) Lukas 2 vs 41-42 En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag.mp3(2017-02-05) Lukas 2 vs 49 En Hij zeide tot hen; Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt. Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders.mp3(2017-06-04) Hand. 2 vs 4a En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3(2017-08-27) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.mp3(2017-08-27) HC zondag 26 - Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt.mp3(2017-10-01) Efeze 1 vs 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.mp3(2017-10-01) Filip. 3 vs 9-10a Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp3(2017-11-26) HC zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3(2017-11-26) Lukas 1 vs 8-9 En het geschiedde, dat, als Zacharias het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde.mp3(2018-01-21) HC zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3(2018-01-21) Jesaja 48 Hoort dit, gij huis van Jakob, die genoemd wordt met den naam van Israel, en uit de wateren van Juda voortgekomen zijt.mp3(2018-03-18) HC zondag 38 over het 4e gebod - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3(2018-03-18) Hebr. 4 Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn.mp3(2018-03-18) Leviticus 1 - Als een mens uit u den HEERE een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen.mp3(2018-06-24) Efeze 1 vs 5a Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus.mp3(2018-06-24) Lukas 21 vs 34-36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen.mp3(2019-03-03) Filip. 3 vs 10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp3(2019-03-03) Jesaja 53 vs 3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid.mp3(2019-05-05) Genesis 3 vs 10 Over de vreze des Heeren.mp3(2019-05-05) Kol. 3 vs 1-3 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.mp3(2019-07-07) Gal. 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3(2019-07-07) Spr. 1 vs 7 deel 2 - De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.mp3(2019-09-08) Matth. 6 vs 9a - Gij dan bidt aldus; Onze Vader, Die in de hemelen zijt.mp3(2019-09-08) Matth. 6 vs 9b - Gij dan bidt aldus; Onze Vader, Die in de hemelen zijt.mp3..