Preken

(.) PREDICATIES OP DATA 2008 - 2009 (2009-04-12) Rom. 4 vers 23-25.mp3(2009-04-13) Markus 16 vers 15-16.mp3(2009-04-19) HC zondag 40, vraag.mp3(2009-11-11) 2 Sam. 19 vers 1-15 En Joab werd aangezegd; Zie, de koning weent, en bedrijft rouw over Absalom.mp3.. 1 Joh. 2 vs 3 - En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.mp32 Koningen 5 - Gods wonderlijke leidingen in het leven van Naaman de Syrier.mp32 Timotheus 4 (nieuwjaar) Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaand.mp3Deuteronomium 34 - Toen ging Mozes op, uit de vlakke velden van Moab, naar den berg Nebo.mp3Ezechiel 36 vers 31-32 Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere HEERE, het zij u bekend.mp3Genesis 18 v 23-33 en Genesis 19 v 12-26.mp3Genesis 22 vers 13b (afscheid) En Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3Habakuk 3 - (dankdag) Zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen.mp3Hand. 01 vers 1-14 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes.mp3Hand. 02 vers 14-43 De bekering van omtrent 3000 zielen op de pinksterdag.mp3Hand. 02 vers 14-43 De prediking van Petrus op de pinksterdag.mp3Hand. 02 vs 1-21 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3Hand. 03 vers 16 - Hand. 04 vers 21 (Pinksteren) .mp3Hand. 07 vers 22-60 De rede en steniging van Stefanus.mp3Hand. 09 vers 20-35 En hij predikte terstond Christus in de synagogen.mp3Hand. 09 vers 36a - Dorkas de discipelin.mp3Hand. 10 vs 24-48 Zend dan naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus.mp3Hand. 16 vers 11-15 Lydia de purperverkoopster.mp3Hebr. 09 vers 11-14 De verkoren Kerk van Christus gereinigd van zijn dode werken.mp3Hebr. 12 vers 12 (hemelvaart) Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieen.mp3Jesaja 09 vers 1-6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.mp3Jesaja 39 vers 6-8 (biddag) Hizkia pronkt met zijn vele verkregen goederen.mp3Jesaja 40 vers 1 (biddag) Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.mp3Jesaja 42 vs 1-3 Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft.mp3Jesaja 43 vers 11 - Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.mp3Jesaja 57 vers 10-13b Maar gij zegt niet, het is buiten hoop.mp3Jesaja 57 vers 18 Ik zie hun wegen, en Ik zal hen genezen.mp3Johannes (1) 5 vs 1-5 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren.mp3Johannes 18 vs 1-15 Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.mp3Johannes 18 vs 14 Kajafas nu was degene, die den Joden geraden had, dat het nut was, dat een Mens voor het volk stierve.mp3Johannes 19 vers 19 (goede vrijdag) Jezus de Koning der Joden.mp3Johannes 19 vers 25-26 Vrouw, zie, uw zoon, zoon zie uw moeder.mp3Johannes 19 vers 32-34 (goede vrijdag) Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.mp3Johannes 19 vs 17-18 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats.mp3Johannes 19 vs 38-42 Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.mp3Johannes 20 vers 1-10 (pasen) Maria Magdalena wenende aan het graf van Jezus.mp3Johannes 20 vers 19-23 De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.mp3Johannes 20 vers 29-31 Mijn Heere en mijn God.mp3Johannes 20 vs 29-30 Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd.mp3Klaagl. 3 vers 21-26 Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn.mp3Koningen (2) 5 vers 14 De genezing van Naaman de Syrier.mp3Korinthe (1) 15 vers 1-4 Het geloof in de opgestane Christus.mp3Korinthe (1) 15 vs 50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen.mp3Lukas 01 vers 01-25 Alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen, in welke Hij mij aangezien heeft.mp3Lukas 01 vers 26 - 56 De lofzang van Maria.mp3Lukas 02 vers 01 - 07 (kerst) De geboorte van Jezus Christus.mp3Lukas 02 vers 25 - 38 (kerst) Simeon en Anna in de Tempel Christus verheerlijkende.mp3Lukas 02 vs 8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.mp3Lukas 04 vs 1-15 Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn.mp3Lukas 05 vs 1-11 En Jezus zeide tot Simon, Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen.mp3Lukas 08 vers 22-29 De Heere Jezus bestraft de wind.mp3Lukas 08 vers 50 - Vrees niet, geloof alleenlijk, en zij zal behouden worden.mp3Lukas 09 vers 23-26 Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.mp3Lukas 11 vers 01 - Heere, leer ons bidden.mp3Lukas 11 vers 26-28 Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven anderen geesten, bozer dan hij zelf is.mp3Lukas 12 vers 13-43 O, mens! Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn.mp3Lukas 13 vers 22-30 Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.mp3Lukas 13 vs 1-9 Meent gij, dat deze Galileers zondaars zijn geweest boven al de Galileers, omdat zij zulks geleden hebben.mp3Lukas 13 vs 22-30 Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en Gij hebt in onze straten geleerd.mp3Lukas 16 vers 29 Abraham zeide tot hem; Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.mp3Lukas 22 vers 01-30 Jezus viert het Pascha met Zijn discipelen.mp3Lukas 22 vers 17-20 (Bed. HA) Neemt, eet, dat is Mijn Lichaam.mp3Lukas 24 vs 36-53 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.mp3Mark. 16 vs 15-16 Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.mp3Markus 8 vers 1-9 De wonderbaarlijke spijziging.mp3Matth. 02 (kerst) De wijzen uit het oosten.mp3Matth. 02 vers 15b - Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.mp3Matth. 02 vers 16-18 De kindermoord te Bethlehem.mp3Matth. 05 vs 1-3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.mp3Matth. 11 vers 28-30 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.mp3Matth. 12 vers 38-41 Gedenkt aan het teken van Jona den profeet.mp3Matth. 12 vers 46-50 Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders.mp3Matth. 18 vers 15-35 (biddag) Wees lankmoedig over mij; en ik zal U alles betalen.mp3Matth. 21 vers 28-31 Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan.mp3Matth. 25 vers 1-13 - Over de dwaze maagden.mp3Matth. 25 vers 1-13 - Over de wijze maagden.mp3Openb. 02 vers 8-11 (pasen) En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna.mp3Openb. 03 vers 10 - Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking.mp3Openb. 22 vers 17a En de Geest en de Bruid zeggen; Kom.mp3Psalm 32 - Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp3Rom. 04 vs 23-25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.mp3Rom. 05 vers 19-21 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde.mp3Rom. 10 vs 4 - Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.mp3Zacharia 3 - deel I Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester .mp3Zacharia 3 - deel II Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester .mp3