Preken

(.) Kanttekening bij sommige uitspraken in predicaties van ds. J.J. Roodsant .. Amos 8 vers 11-12 Zie, de dagen komen, spreekt de heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden.mp3Daniel 3 vers 25 - Ziet, ik zie vier mannen, los wandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen.mp3Daniel 5 vers 25 - Dit nu is het schrift, dat daar getekend is; MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.mp3Deut. 33 vers 27 - De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen.mp3Exodus 33 vers 21b (Den Haag) Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven.mp3Ezechiel 36 vers 26 (Den Haag) En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen.mp3Ezechiel 47 vers 1 - Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet, er vloten wateren uit.mp3Genesis 16 vers 8a - Hagar, gij, dienstmaagd van Sarai! van waar komt gij, en waar zult gij heengaan.mp3Genesis 26 vers 25 - Toen bouwde hij daar een altaar, en riep den Naam des HEEREN aan.mp3Handelingen 2 vers 11b - Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.mp3Handelingen 2 vers 21 - En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.mp3Handelingen 3 vers 19 - Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden.mp3Handelingen 3 vers 19a (Den Haag) Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden..mp3Hosea 7 vers 16a - Zij keren zich, maar niet tot den Allerhoogste, zij zijn als een bedrieglijke boog.mp3Jakobus 4 vers 14 - Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven.mp3Jeremia 3 vers 22 - Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen.mp3Jeremia 45 vers 5b - Maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henentrekken.mp3Jesaja 53 vers 5 - Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.mp3Jesaja 57 vers 15 - Opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.mp3Jesaja 63 vers 14 - Gelijk een beest, dat afgaat in de valleien, heeft hun de Geest des HEEREN rust gegeven.mp3Job 33 vers 9a - Ik ben rein, zonder overtreding; ik ben zuiver, en heb geen misdaad.mp3Johannes 21 vers 17 - Hij zeide tot hem ten derden maal; Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief.mp3Klaagl. 3 vers 39 - Wat klaagt dan een levend mens; Een ieder klage vanwege zijn zonden.mp3Koningen (1) 3 vs 9 - Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten.mp3Lukas 02 vers 10b - Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.mp3Lukas 02 vers 13-14 (Vianen) Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.mp3Lukas 02 vers 4-7 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.mp3Lukas 02 vers 7 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3Lukas 02 vers 8-12 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.mp3Lukas 23 vers 1-12 (Scherpenisse) En de gehele menigte van hen stond op, en leidde Hem tot Pilatus.mp3Lukas 24 vers 34a - Welke zeiden; De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien.mp3Lukas 24 vers 5c-6a Wat zoekt gij den Levende bij de doden. Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.mp3Markus 16 vers 19 - De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods.mp3Mattheus 07 vers 22-23 Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen.mp3Mattheus 07 vers 24-27 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man.mp3Mattheus 08 vers 2-3 En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende; Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.mp3Mattheus 22 vers 12 - Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende. En hij verstomde.mp3Mattheus 24 vers 37 - En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.mp3Mattheus 26 vers 37-39 Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.mp3Mattheus 27 vers 51a - En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden.mp3Mattheus 28 vers 06 - Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.mp3Mattheus 28 vers 09-10 Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien.mp3Mattheus 28 vers 12-13 Zegt Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen.mp3Micha 7 vers 7 -bidstond- Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.mp3Openbaring 22 vers 17a En de Geest en de Bruid zeggen; Kom! En die het hoort, zegge Kom.mp3Openbaringen 3 vers 1-4 Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.mp3Petrus (1) 2 vers 7a (Den Haag) U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.mp3Philippenzen 3 vers 10a - Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding.mp3Psalm 002 vers 12a - Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat.mp3Psalm 004 vers 7 (Voorburg) Velen zeggen; Wie zal ons het goede doen zien! Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE.mp3Psalm 009 vers 21 - Sta op, HEERE, laat de mens zich niet versterken; laat de heidenen voor Uw aangezicht geoordeeld worden.mp3Psalm 032 vers 5 (Lekkerkerk) Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.mp3Psalm 033 vers 12 (Den Haag) Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft.mp3Psalm 071 vers 18 (Den Haag) Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik dezen geslachte verkondige Uw arm.mp3Psalm 090 vers 10 - Het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen.mp3Psalm 102 vers 17-18 (Lekkerkerk) Zich gewend zal hebben tot het gebed desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed.mp3