Preken

.. Samuel (2) 02 vs 09-32 David trekt op Gods bevel met zijn huis en volk naar Hebron.mp3Samuel (2) 05 vs 01-09 David wordt door al de stammen te Hebron tot koning gezalfd.mp3Samuel (2) 07 vs 01-17 David wil den Heere een huis bouwen.mp3Samuel (2) 07 vs 18-29 Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt.mp3Samuel (2) 08 - Davids overwinningen op de Filistijnen.mp3Samuel (2) 09 - David gedenkt zijne beloften aan Jonathan, laat zijn zoon zoeken en tot zich brengen.mp3Samuel (2) 10 - David zendt, met aanbieding zijner gunst, gezanten tot den koning der Ammonieten.mp3Samuel (2) 12 vs 13-25 Toen zeide David tot Nathan; Ik heb gezondigd tegen den HEERE.mp3Samuel (2) 13 vs 01-22 Ammon bemint zijn zuster Thamar en voldoet, door ene list van Jonadab, met geweld zijnen lust.mp3Samuel (2) 13 vs 22-39 Een vader als rechter die het recht niet handhaafde. Een vader als vader die het recht handhaafde.mp3Samuel (2) 14 - David bewijst Absalom genade zonder recht.mp3Samuel (2) 15 - Absaloms opstand en Davids vlucht.mp3Samuel (2) 16 vs 01-04 en Samuel (2) 19 vs 24-30 Mefiboseth en Ziba.mp3Samuel (2) 16 vs 05-13 Aldus nu zeide Simei in zijn vloeken; Ga uit, ga uit, gij, man des bloeds, en gij, Belials man.mp3Samuel (2) 16 vs 13 t-m Samuel (2) 17 vs 23 Twee raadslieden.mp3Samuel (2) 18 - David monstert zijn volk en verdeelt het in drie hopen.mp3Samuel (2) 19 vs 1-15 Het herstel van David in zijn koninklijke bediening.mp3Samuel (2) 19 vs 16-30 Amasa krijgoverste in Joabs plaats, David komt weder te Jeruzalem.mp3Samuel (2) 19 vs 35 Ik ben heden tachtig jaren oud; zou ik kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.mp3Samuel (2) 21 vs 1-14 David bidt om ontdekkend licht, omtrent de driejarige hongersnood.mp3Samuel (2) 21 vs 15-22 Voorts hadden de Filistijnen nog een krijg tegen Israel.mp3Samuel (2) 23 vs 1-7 David spreekt over de Rots van Israel.mp3Samuel (2) 24 De heenleiding tot de dorsvloer van Arauna.mp3