Preken

.. Openb. 01 vs 05 Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.mp3Openb. 01 vs 07 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben.mp3Openb. 01 vs 17 Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste.mp3Openb. 01 vs 17-18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid.mp3Openb. 02 vs 02 (a) Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen.mp3Openb. 02 vs 02 (b) En dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden.mp3Openb. 02 vs 09 (a) Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk).mp3Openb. 02 vs 09 (b) En de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.mp3Openb. 02 vs 12-13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet.mp3Openb. 02 vs 17 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is.mp3Openb. 02 vs 23 (a) En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik het ben.mp3Openb. 02 vs 23 (b) Dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.mp3Openb. 03 vs 04 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben.mp3Openb. 03 vs 08 (a) Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten.mp3Openb. 03 vs 08 (b) Want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard.mp3Openb. 03 vs 08 (c) Gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.mp3Openb. 03 vs 19 (a) Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.mp3Openb. 03 vs 19 (b) Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.mp3Openb. 04 vs 2b (a) En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.mp3Openb. 04 vs 2b (b) En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.mp3Openb. 05 vs 7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.mp3Openb. 05 vs 9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende; Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen.mp3Openb. 06 vs 02 (a) En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven.mp3Openb. 06 vs 02 (b) En Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne.mp3Openb. 06 vs 17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan.mp3Openb. 07 vs 03 Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.mp3Openb. 07 vs 04 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels.mp3Openb. 07 vs 17a Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren.mp3Openb. 08 vs 05 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen.mp3Openb. 08 vs 13 Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.mp3Openb. 09 vs 04-05 En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden vijf maanden.mp3Openb. 09 vs 20-21 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen.mp3Openb. 10 vs 10 En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.mp3Openb. 11 vs 1-2 Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.mp3Openb. 11 vs 12 (a) Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.mp3Openb. 11 vs 12 (b) Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.mp3Openb. 11 vs 19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel.mp3Openb. 12 vs 05a En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.mp3Openb. 12 vs 16-17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus.mp3Openb. 13 vs 08-10 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is.mp3Openb. 13 vs 14a En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest.mp3Openb. 14 vs 1 (a) En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend.mp3Openb. 14 vs 1 (b) Hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.mp3Openb. 14 vs 13 (a) En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide; Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan.mp3Openb. 14 vs 13 (b) Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.mp3Openb. 14 vs 16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.mp3Openb. 15 vs 3a En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams.mp3Openb. 15 vs 8 En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven.mp3Openb. 16 vs 07 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen; Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.mp3Openb. 16 vs 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.mp3Openb. 16 vs 17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende; Het is geschied.mp3Openb. 17 vs 17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen.mp3Openb. 18 vs 20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld.mp3Openb. 19 vs 09 (a) En hij zeide tot mij; Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams.mp3Openb. 19 vs 09 (b) En hij zeide tot mij; Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams.mp3Openb. 19 vs 09 (c) En hij zeide tot mij; Deze zijn de waarachtige woorden Gods.mp3Openb. 19 vs 17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen; ....Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal.mp3Openb. 20 vs 10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worde.mp3Openb. 20 vs 14-15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.mp3Openb. 21 vs 03 Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.mp3Openb. 21 vs 04 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn.mp3Openb. 21 vs 07 Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.mp3Openb. 21 vs 22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam.mp3Openb. 22 vs 03 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen.mp3Openb. 22 vs 11 Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde.mp3Openb. 22 vs 14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.mp3Openb. 22 vs 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.mp3Openb. 22 vs 17 En de Geest en de Bruid zeggen; Kom! En die het hoort, zegge; Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.mp3