Preken

.. H.C. Zondag 01 vr. 1 (a) - Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven.mp3H.C. Zondag 01 vr. 1 (b) - Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven.mp3H.C. Zondag 01 vr. 2 (a) - Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp3H.C. Zondag 01 vr. 2 (b) - Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp3H.C. Zondag 02 (a) - Waaruit kent gij uw ellende.mp3H.C. Zondag 02 (b) - Wat eist de wet Gods van ons.mp3H.C. Zondag 02 (c) - Kunt gij dit alles volkomenlijk houden.mp3H.C. Zondag 03 - Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.mp3H.C. Zondag 03 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3H.C. Zondag 04 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp3H.C. Zondag 05 - Is er dan nog enig Middel waardoor wij zalig kunnen worden.mp3H.C. Zondag 06 (a) - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp3H.C. Zondag 06 (b) - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp3H.C. Zondag 08 - Over de drie Goddelijke Personen.mp3H.C. Zondag 09 (a) - Ik geloof in God den Vader.mp3H.C. Zondag 09 (b) - Ik geloof in God den Vader.mp3H.C. Zondag 09 (c) - Ik geloof in God den Vader.mp3H.C. Zondag 10 (a) - Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods.mp3H.C. Zondag 10 (b) - Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt.mp3H.C. Zondag 11 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd.mp3H.C. Zondag 12 (a) - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3H.C. Zondag 12 (b) - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3H.C. Zondag 12 (c) - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3H.C. Zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd.mp3H.C. Zondag 15 - Wat verstaat gij door het woordje geleden.mp3H.C. Zondag 16 - Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3H.C. Zondag 16 - Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis.mp3H.C. Zondag 17 - Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3H.C. Zondag 18 - Wat nut ons de hemelvaart van Christus.mp3H.C. Zondag 19 (a) - Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods.mp3H.C. Zondag 19 (b) - Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods.mp3H.C. Zondag 19 (c) - Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods.mp3H.C. Zondag 20 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3H.C. Zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3H.C. Zondag 45 (a) - Waarom is het gebed den Christenen van node.mp3H.C. Zondag 45 (b) - Waarom is het gebed den Christenen van node.mp3H.C. Zondag 46 (a) - Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken Onze Vader.mp3H.C. Zondag 46 (b) - Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken Onze Vader.mp3H.C. Zondag 48 - Uw Koninkrijk kome.mp3H.C. Zondag 49 - Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3H.C. Zondag 51 - Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.mp3H.C. Zondag 52 - Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.mp3