Preken

.. 2014-06-08 HG Scherpenisse - Hand. 2 vs 41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.mp32015-05-24 HG Scherpenisse - Hand. 2 vs 16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel.mp32015-06-14 HG Scherpenisse - Hand. 21 vs 13 Wat doet gij, dat gij weent, en mijn hart week maakt. Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem.mp32015-06-28 HG Scherpenisse - Hand. 26 vs 2 Ik acht mijzelven gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles, waarover ik van de Joden beschuldigd word.mp32015-07-05 HG Scherpenisse - Hand. 26 vs 18 Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God.mp32015-07-12 HG Scherpenisse - Hand. 26 vs 24-29 Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand.mp32016-04-24 HG Scherpenisse - Hand. 1 vs 4-5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.mp32016-05-15 HG Scherpenisse - Hand. 2 vs 1-4a En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.mp32016-05-22 HG Scherpenisse - Hand. 5 vs 3 Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands.mp32017-05-04 HG Scherpenisse - Hand. 2 vers 19-21 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.mp32017-05-04 HG Scherpenisse - Hand. 2 vs 4a En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp32017-06-18 HG Scherpenisse - Hand. 17 vs 16 En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was.mp32017-06-25 HG Scherpenisse - Hand. 17 vs 17 Hij handelde dan in de synagoge met de Joden, en met degenen, die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen, die hem voorkwamen.mp32017-07-02 HG Scherpenisse - Hand. 17 vs 18-21 Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren; wij willen dan weten, wat toch dit zijn wil.mp32017-07-09 HG Scherpenisse - Hand. 17 vs 22-23 Gij mannen van Athene! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt.mp32017-07-16 HG Scherpenisse - Hand. 17 vs 24-26 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt.mp32017-07-30 HG Scherpenisse - Hand. 17 vs 27-29 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.mp3Hand. 02 vs 6 - Het wonder van Pinksteren.mp3Hand. 08 vs 39b - Hij reisde zijn weg met blijdschap.mp3Hand. 09 vs 11 - Christus opgenomen in de hemel.mp3Hand. 16 vs 30-31 De zielevraag van de stokbewaarder.mp3Hand. 19 vs 34b Groot is de Diana der Efezeren.mp3Hand. 20 vs 01-16 Een kerkdienst in Troas.mp3