Preken

(.) Avondmaal des Heeren .. 1 Koningen 17 (biddag) - Elia bij de weduwe te Zarfath.mp31 Koningen 18 (biddag) - Elia en koning Achab.mp32 Timotheus 4 (oudjaar) Ik heb den goeden strijd gestreden.mp3Deut. 6 vers 5-9 Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel.mp3Ds. KV met ds. Ralevic (2005) Joh. 14 vers 6 - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.mp3Galaten 4 - Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3H.C. Zondag 39 - Eert uw vader en uw moeder.mp3Hand. 02 vers 1-21 (Pinksteren) De discipelen vervuld met de H. Geest.mp3Hand. 02 vers 39 (Pinksteren) Want u komt de belofte toe.mp3Hand. 11 vers 1-18 Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken.mp3Hand. 20 vers 1-16 Weest niet beroerd; want zijn ziel is in hem.mp3Hand. 27 vers 8-44 (dankdag) Mannen, ik zie, dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade.mp3Handelingen 2 vers 1-4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.mp3Handelingen 2 vers 41 De bekering van de 3000 pinksterlingen.mp3Hebreen 4 vers 11-14 - (Hemelvaart) Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan.mp3Hooglied 1 vs 12 (HA) Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk.mp3Hosea 14 vers 01-03 Bekeer u, o Israel! tot den HEERE, uw God.mp3Hosea 14 vers 04-05 Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben; want Mijn toorn is van hem gekeerd..mp3Jesaja 09 vers 01-06 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.mp3Jesaja 25 vers 6 (Bed. HA) Een maaltijd van reinen wijn, van vet, vol mergs, van reine wijnen.mp3Jesaja 25 vers 6 (Nabetr. HA) Van reine wijnen, die gezuiverd zijn.mp3Jesaja 28 vs 16 (HA) Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen.mp3Jesaja 53 vers 10 - De lijdende verbrijzelde Borg.mp3Jesaja 53 vers 11 - De Kerk in Zijn arbeid rechtvaardig voor God.mp3Joh. 04 vers 29 - Jezus en de Samaritaanse vrouw.mp3Joh. 04 vers 35b - De landen zijn alrede wit om te oogsten.mp3Joh. 09 - Jezus en de blindgeborene.mp3Joh. 19 vers 16-42 (goede vrijdag) De lijdende en stervende Christus.mp3Joh. 20 vers 1-18 (Pasen) Jezus met de wenende Maria Magdalena.mp3Joh. 20 vers 1-23 (Pasen) De opgestane Christus.mp3Joh. 21 vers 1-14 (Voorber. HA) Kinderkens hebt gij niet enige toespijs.mp3Joh. 21 vers 5-14 (Bed. HA) Christus, de toespijs voor Zijn Kerk.mp3Johannes 02 vers 7 - De bruiloft te Kana.mp3Johannes 03 vers 1-21 Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.mp3Johannes 13 vers 01-17 De viering van het Pascha.mp3Johannes 19 vers 28-30 Het is volbracht.mp3Johannes 20 vers 17 - De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden.mp3Johannes 20 vers 24-31 Jezus en Thomas.mp3Korinthe (1) 15 vers 17-21 - Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.mp3Lukas 01 vers 74-75 Lofzang van Zacharias - deel I.mp3Lukas 01 vers 76-79 Lofzang van Zacharias - deel II .mp3Lukas 02 vers 07 En zij baarde haar Zoon, de Eerstgeborene, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3Lukas 02 vers 08-12 - Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.mp3Lukas 02 vers 21 - De besnijdenis van de Heere Jezus.mp3Lukas 02 vers 29-31 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord.mp3Lukas 03 vers 8a (deel I) Brengt dan vruchten voort der bekering waardig.mp3Lukas 03 vers 8a (deel II) Brengt dan vruchten voort der bekering waardig.mp3Lukas 04 vers 16-31 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden.mp3Lukas 05 vers 17-32 (Voorber. HA) Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.mp3Lukas 05 vers 27-29 (Nabetr. HA) De roeping van Levi.mp3Lukas 05 vers 30-32 (Bed. HA) Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.mp3Lukas 14 vers 25-35 Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.mp3Lukas 20 vers 1-4 Zeg ons, door wat macht Gij deze dingen doet.mp3Lukas 23 vers 28-31 Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden.mp3Lukas 24 vers 13-35 Jezus en de Emmausgangers.mp3Lukas 24 vers 13-35 .mp3Lukas 24 vers 46-49 ( Nabetr. HA) En gij zijt getuigen van deze dingen.mp3Markus 02 vers 21-22 Nieuwen wijn moet men in nieuwe leder zakken doen.mp3Markus 04 vers 1-20 De gelijkenis van het zaad.mp3Markus 04 vers 26-29 Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.mp3Markus 04 vers 26-29 En Hij zeide, Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp.mp3Markus 04 vers 30-32 De gelijkenis van het mosterdzaad.mp3Markus 10 vers 23-52 - (Voorber. HA) Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen.mp3Matth. 01 vers 8-25 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren.mp3Matth. 02 (Kerst) De wijzen uit het oosten.mp3Matth. 27 vers 25-51 (goede vrijdag) De lijdende en stervende Christus.mp3Mattheus 08 vers 05-13 Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen.mp3Mattheus 28 vers 18-20 Het zendingsbevel van Jezus aan Zijn apostelen.mp3Petrus (1) 1 vers 23 - Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad.mp3Psalm 003 - Heere, sla mijn vijanden op de kaken.mp3Psalm 003 vers 1-4 Het huisgezin van David.mp3Psalm 032 vers 1-5 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent.mp3Psalm 032 vers 8-11 Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen.mp3Psalm 073 vers 22-25 Wien heb ik nevens U in den hemel Nevens U lust mij ook niets op de aarde!.mp3Psalm 130 vers 1-4 Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.mp3Rom. 2 vers 4 (dankdag) Niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt.mp3Rom. 3 vers 19-23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.mp3Rom. 4 vers 5 God rechtvaardigt de goddeloze.mp3Rom. 8 vers 1-27 (Pinksteren) Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.mp3