Preken

.. Esther 3 vs 8 - Het verzoek van Haman tot Ahasveros tot uitroeing der Joden.mp3Esther 4 vs 1-16 Wanneer ik dan omkome, zo kom ik om.mp3H.C. Zondag 32 - Over het stuk der dankbaarheid.mp3H.C. Zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3H.C. Zondag 50 - Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3Hoogl. 2 vs 4 - Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.mp3Jes. 21 vs 11-12 De last van Duma.mp3Jes. 25 vs 6-8 En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken.mp3Jes. 26 vs 1-3 Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga.mp3Jes. 40 vs 1-2 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.mp3Jes. 44 vs 1-3 Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge.mp3Jes. 63 vs 4 - Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen.mp3Jes. 66 vs 2 - Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest.mp3Job 37 vs 21-24 Daarom vreze Hem de lieden; Hij ziet geen wijzen van harte aan.mp3Joh. 10 vs 7b - Voorwaar, voorwaar zeg Ik u; Ik ben de Deur der schapen.mp3Joh. 19 vs 28b - Mij dorst.mp3Luk. 23 vs 28 - Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.mp3Matth. 07 vs 13-14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt.mp3Matth. 28 vs 5-7 Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.mp3Petrus (1) 5 vs 6-7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.mp3Richt. 12 vs 6 Zeg nu Schibboleth; maar hij zeide; Sibbolet, en kon het alzo niet recht spreken.mp3