Preken

.. Korinthe (1) 01 vs 29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.mp3Korinthe (1) 02 vs 10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen.mp3Korinthe (1) 02 vs 14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid.mp3Korinthe (1) 03 vs 14-15 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.mp3Korinthe (1) 05 vs 07-08 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt.mp3Korinthe (1) 05 vs 08 Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid.mp3Korinthe (1) 10 vs 12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.mp3Korinthe (1) 10 vs 24 Niemand zoeke dat zijns zelfs is; maar een iegelijk zoeke dat des anderen is.mp3Korinthe (1) 11 vs 31-32 Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.mp3Korinthe (1) 13 vs 13b En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.mp3Korinthe (1) 15 vs 02a Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb.mp3Korinthe (1) 15 vs 17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.mp3Korinthe (1) 15 vs 17-18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.mp3Korinthe (1) 15 vs 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.mp3Korinthe (1) 15 vs 42-44 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid.mp3Korinthe (1) 15 vs 45 De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.mp3Korinthe (1) 15 vs 50-51 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen.mp3Korinthe (1) 15 vs 52b En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.mp3Korinthe (1) 15 vs 56-57 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.mp3Korinthe (1) 15 vs 56-57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.mp3Korinthe (1) 15 vs 57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.mp3Korinthe (1) 15 vs 58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren.mp3Korinthe (1) vs 09 God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus.mp3Korinthe (2) 01 vs 09 Ja, wij hadden al zelven in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden.mp3Korinthe (2) 01 vs 10a Die ons uit zo groten dood verlost heeft, en nog verlost; op Welken wij hopen.mp3Korinthe (2) 01 vs 10b Op Welken wij hopen, dat Hij ons ook nog verlossen zal.mp3Korinthe (2) 01 vs 20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid.mp3Korinthe (2) 03 vs 17a De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3Korinthe (2) 03 vs 17b De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3Korinthe (2) 04 vs 03-04 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan.mp3Korinthe (2) 05 vs 01 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt.mp3Korinthe (2) 05 vs 01-03 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is.mp3Korinthe (2) 05 vs 04 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed.mp3Korinthe (2) 05 vs 05-07 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.mp3Korinthe (2) 05 vs 08-10 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.mp3Korinthe (2) 05 vs 11 en 21 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof.mp3Korinthe (2) 05 vs 17a Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan.mp3Korinthe (2) 05 vs 17b (nieuwjaar) Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.mp3Korinthe (2) 05 vs 17b (oudjaar) Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.mp3Korinthe (2) 05 vs 17b Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.mp3Korinthe (2) 07 vs 10 Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid.mp3Korinthe (2) 12 vs 09 En Hij heeft tot mij gezegd, Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.mp3