Preken

(2013 VHG Hilversum) Rom. 7 vs 26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3(2014 HHG Kampen) KV over Genesis 7 - Over Noach en de zondvloed.mp3(2014 HHG Staphorst) Lukas 19 vs 3 - En zocht Jezus te zien, wie Hij was.mp3(2014 HHG Staphorst) Lukas 23 vs 32-34 En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.mp3(2014 HHG Staphorst) Psalm 51 vs 18-21 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.mp3(2014 VHG Hilversum) 1 Joh. 4 vs 1-3 Gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3(2015 HHG Staphorst) Hebr. 11 vs 17-19 Door het geloof geofferd.mp3(2015 HHG Staphorst) Psalm 6 - Bekering en onbekeerd zijn.mp3(2016 HHG Alblasserdam) Ezra 9 - Rouw en gebed van Ezra over de gemengde huwelijken.mp3(2016 HHG Alblasserdam) KV over Hand. 9 vs 1-22.mp3(2016 HHG Alblasserdam) Rom. 8 vs 1-15 Zo is er dan geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn.mp3(2016 HHG Houten) HC Zondag 19 - Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods.mp3(2016 HHG Houten) Mattheus 25 - De wijze en dwaze maagden.mp3(2016 HHG Staphorst) Handelingen 8 vs 26-40 De bekering van Moorman.mp3(2016 HHG Staphorst) Handelingen 9 vs 1-20 De bekering van Saulus van Tarsen.mp3(2016 HHG Staphorst) Johannes 13 vs 1-19 De voetwassing.mp3(2016 HHG Staphorst) Mattheus 21 vs 28-32 Mijn wijngaard.mp3(2016 VHG Driedorp) Gal. 4 vs 20 - 31 Abraham had twee zonen.mp3(2016 VHG Driedorp) H.C. Zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3(2016 VHG Driedorp) Lukas 17 vs 11-19 De reiniging der tien melaatsen.mp3(2016 VHG Driedorp) Over de bekering van de Stokbewaarder te Filippi.mp3.. 2017-05-09 (HHG Loon op Zand) Joh. 21 vs 1-19 Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief....Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.mp32017-05-10 (OGG Ede) Johannes 21 vs 15-25 Simon Petrus door de Heere Jezus in zijn ambt hersteld bij het meer van Galilea.mp32017-05-21 (OGG Ede) Genesis 22 - Abraham nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp32017-05-21 (OGG Ede) Rom. 7 vs 1-6 Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen.mp32017-05-25 (HHG Vriezenveen) Psalm 68 vs 19 Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God.mp32017-05-31 (VHG Driedorp) Joh. 16 vs 1- 16 Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.mp32017-06-04 (OGG Ede) Hand. 2 vs 1-13 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp32017-06-04 (OGG Ede) Hand. 2 vs 14-41 Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden.mp32017-06-21 (HHG Nederhemert) Gal. 2 vs 16-21 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp32017-06-22 (OGG Ede) Lukas 15 vs 11-32 Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.mp32017-06-25 (HHG Staphorst) Joh. 3 vs 22 De bediening van Christus.mp32017-06-25 (HHG Staphorst) Lukas 18 vs 9-14 Het gebed van de farizeeer en de tollenaar in de tempel.mp32017-06-27 (HHG Spijk) Lukas 16 vs 19-31 Over de rijke man en de arme bedelaar Lazarus.mp32018-01-01 (HHG Houten) Openb. 3 vs 14-15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet.mp32018-01-07 (HHG Vriezenveen) Joh. 5 vs 1-16 De wonderlijke genezing van de lamme te Bethesda.mp32018-01-07 (HHG Vriezenveen) Lukas 15 vs 1-7 De gelijkenis van het verloren schaap.mp32018-01-10 (HHG Vriezenveen) Rom. 9 Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees.mp32018-01-11 (HHG Nederhemert) Jac. 1 vs 22-27 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp32018-01-14 (VHG Driedorp) Lukas 2 vs 25-34 Simeon verheerlijkt God in de tempel met de Heere Jezus in zijn armen.mp32018-01-14 (VHG Driedorp) Markus 2 vs 9 - Vier christenen brengen hun lamme vriend bij de Heere Jezus.mp32018-01-28 (HHG Elspeet) Mattheus 22 vs 1-15 Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende.mp32018-01-28 (HHG Elspeet) Rom. 4 - Want wat zegt de Schrift; En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.mp32018-02-04 (OGG Terneuzen) Gal. 3 vs 2-6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend.mp32018-02-04 (OGG Terneuzen) Matth. 8 vs 5-13 Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen.mp32018-08-12 (HHG Haaften - Waardenburg) Genesis 4 vs 3-5 En de HEERE zag Habel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan.mp32018-08-12 (HHG Haaften - Waardenburg) Rom. 7 vs 1-6 Weet gij niet broeders, Want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft.mp32018-08-16 (VHG Driedorp) Gal. 3 vs 19-25 Waartoe is dan de wet Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was.mp32018-08-19 (HHG Nederhemert) Gal. 3 vs 19-25 Waartoe is dan de wet Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was.mp32018-08-22 (HHG Elspeet) Gal. 4 vs 22-23 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp32018-08-26 (HHG Waddinxveen) Lukas 16 vs 19-31 En er was een zeker rijk mens, .....en er was een zeker bedelaar, met name Lazarus.mp32018-08-26 (HHG Waddinxveen) Rom. 3 vs 9-31 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.mp32018-09-02 (HHG Alblasserdam) Markus 10 vs 17-22 Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel.mp32018-09-02 (HHG Alblasserdam) Rom. 9 vs 30-31 De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, hebben de rechtvaardigheid verkregen die uit het geloof is.mp32018-09-05 (VHG Hilversum) Psalm 32 vs 1-6 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.mp32019-06-19 (HHG Vriezenveen) Hand. 3 vs 1-10 De bekering van de kreupele.mp32019-06-27 (VHG Driedorp) Gal. 2 vs 4 - En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid.mp32019-07-03 (HHG Leerbroek) Herdenkingsdienst 40 jarig ambtsjubileum ds. K. Veldman.mp32019-07-07 (VOG Oldebroek) Hand. 8 vs 26-40 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.mp32019-07-07 (VOG Oldebroek) Hebr. 9 vs 27-28 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel.mp32019-07-09 (HHG Harskamp) Herdenkingsdienst 40 jarig ambtsjubileum ds. K. Veldman.mp32019-07-10 (HHG Staphorst) Herdenkingsdienst 40 jarig ambtsjubileum ds. K. Veldman.mp32019-11-10 (HHG Gameren) Jesaja 1 vs 27 Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.mp32019-11-14 (VHG Driedorp) Matth. 25 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet.mp32019-11-17 (HHG Elspeet) Hebr. 1 vs 1-3 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft.mp32019-11-17 (HHG Vianen) Hebr. 1 vs 1-3 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft.mp32019-11-19 (HHG Vriezenveen) Rom. 8 vs 1 Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn.mp32019-11-21 (VHG Driedorp) Psalm 40 - Uw wet is in het midden mijns ingewands.mp32019-11-26 (VHG Hilversum) Hebr. 2 vs 11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.mp3