Preken

(.) Bijlagen ds. E. du Marchie Van Voorthuysen (.) Kanttekening bij sommige onbijbelse uitspraken in predicaties van ds. E. du Marchie Van Voorthuysen .. Begrafenis Pieter de Gast - Nieuwe Tonge 6 september 1973.mp3Deut. 33 vers 29 - Welgelukzalig zijt gij, o Israel! wie is u gelijk? .mp3Deut. 34 vers 04-05 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN.mp3Deuteronomium 33 vers 29.mp3Exodus 33 vers 14-15 Toen zeide hij tot Hem; Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken!.mp3Hand. 08 vers 39 - Filippus en de kamerling.mp3Hand. 16 vers 14 - Lydia de purperverkoopster.mp3Hand. 16 vers 30-31 Paulus en de stokbewaarder.mp3Hand. 16 vers 30-32 En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren.mp3Handelingen 05 vers 5 - En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf den geest.mp3Handelingen 16 vers 14 - Lydia, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd .mp3Handelingen 16 vers 30-31 De bekering van de stokbewaarder.mp3Jeremia 45 vers 4 - Zo zult gij tot hem zeggen; Zo zegt de HEERE; Zie, dat Ik gebouwd heb, breek Ik af, en dat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit ganse land.mp3Joh. 21 vs 9 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood.mp3Johannes 21 vers 9 - Vis en brood.mp3Koningen (2) 2 vs 11b - Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.mp3Korinthe (1) 16 vs 22-24 Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maranatha.mp3Lukas 23 vers 42-43 En hij zeide tot Jezus; Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.mp3Matth. 02 vers 11 - De wijzen uit het oosten.mp3Matth. 07 vers 21-23 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt; Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.mp3Matth. 22 vers 11-12 De man zonder bruiloftskleed.mp3Matth. 27 vers 19-24 Jezus voor Pilatus geleid.mp3Mattheus 2 vers 11 - En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder.mp3Mattheus 2 vers 11 - goud en wierook, en mirre.mp3Mattheus 7 vers 21-23 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen; Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?.mp3Openb. 3 vers 1-6 IK weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.mp3Psalm 122 vers 1-9 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.mp3Psalm 122 vers 9 - Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.mp3Psalm 29 vers 9 - De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk eer.mp3Psalm 71 vs 18-19 Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God.mp3Reformatieherdenking - Ds. Van Voorthuijsen en Ds. Tj. de Jong.mp3Richt. 17 vers 13 - Toen zeide Micha; Nu weet ik, dat de HEERE mij weldoen zal, omdat ik dezen Leviet tot een priester heb.mp3Samuel (1) 4 vers 1-22 En de ark Gods werd genomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven.mp3Samuel (1) 4 vers 10-22 En zij noemde het jongsken Ikabod, zeggende; De eer is weggevoerd uit Israel.mp3Samuel (2) 15 vs 31 - Dies zeide David; O, HEERE! maak toch Achitofels raad tot zotheid.mp3Samuel (2) 15 vs 31 - Toen gaf men David te kennen, zeggende; Achitofel is onder degenen, die zich met Absalom hebben verbonden.mp3