Preken

.. Efeze 1 vers 13b-14 Namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt.mp3Hand. 16 vs 14-15 Lydia de purperverkoopster.mp3Handelingen 01 vers 09-11 Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel.mp3Handelingen 01 vers 14 Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken.mp3Handelingen 01 vers 14b Met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.mp3Handelingen 02 vers 01-04a En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3Handelingen 02 vers 22-24 Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden; Jezus den Nazarener, een Man van God.mp3Handelingen 02 vers 47 En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.mp3Handelingen 05 vers 01-11 En een zeker man, met name Ananias, met Saffira, zijn vrouw, verkocht een have.mp3Handelingen 07 vers 13a En in de tweede reize werd Jozef zijn broederen bekend.mp3Handelingen 07 vers 59-60 De steniging van Stefanus.mp3Handelingen 07 vers 60b Heere, reken hun deze zonde niet toe.mp3Handelingen 08 vers 36b Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden.mp3Handelingen 09 vers 11b Met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt.mp3Handelingen 12 vers 05-07 Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen.mp3Handelingen 16 vers 01-02 En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw.mp3Handelingen 16 vers 30-31 Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde.mp3Handelingen 17 vers 10-15a En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea.mp3Handelingen 27 vers 44b En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn.mp3Hebreeen 02 vers 9a - Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was.mp3Hebreeen 11 vers 10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.mp3Hebreeen 11 vers 31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen.mp3Johannes 01 vers 12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden.mp3Johannes 01 vers 12-13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans.mp3Johannes 01 vers 14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.mp3Johannes 01 vers 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is.mp3Johannes 03 vers 29 (intrede) Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms.mp3Johannes 10 vers 09 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden.mp3Johannes 10 vers 40-42 En Hij ging wederom over de Jordaan, tot de plaats, waar Johannes eerst doopte.mp3Johannes 12 vers 7b - Jezus dan zeide: Laat af van haar; zij heeft dit bewaard tegen den dag Mijner begrafenis.mp3Johannes 13 vers 06-10 (a) Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij.mp3Johannes 13 vers 06-10 (b) Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd.mp3Johannes 14 vers 26a Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam.mp3Johannes 14 vers 26b Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.mp3Johannes 18 vers 03-09 Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.mp3Johannes 18 vers 28 Zij dan leidden Jezus van Kajafas in het rechthuis.mp3Johannes 18 vers 29-33 Wat beschuldiging brengt gij tegen dezen Mens.mp3Johannes 18 vers 34-36 Zegt gij dit van uzelven, of hebben het u anderen van Mij gezegd.mp3Johannes 19 vers 06-07 Neemt gijlieden Hem en kruist Hem; want ik vind in Hem geen schuld.mp3Johannes 19 vers 30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij; Het is volbracht.mp3Johannes 19 vers 38-42 Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen.mp3Johannes 20 vers 11-13 En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf.mp3Johannes 20 vers 14-16 Heere, zo gij Hem weg gedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt.mp3Johannes 20 vers 16 Jezus zeide tot haar Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem; Rabbouni.mp3Johannes 20 vers 28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God.mp3Johannes 21 vers 01-14 Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias.mp3Johannes 21 vers 15 Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen.mp3Johannes 21 vers 15a - Jezus zeide tot Simon Petrus Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen.mp3Johannes 21 vers 15b - Hij zeide tot Hem Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem Weid Mijn lammeren.mp3Johannes 21 vers 16 - Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief.mp3Johannes 21 vers 16-17 Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem; Weid Mijn schapen.mp3Johannes 21 vers 18-23 Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet.mp3Lukas 01 vers 18-20 Waarbij zal ik dat weten. Want ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen.mp3Lukas 01 vers 32a Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden.mp3Lukas 01 vers 39-45 En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt.mp3Lukas 02 vers 07a En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken.mp3Lukas 02 vers 07b En legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.mp3Lukas 02 vers 15b-16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.mp3Lukas 02 vers 21 En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou.mp3Lukas 02 vers 39-40 En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid.mp3Lukas 02 vers 41 En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van pascha.mp3Lukas 02 vers 41-46a En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel.mp3Lukas 02 vers 44 - Jozef en Maria op zoek naar de Heere Jezus.mp3Lukas 02 vers 45 - En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, Hem zoekende.mp3Lukas 02 vers 46-50 Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders.mp3Lukas 07 vers 36-38 En staande achter aan Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen.mp3Lukas 10 vers 30-37 en zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars.mp3Lukas 15 vers 04-06 En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.mp3Lukas 15 vers 11-16 En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelve land, en hij begon gebrek te lijden.mp3Lukas 15 vers 11-16 En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelve land.mp3Lukas 15 vers 17-19 Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger.mp3Lukas 15 vers 17-19 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan.mp3Lukas 15 vers 20a En opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader.mp3Lukas 15 vers 20b En werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.mp3Lukas 15 vers 21-22 Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.mp3Lukas 15 vers 22 - Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten.mp3Lukas 15 vs 24-28 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.mp3Lukas 15 vs 29-32 (HA) Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader; Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden.mp3Lukas 24 vers 01-08 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.mp3Lukas 24 vers 52 En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.mp3Markus 02 vers 05 En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte; Zoon, uw zonden zijn u vergeven.mp3Markus 05 vers 25-34 Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan.mp3Markus 06 vers 49-52 En Hij klom tot hen in het schip, en de wind stilde; en zij ontzetten zich bovenmate.mp3Markus 09 vers 14-29 En zij brachten denzelven tot Hem; en als hij Hem zag, scheurde hem terstond de geest.mp3Markus 09 vers 22b-23a Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.mp3Markus 10 vers 13-16 En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou.mp3Markus 14 vers 50-52 En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden.mp3Markus 15 vers 16-22 En de krijgsknechten leidden Hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis.mp3Markus 15 vers 24 En als zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, werpende het lot over dezelve.mp3Markus 16 vers 01-06 Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan.mp3Mattheus 02 vers 01-12 Waar is de geboren Koning der Joden; want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten.mp3Mattheus 02 vers 13-15 Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar.mp3Mattheus 02 vers 16-18 Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm.mp3Mattheus 02 vers 19-23 Toen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte.mp3Mattheus 02 vers 23 Opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden.mp3Mattheus 07 vers 13-14 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt.mp3Mattheus 13 vs 47-50 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee.mp3Mattheus 17 vers 20-21 Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten.mp3Mattheus 17 vs 20a En Jezus zeide tot hen; Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u; Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad.mp3Mattheus 22 vers 11-12 En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende.mp3Mattheus 27 vers 61 - En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegenover het graf.mp3Mattheus 27 vs 45-46 Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten.mp3Openb. 04 vers 3-6 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk.mp3Romeinen 8 vers 30 - En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen.mp3