Preken

(.) DJK -- Waarom de doop niet in plaats van de besnijdenis is gekomen (2022-03-23 HHG Groenekan) Openb. 13 vers 8 – Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten.mp3(2022-03-27 HHG Harskamp) 1 Joh. 2 vers 15-17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.mp3(2022-03-31 VHG Driedorp) Lukas 22 vers 31-34 Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe.mp3(2022-04-10 HHG Staphorst) Lukas 23 vers 26 - En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.mp3(2022-04-10 HHG Staphorst) Lukas 23 vers 40 - Maar de andere moordenaar, antwoordende, bestrafte hem, zeggende; Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt.mp3(2022-04-18 HHG Kockengen) 1 Korinthe 15 vers 20-43 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is.mp3(2022-04-20 HHG Groenekan) Lukas 24 vers 36-45 En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen; Vrede zij ulieden.mp3(2022-05-01 Scherpenisse) Joh. 20 vers 11-23 Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.mp3(2022-05-01 Scherpenisse) Joh. 20 vers 24-31 Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.mp3(2022-05-11 OGG Terneuzen) Joh. 20 vers 24-29 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God.mp3(2022-05-15 HHG Vianen) Joh. 21 vers 1-14 En Hij zeide tot hen; Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden.mp3(2022-05-18 OGG Veenwouden) Kol. 2 vs 10-11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses.mp3(2022-05-19 VHG Driedorp) Kol. 2 vers 6 - Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem.mp3(2022-05-29 HHG Montfoort) Hand. 1 vers 8 - Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn.mp3(2022-06-06 HHG Ter Aar) Hand. 2 vers 14-47 Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes.mp3(2022-06-06 HHG Wijk bij Heusden) Zendingsmiddag met ds. J. Van Meggelen en ds. K. Veldman.mp3(2022-06-12 HHG Wapenveld-Wezep) Hand. 3 vers 1-9 Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!.mp4 (2022-06-15 HHG Kesteren) 1 Tim. 1 vs 3-17 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking; willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen.mp3(2022-06-16 Culemborg) Psalm 59 - Red mij van mijn vijanden, o mijn God! stel mij in een hoog vertrek voor degenen, die tegen mij opstaan.mp3(2022-06-17 Katwijk aan zee) Rom. 8 vers 1-4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3(2022-06-23 VHG Driedorp) Hand. 10 vers 1-48 Doch des anderen daags ging Petrus met hen heen, en sommigen der broederen, die van Joppe waren, gingen met hem.mp3(2022-06-26 HHG Houten) Galaten 4 - Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3(2022-06-29 HHG Nederhemert) 1 Timotheus 2 vers 1-4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.mp3(2022-07-01 Elburg) Jakobus 1 vers 22-27 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3(2022-07-03 HHG Breukelen) 1 Timotheus 4 - Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.mp3(2022-07-06 OGG Terneuzen) Lukas 22 vers 31-32 Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; maar Ik heb voor u gebeden.mp3(2022-07-07 Culemborg) Psalm 60 - O God! Gij hadt ons verstoten, Gij hadt ons gescheurd, Gij zijt toornig geweest; keer weder tot ons.mp3(2022-07-14 Culemborg) Psalm 61 - Van het einde des lands roep ik tot U als mijn hart overstelpt is; leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn.mp3(2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 1 - Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden.mp3(2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 1 - Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden.mp4 (2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 2 - Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft.mp3(2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 2 - Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft.mp4 (2022-07-20 VHG Driedorp) 2 Tim. 4 vers 2-5 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen.mp3(2022-07-21 Culemborg) Psalm 62 - Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek.mp3(2022-07-24 HHG Nederlangbroek) Markus 5 vers 25-34 En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was.mp3(2022-07-24 HHG Vianen) Markus 5 vers 25-34 En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was.mp3(2022-07-31 HHG Vriezenveen) Genesis 1 en 3 - De wonderlijke schepping van de mens naar Gods beeld en gelijkenis, en zijn vreselijk diepe zondeval.mp3(2022-07-31 HHG Vriezenveen) Genesis 4 - Het vervolgde geloof van de vermoorde Abel en het ongelovig wegvluchten van zijn goddeloze broeder Kain.mp3(2022-08-04 Culemborg) Psalm 63 - O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.mp3(2022-08-07 HHG Urk, Elim) Rom. 7 vers 1-6 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen.mp3(2022-08-07 HHG Urk, Elim) Rom. 7 vers 7-26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3..