Preken

.. HC zondag 07 (vraag 20-21) Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden.mp3HC zondag 07 (vraag 21-22) Wat is een waar geloof, en wat is dan een christen nodig te geloven.mp3HC zondag 08 (vraag 23-25) Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heilige Geest.mp3HC zondag 09 (vraag 26a) Wat gelooft gij met deze woorden; Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3HC zondag 09 (vraag 26b) Wat gelooft gij met deze woorden; Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3HC zondag 12 (vraag 31) Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3HC zondag 12 (vraag 32) Maar waarom wordt gij een christen genaamd.mp3HC zondag 13 (vraag 33) Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn.mp3HC zondag 14 (vraag 35-36) Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus.mp3HC zondag 16 (vraag 40-43) Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3HC zondag 16 (vraag 44) Waarom volgt daar; Nedergedaald ter helle.mp3HC zondag 17 (vraag 45a) Wat nut ons de opstanding van Christus uit de doden.mp3HC zondag 17 (vraag 45b) Wat nut ons de opstanding van Christus uit de doden.mp3HC zondag 18 (vraag 46-47) Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft.mp3HC zondag 18 (vraag 48-49) Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden.mp3HC zondag 18 (vraag 49) Wat nut ons de hemelvaart van Christus.mp3HC zondag 21 (vraag 55) Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen.mp3HC zondag 21 (vraag 56a) Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3HC zondag 21 (vraag 56b) Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3HC zondag 22 (vraag 57) Wat troost geeft u de opstanding des vleses.mp3HC zondag 23 (vraag 59-60) Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft.mp3HC zondag 23 (vraag 60-61) Hoe zijt gij rechtvaardig voor God.mp3HC zondag 24 (vraag 62) Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn.mp3HC zondag 24 (vraag 62-63) Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen.mp3HC zondag 24 (vraag 63-64) Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen.mp3HC zondag 25 (vraag 65) Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3HC zondag 26 (vraag 69-70) Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied.mp3HC zondag 26 (vraag 70-71) Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3HC zondag 26 (vraag 71) Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen.mp3HC zondag 27 (vraag 72-73) Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden.mp3HC zondag 27 (vraag 74) Zal men ook de jonge kinderen dopen.mp3HC zondag 28 (vraag 75-76a) Hoe wordt gij in het HA vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht.mp3HC zondag 28 (vraag 75-76b) Hoe wordt gij in het HA vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht.mp3HC zondag 28 (vraag 76) Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken.mp3HC zondag 28 (vraag 76-77) Waar heeft Christus beloofd dat Hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met Zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven.mp3HC zondag 29 (vraag 78-79) Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam lichaam en bloed van Christus.mp3HC zondag 30 (vraag 80) Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis.mp3HC zondag 30 (vraag 81) Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld.mp3HC zondag 30 (vraag 81-82) Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die ondanks hun belijdenis leven als ongelovigen en goddelozen.mp3HC zondag 33 (vraag 88-90) In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3HC zondag 33 (vraag 91) Maar wat zijn goede werken.mp3HC zondag 34 (vraag 92a) Hoe luidt de wet des Heeren.mp3HC zondag 34 (vraag 92b) Hoe luidt de wet des Heeren.mp3HC zondag 34 (vraag 93-95) Hoe worden deze tien geboden gedeeld.mp3HC zondag 34 (vraag 94-95) Wat gebiedt God ons in het eerste gebod.mp3HC zondag 38 (vraag 103) Wat gebiedt God in het vierde gebod.mp3HC zondag 39 (vraag 104) Wat wil God in het vijfde gebod.mp3HC zondag 45 (vraag 117) Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt.mp3HC zondag 46 (vraag 120) Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken; Onze Vader.mp3HC zondag 46 (vraag 121) Waarom wordt hierbij gevoegd; Die in de hemelen zijt.mp3HC zondag 47 (vraag 122) Over de eerste bede, Uw Naam worde geheiligd.mp3HC zondag 48 (vraag 123) Over de tweede bede, Uw Koninkrijk kome.mp3HC zondag 49 (vraag 124a) Over de derde bede, Uw wil geschiede.mp3HC zondag 49 (vraag 124b) Over de derde bede, Uw wil geschiede.mp3HC zondag 50 (vraag 125a) Over de vierde bede, geef ons heden ons dagelijks brood.mp3HC zondag 50 (vraag 125b) Over de vierde bede, geef ons heden ons dagelijks brood.mp3HC zondag 51 (vraag 126) Over de vijfde bede, vergeef ons onze schulden.mp3