Preken

.. Hand. 01 vs 04 En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders.mp3Hand. 01 vs 04-05 Want Johannes doopte wel in water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.mp3Hand. 01 vs 09 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.mp3Hand. 01 vs 14 (a) Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.mp3Hand. 01 vs 14 (b) Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.mp3Hand. 01 vs 24 En zij baden en zeiden; Gij Heere! Gij Kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt.mp3Hand. 02 vs 04 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.mp3Hand. 02 vs 12-13 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander; Wat wil toch dit zijn.mp3Hand. 02 vs 21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.mp3Hand. 02 vs 24 (a) Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende.mp3Hand. 02 vs 24 (b) Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende.mp3Hand. 02 vs 36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.mp3Hand. 02 vs 37-38 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen; Wat zullen wij doen mannen broeders.mp3Hand. 02 vs 39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.mp3Hand. 02 vs 41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.mp3Hand. 02 vs 42 (a) En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.mp3Hand. 02 vs 42 (b) En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.mp3Hand. 02 vs 46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten.mp3Hand. 02 vs 47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.mp3Hand. 03 vs 08 (a) En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God.mp3Hand. 03 vs 08 (b) En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God.mp3Hand. 03 vs 14-15 En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn.mp3Hand. 03 vs 16 En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is.mp3Hand. 03 vs 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.mp3Hand. 03 vs 23 (a) En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke.mp3Hand. 03 vs 23 (b) En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke.mp3Hand. 03 vs 26 God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere.mp3Hand. 04 vs 10-11 (a) Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israel, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt.mp3Hand. 04 vs 10-11 (b) Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is.mp3Hand. 04 vs 19-20 Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben.mp3Hand. 04 vs 29 En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken.mp3Hand. 04 vs 31 En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.mp3Hand. 04 vs 33 En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.mp3Hand. 05 vs 11 En er kwam grote vreze over de gehele Gemeente, en over allen, die dit hoorden.mp3Hand. 05 vs 14 En er werden meer en meer toegedaan, die den Heere geloofden, menigten beide van mannen en van vrouwen.mp3Hand. 05 vs 20 (a) Gaat heen, en staat, en spreekt in den tempel tot het volk al de woorden dezes levens.mp3Hand. 05 vs 20 (b) Gaat heen, en staat, en spreekt in den tempel tot het volk al de woorden dezes levens.mp3Hand. 05 vs 33 Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart, en zij hielden raad, om hen te doden.mp3Hand. 05 vs 42 (a) En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te leren, en Jezus Christus te verkondigen.mp3Hand. 05 vs 42 (b) En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te leren, en Jezus Christus te verkondigen.mp3Hand. 06 vs 06-07 Welken zij voor de apostelen stelden; en dezen, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op.mp3Hand. 06 vs 15 En allen, die in den raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.mp3Hand. 07 vs 09 En de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef, om naar Egypte gebracht te worden; en God was met hem.mp3Hand. 07 vs 15 En Jakob kwam af in Egypte, en stierf, hijzelf en onze vaders.mp3Hand. 08 vs 04 Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door, en verkondigden het Woord.mp3Hand. 08 vs 08 En er werd grote blijdschap in die stad.mp3Hand. 08 vs 21 Gij hebt geen deel noch lot in dit woord; want uw hart is niet recht voor God.mp3Hand. 08 vs 28 En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja.mp3Hand. 08 vs 35 (a) En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.mp3Hand. 08 vs 35 (b) En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.mp3Hand. 08 vs 37 En Filippus zeide; Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide; Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.mp3Hand. 09 vs 05 (a) En hij zeide; Wie zijt Gij, Heere. En de Heere zeide; Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.mp3Hand. 09 vs 05 (b) En hij zeide; Wie zijt Gij, Heere. En de Heere zeide; Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.mp3Hand. 09 vs 05 (c) En hij zeide; Wie zijt Gij, Heere. En de Heere zeide; Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.mp3Hand. 09 vs 17 En Ananias ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zeide hij; Saul, broeder! de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus.mp3Hand. 09 vs 22 Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd, en overtuigde de Joden, die te Damaskus woonden, bewijzende, dat deze de Christus is.mp3Hand. 09 vs 31 De Gemeenten dan, door geheel Judea, en Galilea, en Samaria, hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren.mp3Hand. 09 vs 34-35 En Petrus zeide tot hem; Eneas! Jezus Christus maakt u gezond; sta op en spreid uzelven het bed. En hij stond terstond op.mp3Hand. 09 vs 42 En dit werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in den Heere.mp3Hand. 10 vs 04 En hij, de ogen op hem houdende, en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide; Wat is het Heere.mp3Hand. 10 vs 16 En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel.mp3Hand. 10 vs 36 (a) Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israels, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.mp3Hand. 10 vs 36 (b) Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israels, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.mp3Hand. 10 vs 36 (c) Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israels, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.mp3Hand. 11 vs 16 En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij zeide; Johannes doopte wel in water, maar gijlieden zult gedoopt worden met den Heiligen Geest.mp3Hand. 11 vs 21 En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere.mp3Hand. 11 vs 30 Hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen, door de hand van Barnabas en Saulus.mp3Hand. 12 vs 11 (a) En Petrus, tot zichzelven gekomen zijnde, zeide; Nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft.mp3Hand. 12 vs 11 (b) Dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft, en mij verlost heeft uit de hand van Herodes, en uit al de verwachting van het volk der Joden.mp3Hand. 12 vs 22-23 En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest.mp3Hand. 13 vs 02 En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest; Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.mp3Hand. 13 vs 11-12 Als de stadhouder zag, hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heeren.mp3Hand. 13 vs 38-39 (a) Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt.mp3Hand. 13 vs 38-39 (b) Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt.mp3Hand. 13 vs 38-39 (c) En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.mp3Hand. 13 vs 49 (niet compleet) En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid.mp3Hand. 14 vs 03 Zij verkeerden dan aldaar een langen tijd, vrijmoediglijk sprekende in den Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord Zijner genade.mp3Hand. 14 vs 08-10 En een zeker man, te Lystre, zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijner moeders lijf, die nooit had gewandeld.mp3Hand. 14 vs 22 Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan.mp3Hand. 14 vs 27 En daar gekomen zijnde, en de Gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij, wat grote dingen God met hen gedaan had.mp3Hand. 15 vs 04-05 En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de Gemeente, en de apostelen, en de ouderlingen.mp3Hand. 15 vs 11-19 Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.mp3Hand. 15 vs 31 (a) En zij, dien gelezen hebbende, verblijdden zich over de vertroosting.mp3Hand. 15 vs 31 (b) En zij, dien gelezen hebbende, verblijdden zich over de vertroosting.mp3Hand. 15 vs 39-41 Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Markus medenam, en naar Cyprus afscheepte.mp3Hand. 16 vs 05 De Gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in getal.mp3Hand. 16 vs 07 En aan Mysie gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynie te reizen; en de Geest liet het hun niet toe.mp3Hand. 16 vs 13 En op den dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden.mp3Hand. 16 vs 14-15 (a) En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons.mp3Hand. 16 vs 14-15 (b) Lydia....welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.mp3Hand. 16 vs 23 En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden den stokbewaarder, dat hij hen zekerlijk bewaren zou.mp3Hand. 16 vs 28 (a) Maar Paulus riep met grote stem, zeggende; Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier.mp3Hand. 16 vs 28 (b) Maar Paulus riep met grote stem, zeggende; Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier.mp3Hand. 16 vs 28 (c) Maar Paulus riep met grote stem, zeggende; Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier.mp3Hand. 16 vs 37 Zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeseld, en in de gevangenis geworpen, en werpen zij ons nu heimelijk daaruit.mp3Hand. 17 vs 04 En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte.mp3Hand. 17 vs 12 Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinige.mp3Hand. 17 vs 21 Die van Athene nu allen, en de vreemdelingen, die zich daar onthielden, besteedden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen.mp3Hand. 17 vs 34 Doch sommige mannen hingen hem aan, en geloofden; onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Damaris.mp3Hand. 18 vs 09-10 (a) En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in den nacht; Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet.mp3Hand. 18 vs 09-10 (b) Want Ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen; want Ik heb veel volks in deze stad.mp3Hand. 18 vs 17 Maar al de Grieken namen Sosthenes, den overste der synagoge, en sloegen hem voor den rechterstoel; en Gallio trok zich geen van deze dingen aan.mp3Hand. 18 vs 20-21 En als zij baden, dat hij langer bij hen blijven zoude, bewilligde hij het niet.mp3Hand. 18 vs 27 (a) En als hij wilde naar Achaje reizen, de broeders, hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen, dat zij hem ontvangen zouden.mp3Hand. 18 vs 27 (b) Welke, daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen, die geloofden door de genade.mp3Hand. 19 vs 07 En alle deze waren omtrent twaalf mannen.mp3Hand. 19 vs 11 En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus.mp3Hand. 19 vs 20 Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken.mp3Hand. 19 vs 28 Als zij nu dit hoorden, werden zij vol van toornigheid, en riepen, zeggende; Groot is de Diana de Efezeren.mp3Hand. 20 vs 12 En zij brachten den knecht levende, en waren bovenmate vertroost.mp3Hand. 20 vs 21 (a) Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus.mp3Hand. 20 vs 21 (b) Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus.mp3Hand. 20 vs 32 En nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.mp3Hand. 20 vs 36 (a) En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden.mp3Hand. 20 vs 36 (b) En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden.mp3Hand. 21 vs 05-06 En als wij elkander gegroet hadden, gingen wij in het schip; maar zijlieden keerden wederom, elk naar het zijne.mp3Hand. 21 vs 14 En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende; De wil des Heeren geschiede.mp3Hand. 21 vs 36 Want de menigte des volks volgde, al roepende; Weg met hem.mp3Hand. 22 vs 15 Want gij zult Hem getuige zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt.mp3Hand. 22 vs 22 (a) Zij hoorden hem nu tot dit woord toe; en zij verhieven hun stem, zeggende; Weg van de aarde met zulk een.mp3Hand. 22 vs 22 (b) Weg van de aarde met zulk een, want het is niet behoorlijk, dat hij leve.mp3Hand. 23 vs 11 Heb goeden moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt alzo moet gij ook te Rome getuigen.mp3Hand. 24 vs 09 En ook de Joden stemden het toe, zeggende, dat deze dingen alzo waren.mp3Hand. 24 vs 16 En hierin oefen ik mijzelven, om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen.mp3Hand. 24 vs 25 En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde.mp3Hand. 25 vs 22 En Agrippa zeide tot Festus; Ik wilde ook zelf dien mens wel horen. En hij zeide, Morgen zult gij hem horen.mp3Hand. 26 vs 06 En nu sta ik, en word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied is.mp3Hand. 26 vs 18 Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des satans tot God.mp3