Preken

(.) Bijbellezing over Elia de vuurprofeet (.) Doornspijk 2010 (.) Dordtse Leerredenen (.) HHG Nieuw Lekkerland 2019 - 2020 (.) Heidelberger Catechismus (.) On-Bijbelse verklaring HC zondag 23 en Joh. 20 vs 6-17 .. Deut. 6 vs 6-9 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.mp3Efeze 1 vs 13-14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.mp3Gen. 45 vs 1a - Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor allen, die bij hem stonden, en hij riep; Doet alle man van mij uitgaan.mp3Hoogl. 1 vs 4b - De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden.mp3Hosea 2 vs 14 En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor, tot een deur der hoop.mp3Jesaja 53 vs 5 - Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.mp3Job 9 vs 33 - Er is geen scheidsman tussen ons, die zijn hand op ons beiden leggen mocht.mp3Joh. 01 vs 29 - Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.mp3Joh. 13 vs 5 - De Heere Jezus wast de voeten van al Zijn discipelen.mp3Kron. (2) 33 vs 10-13 En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des HEEREN, zijns Gods, ernstelijk aan.mp3Lukas 02 vs 25-30 De lofzang van de oude Simeon in de tempel.mp3Lukas 03 vs 3 En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp3Lukas 24 vs 05b-06a Wat zoekt gij den Levende bij de doden. Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.mp3Lukas 24 vs 25-27 En Hij zeide tot hen; O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben.mp3Mattheus 05 vers 6 - Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.mp3Petrus (1) 2 vs 11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel.mp3Psalm 23 - De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.mp3Psalm 80 - O Herder Israels! neem ter ore, Die Jozef als schapen leiddet; Die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende.mp3Psalm 84 vers 6-8 Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.mp3Rom. 8 vs 01 - Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.mp3Rom. 8 vs 12-13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven.mp3Rom. 8 vs 12-13 Maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.mp3Samuel (1) 16 vs 1-13 Over de roeping en zalving van David .mp3Spreuken 16 - Over de ware Wijsheid.mp3Timotheus (1) 1 vs 14 - Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde.mp3