Preken

.. 2019-03-14 BBL over Psalm 1 - Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen.mp32019-03-28 BBL over Psalm 2 - Strijd en zegepraal van den Messias.mp32019-04-11 BBL over Psalm 3 - Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk.mp32019-05-02 BBL over Psalm 4 - Want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen.mp32019-05-16 BBL over Psalm 5 - O Heere, neem mijn redenen ter ore.mp32019-06-06 BBL over Psalm 6 - Wees mij genadig, O Heere.mp32019-08-01 BBL over Psalm 7 - God is in Christus goed voor de kwade.mp32019-08-15 BBL over Psalm 8 - Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt.mp32019-09-12 BBL over Psalm 9 - Verheuge in Uw Heil.mp32019-09-26 BBL over Psalm 10 - Volkomen uitkomst geven.mp3.mp32019-10-10 BBL over Psalm 11 - Want ziet, de goddelozen spannen den boog, zij schikken hun pijlen op de pees.mp32019-10-24 BBL over Psalm 12 - Behoud, o HEERE; want de goedertierene ontbreekt.mp32019-12-12 BBL over Psalm 13 - Klachten en vertrouwen.mp32019-12-19 BBL over Psalm 14 - De dwaas zegt in zijn hart.mp32020-01-16 BBL over Psalm 15 - Den Heere zij eeuwig lof.mp32020-01-30 BBL over Psalm 16 - Daarom is mijn hart verblijd.mp32020-02-27 BBL over Psalm 17 - HEERE! hoor de gerechtigheid, merk op mijn geschrei, neem ter ore mijn gebed.mp32020-03-12 BBL over Psalm 18 - Uw Naam zal ik psalm zingen.mp32020-04-02 BBL over Psalm 19 - De Zonne der Gerechtigheid.mp32020-04-16 BBL over Psalm 20 - O Heere Behoud Ons.mp32020-04-30 BBL over Psalm 21 - Uw macht met psalmen loven.mp32020-05-14 BBL over Psalm 22 - En Grote Daden.mp32020-05-28 BBL over Psalm 23 - De zeer Goede Herder.mp32020-06-11 BBL over Psalm 24 - Verheft U, Gij Eeuwige Deuren.mp32020-07-16 BBL over Psalm 25 - Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.mp32020-07-30 BBL over Psalm 25 - HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.mp32020-08-13 BBL over Psalm 26 - Doe Mij Recht.mp32020-08-27 BBL over Psalm 27 - De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen.mp32020-09-17 BBL over Psalm 30 - Ik zal U verhogen, HEERE, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd.mp32020-09-24 BBL over Psalm 29 - Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.mp32020-10-01 BBL over Psalm 31 - Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid.mp32020-10-08 BBL over Psalm 32 - Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp32020-10-15 BBL over Psalm 33 - Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.mp32020-10-22 BBL over Psalm 34 - Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.mp32020-10-29 BBL over Psalm 35 - Twist, HEERE! met mijn twisters; strijd met mijn bestrijders.mp32020-11-04 BBL over Psalm 36 - O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.mp32020-11-18 BBL over Psalm 37 - Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen.mp32021-01-21 BBL over Psalm 38 - O HEERE! straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid.mp32021-01-28 BBL over Psalm 39 - Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren.mp32021-02-04 BBL over Psalm 40 - Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.mp32021-02-11 BBL over Psalm 41 - Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads.mp32021-02-18 BBL over Psalm 42 - Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.mp32021-02-25 BBL over Psalm 43 - Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk.mp32021-03-04 BBL over Psalm 44 - Door U zullen wij onze wederpartijders met hoornen stoten; in Uw Naam zullen wij vertreden, die tegen ons opstaan.mp32021-03-18 BBL over Psalm 45 - Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid.mp32021-03-25 BBL over Psalm 46 - God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.mp32021-04-29 BBL over Psalm 47 - Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang.mp32021-05-20 BBL over Psalm 48 - De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid.mp32021-06-03 BBL over Psalm 49 - Hoort dit, alle gij volken! neemt ter ore, alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, te zamen rijk en arm.mp32021-06-24 BBL over Psalm 50 - De God der goden, de HEERE spreekt, en roept de aarde, van den opgang der zon tot aan haar ondergang.mp32021-07-01 BBL over Psalm 51 - Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.mp32021-07-08 BBL over Psalm 52 - Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen, dan gerechtigheid te spreken.mp32021-07-15 BBL over Psalm 53 - De dwaas zegt in zijn hart; Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet.mp32022-01-02 BBL over Psalm 55 (thuis) O God! neem mijn gebed ter oren, en verberg U niet voor mijn smeking.mp32022-01-08 BBL over Psalm 56 (thuis) Wees mij genadig, o God! want de mens zoekt mij op te slokken; den gansen dag dringt mij de bestrijder.mp32022-06-16 BBL over Psalm 59 - Red mij van mijn vijanden, o mijn God! stel mij in een hoog vertrek voor degenen, die tegen mij opstaan.mp32022-07-07 BBL over Psalm 60 - O God! Gij hadt ons verstoten, Gij hadt ons gescheurd, Gij zijt toornig geweest; keer weder tot ons.mp32022-07-14 BBL over Psalm 61 - Van het einde des lands roep ik tot U als mijn hart overstelpt is; leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn.mp32022-07-21 BBL over Psalm 62 - Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek.mp32022-08-04 BBL over Psalm 63 - O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.mp32022-08-17 BBL over Psalm 65 - De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.mp32022-08-18 BBL over Psalm 65 - Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, die verzoent Gij.mp32022-09-01 BBL over Psalm 66 - Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.mp3