Preken

(2016-08-21) Rom. 1 vs 16-17 (a) Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid.mp3(2016-08-21) Rom. 1 vs 16-17 (b) Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof.mp3(2017-03-26) Matth. 27 vs 45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.mp3(2017-03-26) Matth. 27 vs 61 En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegenover het graf.mp3(2017-05-28) 1 Petrus 3 vs 22 Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.mp3(2017-05-28) Filip. 3 vs 1-16 Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren.mp3(2017-07-30) Filip. 3 vs 1-16 Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.mp3(2017-07-30) Hand. 18 vs 24 en Hand 19 vs 7 Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt. En zij zeiden tot hem; Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.mp3(2017-09-03) Filippenzen 3 vs 9-10a Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding.mp3(2017-10-29) Filip. 3 vs 10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding.mp3(2017-10-29) Hebr. 12 vs 5 Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft word.mp3(2017-11-12) Filip. 3 vs 11-13 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.mp3(2017-11-19) Lukas 1 vs 8-9 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde.mp3(2017-12-10) Hebr. 10 vs 19-22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten.mp3(2017-12-25) 2 Korinthe 8 vs 9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden.mp3(2018-03-11) 1 Thess. 1 vs 9-10 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden.mp3(2018-03-11) Lukas 22 vs 54 En zij grepen Hem en leidden Hem weg, en brachten Hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre.mp3(2018-03-30) Matth. 27 vs 46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende; ....Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten.mp3(2018-04-15) Joh. 20 vs 17-18 Jezus zeide tot haar; Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader.mp3(2018-06-17) Gal. 3 vs 2 Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs.mp3(2018-06-17) Lukas 7 vs 44a En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon; Ziet gij deze vrouw.mp3(2018-08-19) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.mp3(2018-08-19) Lukas 7 vs 48 En Hij zeide tot haar; Uw zonden zijn u vergeven.mp3(2018-11-18) Efeze 1 vs 5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus.mp3(2018-11-18) Psalm 23 vs 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.mp3(2019-01-06) Lukas 2 vs 41-43 De twaalfjarige Heere Jezus in de tempel.mp3(2019-03-31) Lukas 2 vs 49 Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders.mp3(2019-06-23) 1 Korinthe 1 vs 26 - Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees (HA).mp3(2019-07-14) Gal. 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3(2019-07-14) Psalm 34 vs 12 Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.mp3(2019-08-18) Spr. 1 vs 7 De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.mp3(2019-08-25) Mattheus 6 vs 9a - Gij dan bidt aldus; Onze Vader, Die in de hemelen zijt.mp3..