Preken

.. Filip. 3 vs 17 - Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen.mp3Hand. 01 vs 9 - En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.mp3Hand. 16 - De krachtdadige bekering van de stokbewaarder.mp3Hand. 16 vs 31b - Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.mp3Joh. 19 vs 28 - (goede vrijdag) De dorst van de Heere Jezus.mp3Joh. 20 vs 27 - Daarna zeide Hij tot Thomas Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.mp3Lukas 07 vers 47 - Daarom zeg Ik u haar zonden zijn haar vergeven.mp3Lukas 15 - De gelijkenis van de verloren zoon.mp3Lukas 17 vers 20-23 Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.mp3Lukas 17 vers 20b - het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.mp3Matth. 07 vs 13-14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt.mp3Matth. 09 vs 36-38 Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.mp3Matth. 11 vs 28 - Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.mp3Matth. 11 vs 29 - Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.mp3Matth. 11 vs 29-30 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.mp3Matth. 25 vs 13 - Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in welke de Zoon des mensen komen zal.mp3Openb. 1 vs 12-19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen.mp3Openb. 2 vs 01-07 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze.mp3Openb. 2 vs 08-11 En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna.mp3Openb. 2 vs 12-17 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus.mp3Openb. 2 vs 18-29 En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatire.mp3Openb. 3 vs 01-06 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is.mp3Openb. 3 vs 07-13 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is.mp3Openb. 3 vs 14-18 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.mp3Openb. 3 vs 18-22 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.mp3Timotheus (2) 4 vs 6 Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.mp3