Preken

(2013-02-03) Johannes 1 vers 14 a - En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.mp3(2013-02-03) Johannes 2 vers 1-12 Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe.mp3(2013-09-01) Hebr. 12 vs 24 - En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.mp3(2013-09-01) Rom. 7 vs 24-26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3(2014-10-08) 1 Petrus 1 vs 3 - Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren.mp3(2015-06-07) Efeze 1 vs 12-23 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.mp3(2015-06-07) Efeze 1 vs 6-8 Voorber. HA - Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid.mp3(2016-05-15) Hand. 1 vers 1-14 Wind en Vuur.mp3(2016-05-15) Hand. 2 vs 13-47 De prediking van de apostel Petrus op de pinksterdag.mp3(2016-07-03) Markus 10 vs 1-12 Tweeerlei huwelijk.mp3(2016-07-03) Psalm 25 vs 1-2 Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.mp3(2017-05-25) Psalm 68 vs 19 Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God.mp3(2018-01-07) Johannes 5 vers 1-16 De wonderlijke genezing van de lamme te Bethesda.mp3(2018-01-07) Lukas 15 vers 1-7 De gelijkenis van het verloren schaap.mp3(2018-01-10) Rom. 9 Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees.mp3(2019-06-19) Hand. 3 vers 1-10 De bekering van de kreupele.mp3(2020-10-07) Hebr. 10 vers 32-39 De verachtering in de genade.mp3(2020-12-02) Jesaja 9 vs 1-9 Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.mp3(2022-07-31) Genesis 1 en 3 - De wonderlijke schepping van de mens naar Gods beeld en gelijkenis, en zijn vreselijk diepe zondeval.mp3(2022-07-31) Genesis 4 - Het vervolgde geloof van de vermoorde Abel en het ongelovig wegvluchten van zijn goddeloze broeder Kain.mp3(2024-01-14) Genesis 12 vers 1-9 Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.mp3(2024-01-14) Genesis 12 vers 10-20 En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl.mp3(2024-01-28) Genesis 14.mp3(2024-01-28) Genesis 15.mp3(2024-02-11) Genesis 17 vers 1-14 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten.mp3(2024-02-11) Genesis 22 vers 1-18 En Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3..