Preken

(E. Van Ittersum) Efeze 1 vs 1-14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.mp3.. A - Inleiding op Luthers verklaring over de Galatenbrief.mp3Gal. 1 vs 06-11 (a) Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.mp3Gal. 1 vs 06-11 (b) Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.mp3Gal. 1 vs 12-24 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd.mp3Gal. 2 vs 01-06 Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping.mp3Gal. 2 vs 07-15 En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.mp3Gal. 2 vs 16-21 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.mp3Gal. 3 vs 01-18 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn.mp3Gal. 3 vs 18-29 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis.mp3Gal. 4 vs 01-10 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht.mp3Gal. 4 vs 21-31 (mei 2012) Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3Gal. 4 vs 21-31 (oktober 2012) Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3Gal. 5 vs 01-13 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.mp3Gal. 5 vs 14-26 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.mp3Gal. 6 vs 1-4 Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad.mp3Gal. 6 vs 5-18 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus.mp3Rom. 1 vs 01-10 Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.mp3Rom. 1 vs 11-23 Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden.mp3Rom. 1 vs 24-32 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid.mp3