Preken

.. Jesaja 07 vs 09b Indien gijlieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden.mp3Jesaja 07 vs 13-14 Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! is het ulieden te weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt.mp3Jesaja 07 vs 21-22 En het zal geschieden te dien dage, dat iemand een koetje in het leven zal behouden hebben, en twee schapen.mp3Jesaja 08 vs 06-10 Beraadslaagt een raad, doch hij zal vernietigd worden; spreekt een woord, doch het zal niet bestaan; want God is met ons.mp3Jesaja 08 vs 17-18 Daarom zal ik den Heere verbeiden, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob, en ik zal Hem verwachten.mp3Jesaja 08 vs 23 Maar het land, dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden; gelijk als Hij het in den eersten tijd verachtelijk gemaakt heeft.mp3Jesaja 12 vs 4-6 Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is.mp3Jesaja 13 vs 19 Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeen, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft.mp3Jesaja 14 vs 04 (a) Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en zeggen; Hoe houdt de drijver op. Hoe houdt de goudene op.mp3Jesaja 14 vs 04 (b) Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en zeggen; Hoe houdt de drijver op. Hoe houdt de goudene op.mp3Jesaja 14 vs 32 Wat zal men dan antwoorden den boden des volks. Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden.mp3Jesaja 16 vs 3-5 Want er zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid, en op denzelven zal bestendig een zitten in de tent van David.mp3Jesaja 17 vs 7-8 Te dien dage zal de mens zien naar Dien, Die hem gemaakt heeft, en zijn ogen zullen op den Heilige Israels zien.mp3Jesaja 18 vs 7 Te dien tijd zal den HEERE der heirscharen een geschenk gebracht worden van het volk, dat getrokken is en geplukt.mp3Jesaja 27 vs 2-5 Te dien dage zal er een wijngaard van roden wijn zijn; zingt van denzelven bij beurte.mp3Jesaja 29 vs 13-14 Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan.mp3Jesaja 29 vs 23-24 En die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand komen, en de murmureerders zullen de lering aannemen.mp3Jesaja 30 vs 26-29 Ziet, de Naam des HEEREN komt van verre, Zijn toorn brandt, en de last is zwaar; Zijn lippen zijn vol gramschap.mp3Jesaja 31 vs 6 Bekeert u tot Hem, van Denwelken de kinderen Israels diep afgeweken zijn.mp3Jesaja 37 vs 35 Want Ik zal deze stad beschermen, om die te verlossen, om Mijnentwil, en om Davids, Mijns knechts wil.mp3Jesaja 50 vs 06-07 Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken.mp3Jesaja 50 vs 10 Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort. Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft.mp3Jesaja 51 vs 03 Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken als Eden.mp3Jesaja 51 vs 06 Heft ulieder ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel zal als een rook verdwijnen.mp3Jesaja 51 vs 07-08 Hoort naar Mij, gijlieden, die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart Mijn wet is.mp3Jesaja 51 vs 11 Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren, en met gejuich tot Sion komen; en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen.mp3Jesaja 51 vs 19 Deze twee dingen zijn u wedervaren, wie heeft medelijden met u. Er is verwoesting, en verbreking, en honger, en zwaard.mp3Jesaja 52 vs 6 Daarom zal Mijn volk, daarom zal het Mijn Naam in dien dag kennen, dat Ik het Zelf ben, Die spreekt; Zie, hier ben Ik.mp3Jesaja 54 vs 7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.mp3Jesaja 55 vs 6-7 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.mp3Jesaja 56 vs 1-2 Bewaart het recht, en doet gerechtigheid; want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden.mp3Jesaja 56 vs 6-7 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn.mp3Jesaja 57 vs 1-2 De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt; en de weldadige lieden worden weggeraapt.mp3Jesaja 58 vs 05 Zou het zulk een vasten zijn, dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag kwelle, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze.mp3Jesaja 58 vs 14a Dan zult gij u verlustigen in den HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde.mp3Jesaja 59 vs 01-02 Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden.mp3Jesaja 59 vs 09 Daarom is het recht verre van ons, en de gerechtigheid achterhaalt ons niet; wij wachten op het licht.mp3Jesaja 59 vs 20 En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE.mp3Jesaja 59 vs 21 Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de HEERE; Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb.mp3Jesaja 60 vs 01 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.mp3Jesaja 60 vs 02 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan.mp3Jesaja 60 vs 18 Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch verbreking in uw landpale.mp3Jesaja 65 vs 01 Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten.mp3Jesaja 65 vs 05-08 Ziet, het is voor Mijn aangezicht geschreven; Ik zal niet zwijgen, maar Ik zal vergelden, ja, in hun boezem zal Ik vergelden.mp3Jesaja 65 vs 15-16 En gijlieden zult uw naam Mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten; en de Heere HEERE zal ulieden doden.mp3Jesaja 65 vs 17-18 (a) Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden.mp3Jesaja 65 vs 17-18 (b) Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging.mp3Jesaja 65 vs 24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.mp3Jesaja 66 vs 01-02 Alzo zegt de HEERE; De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten, waar zou dat huis zijn.mp3Jesaja 66 vs 05 Hoort des HEEREN woord, gij, die voor Zijn woord beeft! Uw broeders, die u haten, die u verre afzonderen, om Mijns Naams wil.mp3Jesaja 66 vs 13 (a) Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden.mp3Jesaja 66 vs 13 (b) Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden.mp3Jesaja 66 vs 23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen.mp3