Preken

.. 2020-07-12 Nederlangbroek - Jesaja 66 vs 2 Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE.mp32020-08-01 HHG Voorburg - Jesaja 41 vs 13 Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg; Vrees niet, Ik help u.mp32020-08-02 Nederlangbroek - Lukas 14 vs 07-14 Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats.mp32020-08-02 Nederlangbroek - Lukas 14 vs 21-23 Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.mp32020-09 13 HHG Voorburg - 1 Korinthe 1 vs 12 - En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt; Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus.mp32020-09-13 HHG Voorburg - 1 Johannes 1 vs 7b - Zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.mp32020-09-24 HGC Doorn - Joh. 11 vs 39 Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen.mp32020-10-04 VE Gortel - Markus 10 vs 16 En Hij omving ze met Zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende zegende Hij dezelve.mp32020-11-01 VE Gortel - Jeremia 2 vs 8a En de priesters zeiden niet; Waar is de HEERE.mp32020-11-12 HGC Doorn - Genesis 21 vs 17a En God hoorde de stem van den jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den hemel.mp32020-12-10 HGC Doorn - Psalm 98 vs 9 Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid.mp32020-12-31 VE Gortel - Mattheus 11 vs 28-29 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.mp32021-01-01 Den Haag (nieuwjaar) Matth. 11 vs 20-24 Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten.mp32021-01-03 HHG Voorburg - Lukas 10 vs 17-20 Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.mp32021-01-03 HHG Voorburg - Markus 6 vs 7 - En Hij riep tot Zich de twaalven, en begon hen uit te zenden twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten.mp32021-01-14 HGC Doorn - Nahum 1 vs 1-8 De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig.mp32021-01-17 Den Haag - Matth. 12 vs 33-37 Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad.mp32021-01-17 Den Haag - Psalm 98 De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen.mp32021-02-14 HHG Voorburg - Psalm 137 vs 5a Indien ik u vergeet, o Jeruzalem! zo vergete mijn rechterhand zichzelve.mp32021-02-21 Den Haag - Markus 7 vs 24-30 Want een vrouw, welker dochtertje een onreinen geest had, van Hem gehoord hebbende.mp32021-02-21 Den Haag - Psalm 137 Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion.mp32021-03-11 HGC Doorn - Hosea 6 - Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen.mp32021-03-14 Den Haag - Lukas 23 vs 33 En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners.mp32021-04-04 Den Haag - Lukas 24 vs 1-12, Rom. 8 vs 28-39 Wat zoekt gij den Levende bij de doden! Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.mp32021-04-11 HHG Voorburg - Rom. 8 vs 34 Wie is het, die verdoemt. Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is.mp32021-04-14 Kampen - Nahum 1 vs 1-8 De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig.mp32021-05-09 Den Haag - Openb. 22 vs 1-5 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon.mp32021-05-13 VE Gortel - Hand. 1 vers 4-14 De Hemelvaart van de Heere Jezus Christus.mp32021-05-20 HGC Doorn - Markus 8 vs 10-13 En de Farizeen gingen uit, en begonnen met Hem te twisten, begerende van Hem een teken van den hemel.mp32021-05-30 HHG Urk, Elim - Genesis 3 - Over de boom des levens.mp32021-05-30 HHG Urk, Elim - Markus 8 vers 10-21 De Heere Jezus en de farizeeers.mp32021-06-20 Loosduinen - HC zondag 1, vraag 1 - Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp32021-06-20 VE Gortel - Matth. 9 vs 9-13 En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheus; en zeide tot hem; Volg Mij.mp32021-07-04 VHG Vaassen - Hosea 6 vers 4-6 Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot brandofferen.mp32021-07-18 Den Haag - Hand. 3 vers 4 En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide; Zie op ons.mp32021-07-18 Den Haag - Matth. 9 vers 9-13, HC zondag 1 - Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp32021-07-18 Loosduinen - HC zondag 1, vraag 2 - Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp32021-07-25 HHG Voorburg - Mattheus 6 vs 16 - En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden.mp32021-07-25 HHG Voorburg - Psalm 65 vs 3 - Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.mp32021-08-01 VHG Vaassen - 1 Samuel 16 vs 18 - Zie, ik heb gezien een zoon van Isai, den Bethlehemiet, die spelen kan, en hij is een dapper held, en een krijgsman.mp32021-08-08 VHG Vaassen - Openb. 3 vers 19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.mp32021-08-15 HHG Urk, Elim - Joh. 13 vs 8-10 Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.mp32021-08-15 HHG Urk, Elim - Psalm 51 vers 12-15 Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.mp32021-08-29 HHG Urk, Elim - 2 Kon. 2 vs 14 - En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide; Waar is de HEERE, de God van Elia.mp32021-08-29 HHG Urk, Elim - Markus 1 vers 37 - En zij Hem gevonden hebbende, zeiden tot Hem; Zij zoeken U allen.mp32021-09-05 VE Gortel - 1 Joh. 1 vs 1-4 Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven.mp32021-09-05 VHG Vaassen - Joh. 13 vs 8-10 Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.mp32021-09-26 Den Haag - HC zondag 2, vraag 3-5 - Waaruit kent gij uw ellende.mp32021-09-26 Loosduinen - HC zondag 2 - Waaruit kent gij uw ellende, en wat eist de wet God van ons.mp32021-09-30 HGC Doorn - 1 Sam. 18 vers 6-8 Zij hebben David tien duizend gegeven, doch mij hebben zij maar duizend gegeven.mp32021-10-10 HHG Voorburg - 1 Petrus 1 vs 6-9 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen.mp32021-10-10 HHG Voorburg - Genesis 5 vs 21-24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.mp32021-10-17 Den Haag - 1 Joh. 1 vers 3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben.mp32021-10-17 Den Haag - Mattheus 9 vs 9-13, HC zondag 3 - Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp32021-10-17 Loosduinen - HC zondag 3 - Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp32021-11-07 HHG Voorburg - 1 Sam. 5 vers 4 Toen zij nu des anderen daags des morgens vroeg opstonden, ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde.mp32021-11-07 HHG Voorburg - Matth. 25 vs 40 Voorwaar zeg Ik u Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.mp32021-11-14 VE Gortel - 1 Kon. 8 vers 41-43 Ontmoeting met Salomo in de tempel.mp32021-12-08 HHG Groenekan - Matth. 11 vers 20 Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.mp32021-12-25 - Lukas 2 - Over de nederige geboorte van de Heere Jezus Christus.mp32021-12-31 VE Gortel - Micha 1 vers 8-9 Hierom zal ik misbaar bedrijven en huilen; ik zal beroofd en naakt gaan; ik zal misbaar maken als de draken, en treuren als de jonge struisen.mp32022-01-01 (nieuwjaar) Micha 1 vs 8-9 Hierom zal ik misbaar bedrijven en huilen; ik zal beroofd en naakt gaan; ik zal misbaar maken als de draken, en treuren als de jonge struisen.mp32022-01-02 HHG Voorburg - Matth. 25 vers 6-7 En ter middernacht geschiedde een geroep; ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet.mp32022-01-06 HGC Doorn - Markus 1 vers 4 - Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp32022-01-06 HGC Doorn - Markus 1 vers 4 Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp32022-01-23 - Markus 1 vers 1-15 De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.mp32022-01-23 - Psalm 15 - HEERE, wie zal verkeren in Uw tent. Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid.mp32022-01-23 Loosduinen - HC zondag 5 - Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken.mp32022-02-13 HHG Urk, Elim - Jesaja 54 vers 1 Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, die geen barensnood gehad hebt.mp32022-02-13 HHG Urk, Elim - Markus 10 vers 15 Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.mp32022-02-20 VHG Vaassen - Matth. 12 vers 22 Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem.mp32022-03-10 HGC Doorn - Joh. 18 vers 4 - Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen; Wien zoekt gij.mp32022-03-20 Loosduinen - HC zondag 6 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp32022-03-20 Loosduinen - Johannes 18 vers 1-11 Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken.mp32022-03-27 HHG Voorburg - Lukas 22 vers 15-16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.mp32022-03-27 HHG Voorburg - Matth. 16 vers 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden.mp32022-04-03 VE Gortel - Lukas 22 vers 15-16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.mp32022-04-10 VE Gortel - Lukas 23 vers 8-9 En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd; want hij was van over lang begerig geweest Hem te zien.mp32022-04-10 VHG Vaassen - Lukas 18 vers 37-38 En zij boodschapten hem, de blinde Bartimeus, dat Jezus de Nazarener voorbijging.mp32022-04-14 HGC Doorn - Johannes 19 vers 16-18 Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg.mp32022-04-24 VE Gortel - Mattheus 28 vers 18-20 - De weg naar de openbaring van Jezus Christus.mp32022-05-01 HHG Voorburg - Joh. 20 vers 27-28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God.mp32022-05-01 VE Gortel - Joh. 20 vers 21-23 De dood overwonnen, de dag van grote vreugde, aan Gods recht voldaan.mp32022-05-15 Loosduinen - HC zondag 4 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp32022-05-15 Loosduinen - Openb. 6 vers 9-11 Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen.mp32022-05-22 VHG Vaassen - Openb. 6 vers 9-11 Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen.mp32022-06-15 Kampen - Richteren 8 vers 27 - En Gideon maakte daarvan een efod, en stelde die in zijn stad, te Ofra; en gans Israel hoereerde aldaar denzelven na, en het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik.mp32022-07-17 Vaassen - Joh. 11 vers 11 Dit sprak Hij, en daarna zeide Hij tot hen; Lazarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen, om hem uit den slaap op te wekken.mp32022-07-24 Loosduinen - HC zondag 7, n.a.v. Hebreeen 11 vers 1-6 Wat is een waar zaligmakend geloof.mp32022-07-24 Loosduinen - Mattheus 16 vers 21 tot Hfst. 17 vers 13.mp3