Preken

.. Hebreen 01 vs 01 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten.mp3Hebreen 01 vs 02 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft.mp3Hebreen 01 vs 03 (a) Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid.mp3Hebreen 01 vs 03 (b) En alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft.mp3Hebreen 01 vs 04 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geerfd heeft.mp3Hebreen 01 vs 08 Maar tot den Zoon zegt Hij; Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte scepter.mp3Hebreen 01 vs 08-09 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten.mp3Hebreen 01 vs 12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.mp3Hebreen 01 vs 13-14 Zit aan Mijn rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.mp3Hebreen 02 vs 03 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen.mp3Hebreen 02 vs 11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.mp3Hebreen 02 vs 14-15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.mp3Hebreen 02 vs 16-18 Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan.mp3Hebreen 03 vs 01-02 Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was.mp3Hebreen 03 vs 12 Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God.mp3Hebreen 03 vs 19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.mp3Hebreen 04 vs 03a Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust.mp3Hebreen 04 vs 09-10 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.mp3Hebreen 04 vs 12-13 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel.mp3Hebreen 04 vs 16 (a) Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade.mp3Hebreen 04 vs 16 (b) Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.mp3Hebreen 05 vs 07-08 (a) Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen.mp3Hebreen 05 vs 07-08 (b) Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.mp3Hebreen 06 vs 07-08 Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding.mp3Hebreen 06 vs 11 Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe.mp3Hebreen 06 vs 17-18 Waarin God, willende den erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad, met een eed daartussen is gekomen.mp3Hebreen 06 vs 19-20 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel.mp3Hebreen 07 vs 07 Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is.mp3Hebreen 07 vs 19 (a) Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.mp3Hebreen 07 vs 19 (b) Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.mp3Hebreen 07 vs 22-25 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.mp3Hebreen 08 vs 01-02 Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.mp3Hebreen 08 vs 12-13 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.mp3Hebreen 09 vs 10 Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses.mp3Hebreen 09 vs 14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken.mp3Hebreen 09 vs 16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome.mp3Hebreen 09 vs 24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware.mp3Hebreen 09 vs 27-28 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel.mp3Hebreen 10 vs 09-10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied.mp3Hebreen 10 vs 14-18 Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.mp3Hebreen 10 vs 22 (a) Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs.mp3Hebreen 10 vs 22 (b) Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.mp3Hebreen 10 vs 29 Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft.mp3Hebreen 10 vs 32 Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen.mp3Hebreen 10 vs 38 (slecht) Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behage.mp3Hebreen 11 vs 1-2 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.mp3Hebreen 11 vs 3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid.mp3Hebreen 11 vs 4 Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft.mp3Hebreen 11 vs 5-6 Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden.mp3Hebreen 11 vs 7 Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden.mp3Hebreen 12 vs 06 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.mp3Hebreen 12 vs 12-13 (a) Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieen.mp3Hebreen 12 vs 12-13 (b) En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde, maar dat het veelmeer genezen worde.mp3Hebreen 12 vs 14 Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal.mp3Hebreen 12 vs 15-22 (a) Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende.mp3Hebreen 12 vs 15-22 (b) Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen.mp3Hebreen 12 vs 22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen.mp3Hebreen 12 vs 28-29 Want onze God is een verterend vuur.mp3Hebreen 13 vs 18 Bidt voor ons; want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen.mp3Hebreen 13 vs 20-21 De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht.mp3