Preken

(.) Hervormingsdiensten .. 2014-01-30 (Canada) 1 Joh. 4 - Ernstige waarschuwing tegen de valse dwaalleraren.mp32014-02-19 (Hilversum) 1 Joh. 4 vs 1-3 Gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp32015-10-22 (Canada) Kol. 3 - Evangelische heiligmaking versus wettische heiligmaking.mp3Efeze 1 vs 12-23 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.mp3Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.mp3Efeze 1 vs 6-8 Voorber. HA - Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid.mp3Efeze 2 vs 1-10 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.mp3Efeze 4 vs 9-11 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen.mp3Efeze 6 vs 10-19 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.mp3Filipp. 2 vs 5-8 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.mp3Hebr. 06 vs 1-20 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben.mp3Hebr. 06 vs 18-20 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel.mp3Hebr. 08 vs 8-13 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.mp3Hebr. 09 vs 11-14 De verkoren Kerk van Christus gereinigd van zijn dode werken.mp3Hebr. 11 vs 17-19 Door het geloof geofferd.mp3Hebr. 11 vs 23 Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verborgen.mp3Hebr. 11 vs 24-26 Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden.mp3Hebr. 11 vs 27-28 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings.mp3Hebr. 11 vs 29 - Door het geloof zijn zij de Rode zee doorgegaan, als door het droge.mp3Hebr. 12 vs 1-3 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende.mp3Hebr. 12 vs 24 - En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.mp3Jakobus 1 vs 22 -25 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3Jakobus 2 vs 1-13 Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.mp3Jakobus 5 vs 9b (oudjaar) Ziet, de Rechter staat voor de deur.mp3Johannes (1) 1 vs 7 - Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander.mp3Johannes (1) 3 vs 14 - Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben.mp3Johannes (1) 4 - Waarschuwing tegen de valse dwaalleraren.mp3Johannes (1) 4 vs 1-6 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3Johannes (1) 5 vs 1-5 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren.mp3Kol. 1 vs 12-14 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht.mp3Kol. 2 vs 11 - In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam.mp3Kol. 3 - Wettische heiligmaking versus Evangelische heiligmaking.mp3Kol. 3 vs 1-2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.mp3Korinthe (1) 01 vs 11 Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn.mp3Korinthe (1) 01 vs 23 - Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid.mp3Korinthe (1) 02 vs 14-15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.mp3Korinthe (1) 05 vs 7-8 Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.mp3Korinthe (1) 11 vs 3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.mp3Korinthe (1) 13 vs 5 - De liefde handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.mp3Korinthe (1) 15 vs 21-26 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.mp3Korinthe (1) 15 vs 49 - En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen.mp3Korinthe (2) 3 vs 17 - De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3Korinthe (2) 5 vs 15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.mp3Korinthe (2) 5 vs 20-21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt.mp3Korinthe (2) 5 vs 21 - Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.mp3Petrus (1) 1 vs 23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad.mp3Petrus (1) 1 vs 3 - Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren.mp3Petrus (1) 2 vs 07 De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks.mp3Petrus (1) 2 vs 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen.mp3Petrus (1) 3 vs 19-21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt.mp3Petrus (1) 4 vs 2-3 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.mp3Thess. (1) 5 vs 18 - Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.mp3Thess. (2) 1 vs 11-12 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping.mp3Thess. (2) 2 vs 13-14 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt.mp3Timotheus (2) 2 vs 19 Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel, De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn.mp3Timotheus (2) 3 vs 14-15 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt.mp3Timotheus (2) 4 vs 2-5 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.mp3