Preken

.. Lukas 01 vs 07 (a) En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was.mp3Lukas 01 vs 07 (b) En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was.mp3Lukas 01 vs 14 (a) En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.mp3Lukas 01 vs 14 (b) En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.mp3Lukas 01 vs 17 En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elia.mp3Lukas 01 vs 24a En na die dagen werd Elizabet, zijn vrouw, bevrucht.mp3Lukas 01 vs 25 Alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen, in welke Hij mij aangezien heeft.mp3Lukas 01 vs 28-32 Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.mp3Lukas 01 vs 30 En de engel zeide tot haar; Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.mp3Lukas 01 vs 32-33 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere.mp3Lukas 01 vs 38 En Maria zeide; Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord.mp3Lukas 01 vs 74 Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze.mp3Lukas 01 vs 77 (HA) Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden.mp3Lukas 01 vs 78a Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods.mp3Lukas 01 vs 79 (a) Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods.mp3Lukas 01 vs 79 (b) Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods.mp3Lukas 02 vs 01-04 (a) En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus.mp3Lukas 02 vs 01-04 (b) En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.mp3Lukas 02 vs 07 (a) En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3Lukas 02 vs 07 (b) En legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.mp3Lukas 02 vs 07 (c) En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3Lukas 02 vs 07 (d) En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3Lukas 02 vs 07 (e) En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3Lukas 02 vs 10-11 (a) Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.mp3Lukas 02 vs 10-11 (b) Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.mp3Lukas 02 vs 10-11 (c) Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.mp3Lukas 02 vs 11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.mp3Lukas 02 vs 13-14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.mp3Lukas 02 vs 14 (a) Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.mp3Lukas 02 vs 14 (b) Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.mp3Lukas 02 vs 15-20 Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is.mp3Lukas 02 vs 16-17 (a) En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.mp3Lukas 02 vs 16-17 (b) En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.mp3Lukas 02 vs 16a En zij kwamen met haast.mp3Lukas 02 vs 17 (a) En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.mp3Lukas 02 vs 17 (b) En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.mp3Lukas 02 vs 18-20 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.mp3Lukas 02 vs 20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden.mp3Lukas 02 vs 21 (a) En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS.mp3Lukas 02 vs 21 (b) Zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.mp3Lukas 02 vs 25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende.mp3Lukas 02 vs 29-30 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord.mp3Lukas 02 vs 30 (nieuwjaar) Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.mp3Lukas 02 vs 30 (oudjaar) Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.mp3Lukas 02 vs 34-35 (a) Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.mp3Lukas 02 vs 34-35 En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.mp3Lukas 02 vs 38 En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden.mp3Lukas 02 vs 50 En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak.mp3Lukas 03 vs 09 Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen, en in het vuur geworpen.mp3Lukas 04 vs 04 Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.mp3Lukas 04 vs 35 En Jezus bestrafte de duivel, zeggende; Zwijg stil, en ga van hem uit.mp3Lukas 05 vs 08 En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieen van Jezus.mp3Lukas 05 vs 11 En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles, en volgden Hem.mp3Lukas 05 vs 20 En Hij ziende hun geloof, zeide tot hem; Mens, uw zonden zijn u vergeven.mp3Lukas 05 vs 24-25 Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonde te vergeven.mp3Lukas 05 vs 39 En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen, want hij zegt; De oude is beter.mp3Lukas 06 vs 36 (a) Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.mp3Lukas 06 vs 36 (b) Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.mp3Lukas 06 vs 47-49 Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fondament op een steenrots.mp3Lukas 07 vs 12 En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen.mp3Lukas 07 vs 13-15 En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar; Ween niet.mp3Lukas 07 vs 31-32 En de Heere zeide; Bij wien zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken, en wien zijn zij gelijk.mp3Lukas 07 vs 50 (a) Maar Hij zeide tot de vrouw; Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.mp3Lukas 07 vs 50 (b) Maar Hij zeide tot de vrouw; Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.mp3Lukas 07 vs 50 (c) Maar Hij zeide tot de vrouw; Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.mp3Lukas 08 vs 16-18 En niemand, die een kaars ontsteekt, bedekt dezelve met een vat, of zet ze onder een bed.mp3Lukas 09 vs 35 En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende; Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem.mp3Lukas 09 vs 62 Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.mp3Lukas 10 vs 36-37 (a) Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was.mp3Lukas 10 vs 36-37 (b) Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was.mp3Lukas 11 vs 13 (a) Hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden.mp3Lukas 11 vs 13 (b) Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader.mp3Lukas 11 vs 26 Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven anderen geesten, bozer dan hij zelf is.mp3Lukas 12 vs 08-09 Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods.mp3Lukas 12 vs 21 Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God.mp3Lukas 12 vs 29 En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig.mp3Lukas 12 vs 51 Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde.mp3Lukas 13 vs 07 Zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze niet; houw hem uit.mp3Lukas 13 vs 12-13 En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God.mp3Lukas 14 vs 23 Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.mp3Lukas 14 vs 26 Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder,..... ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.mp3Lukas 17 vs 32-33 Gedenkt aan de vrouw van Lot.mp3Lukas 18 vs 42-43 (a) En Jezus zeide tot hem; Word ziende, uw geloof heeft u behouden.mp3Lukas 18 vs 42-43 (b) En terstond werd hij ziende, en volgde Hem, God verheerlijkende. En al het volk, dat ziende, gaf Gode lof.mp3Lukas 19 vs 09 Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.mp3Lukas 19 vs 26-27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier.mp3Lukas 21 vs 28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts.mp3Lukas 21 vs 36 (oudjaar) Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen.mp3Lukas 22 vs 13 En zij, heengaande, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.mp3Lukas 22 vs 15 (HA) En Hij zeide tot hen; Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.mp3Lukas 22 vs 15 En Hij zeide tot hen; Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.mp3Lukas 22 vs 19 (a) Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.mp3Lukas 22 vs 19 (b) Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.mp3Lukas 22 vs 31-32 Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe.mp3Lukas 22 vs 44 En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds.mp3Lukas 23 vs 31 Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden.mp3Lukas 23 vs 45b-46 En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door.mp3Lukas 23 vs 46 (a) Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.mp3Lukas 23 vs 46 (b) Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.mp3Lukas 23 vs 47-49 Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God.mp3Lukas 24 vs 01-03 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf.mp3Lukas 24 vs 05-06 (a) Wat zoekt gij den Levende bij de doden. Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.mp3Lukas 24 vs 05-06 (b) Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was.mp3Lukas 24 vs 25-26 En Hij zeide tot hen; O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen.mp3Lukas 24 vs 26-27 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan.mp3Lukas 24 vs 31a En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem.mp3Lukas 24 vs 34 Welke zeiden; De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien.mp3Lukas 24 vs 35 (HA) En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden.mp3Lukas 24 vs 38-39 En Hij zeide tot hen; Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten.mp3Lukas 24 vs 40-45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.mp3Lukas 24 vs 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.mp3Lukas 24 vs 48 (a) En gij zijt getuigen van deze dingen.mp3Lukas 24 vs 48 (b) En gij zijt getuigen van deze dingen.mp3Lukas 24 vs 51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.mp3Lukas 24 vs 52-53 (a) En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.mp3Lukas 24 vs 52-53 (b) En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.mp3Lukas 24 vs 53 En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.mp3