Preken

(.) Herdenking kerkhervorming - Oud Beijerland 2009 (.) Herdenking kerkhervorming - Papendrecht (.) Verhandeling Galatenbrief - TER AAR (2013-09-04 VHG Hilversum) Rom. 7 vs 26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3(2014-02-19 VHG Hilversum) 1 Joh. 4 vs 1-3 Gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3(2017-05-21 OGG Ede) Rom. 7 vs 1-6 Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Chris.mp3(2017-06-21 HHG Nederhemert) Gal. 2 vs 16-21 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in.mp3(2018-01-10 HHG Vriezenveen) Rom. 9 Gekregen genade gave.mp3(2018-01-28 HHG Elspeet) Rom. 4 - Want wat zegt de Schrift; En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.mp3(2018-02-04 OGG Terneuzen) Gal. 3 vs 2-6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend.mp3(2018-08-12 HHG Haaften) Rom. 7 vs 1-6 Weet gij niet broeders, Want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft.mp3(2018-08-16 VHG Driedorp) Gal. 3 vs 19-25 Waartoe is dan de wet Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was.mp3(2018-08-19 HHG Nederhemert) Gal. 3 vs 19-25 Waartoe is dan de wet Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was.mp3(2018-08-22 HHG Elspeet) Gal. 4 vs 22-23 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3(2018-08-26 HHG Waddinxveen) Rom. 3 vs 9-31 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.mp3(2018-09-02 HHG Alblasserdam) Rom. 9 vs 30-31 De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, hebben de rechtvaardigheid verkregen die uit het geloof is.mp3(2020-09-16 OGG Veenwouden) Rom. 3 vers 20-22 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.mp3(2020-10-04 HHG Staphorst) Hebr. 11 vs 28 Mozes heeft in Christus geloofd.mp3(2020-10-07 HHG Vriezenveen) Hebr. 10 vs 32-39 De verachtering in de genade.mp3(2020-10-11 HHG Alblasserdam) Hebr. 11 vs 30 - Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot zeven dagen toe omringd waren geweest.mp3(2020-10-11 HHG Alblasserdam) Hebr. 11 vs 31 - Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen.mp3(2020-10-25 HHG Alblasserdam) Rom. 4 vs 01-10 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.mp3(2020-10-25 HHG Alblasserdam) Rom. 4 vs 11-13 Abraham een vader der besnijdenis, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs.mp3(2020-11-19 HHG Alblasserdam) 1 Joh. 1 vs 1-10 En wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.mp3(2020-12-03 HHG Alblasserdam) 1 Joh. 2 vs 1-17 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.mp3(2021-02-20 HHG Groenekan) Rom. 8 vs 14-17 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3(2021-02-21 HHG Alblasserdam) 2 Tim. 4 vs 1-8 Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven.mp3(2021-02-24 HHG Groenekan) 1 Petrus 1 vs 1-12 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft.mp3(2021-03-17 VHG Driedorp) Gal. 1 vs 1-5 Paulus, een apostel,, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader.mp3(2021-04-24 HHG Groenekan) 1 Korinthe 15 vs 1-19 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.mp3(2021-04-25 HHG Alblasserdam) 1 Kor. 15 vers 01-19 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.mp3(2021-04-25 HHG Alblasserdam) 1 Kor. 15 vers 20-38 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.mp3(2021-04-25 HHG Alblasserdam) 1 Kor. 16 vers 10-14 Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Dat al uw dingen in de liefde geschieden.mp3(2021-05-13 HHG Alblasserdam) Hebr. 8 vs 1-6 Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.mp3(2021-06-27 HHG Nieuwleusen) 1 Joh. 1 vs 1-10 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen.mp3(2021-06-30 VHG Driedorp) Hebr. 12 vs 1-13 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.mp3(2021-07-04 HHG Alblasserdam) 2 Thess. 1 - Genade zij u, en vrede, van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.mp3(2021-07-04 HHG Alblasserdam) 2 Thess. 2 - Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij.mp3(2021-07-14 HHG Nederhemert) Romeinen 9 - Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere.mp3(2021-07-17 HHG Groenekan) Galaten 5 - Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid.mp3(2021-07-18 HHG Alblasserdam) 2 Petrus 3 - Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan.mp3(2021-07-18 HHG Alblasserdam) Galaten 5 - Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid.mp3(2021-07-18 HHG Alblasserdam) Galaten 6 - Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.mp3(2022-03-27 HHG Harskamp) 1 Joh. 2 vers 15-17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.mp3(2022-04-18 HHG Kockengen) 1 Korinthe 15 vers 20-43 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is.mp3(2022-05-18 OGG Veenwouden) Kol. 2 vs 10-11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses.mp3(2022-05-19 VHG Driedorp) Kol. 2 vers 6 - Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem.mp3(2022-06-15 HHG Kesteren) 1 Tim. 1 vers 3-7 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking.mp3(2022-06-17 Katwijk aan zee) Rom. 8 vers 1-4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3(2022-06-26 HHG Houten) Galaten 4 - Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3(2022-06-29 HHG Nederhemert) 1 Tim. 2 vers 1-4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.mp3(2022-07-01 Elburg) Jakobus 1 vers 22-27 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3(2022-07-03 HHG Breukelen) 1 Timotheus 4 - Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.mp3(2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 1 - Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden.mp3(2022-07-17 HHG Katwijk aan zee) 2 Timotheus 2 - Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen.mp3(2022-07-20 VHG Driedorp) 2 Tim. 4 vers 2-5 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven.mp3(2022-08-07 HHG Urk, Elim) Rom. 7 vers 1-6 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen.mp3(2022-08-07 HHG Urk, Elim) Rom. 7 vers 7-26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3(2022-08-21 HHG Nederhemert) Rom. 9 vers 1-8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.mp3(2022-09-04 HHG Houten) Hebr. 11 vers 8-10 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou.mp3(2022-09-07 HHG Leerbroek) Rom. 10 vers 4 - Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.mp3(2022-09-08 VHG Urk) Rom. 11 vers 1-10 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.mp3(2022-09-18 HHG Westerhaar) Rom. 11 vers 7-24 Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.mp3(2022-09-21 VHG Driedorp) Rom. 11 vers 20-36 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u.mp3(2022-09-25 OGG Terneuzen) Rom. 12 vers 1-3 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.mp3(2022-10-16 HHG Westerhaar) Rom. 12 vers 9-21 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.mp3(2022-10-20 Reeuwijk) Gal. 4 vers 1-7 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles.mp3(2022-10-23 HHG Katwijk) Gal. 4 vers 19-31 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3(2022-10-23 HHG Ouddorp) Gal. 4 vers 19-31 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3(2022-10-27 Culemborg) Gal. 5 vs 16-26 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.mp3(2022-11-02 OGG Veenwouden) Rom. 2 vers 4 - Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt.mp3(2022-11-02 OGG Veenwouden) Rom. 3 vers 23-26 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.mp3(2022-11-13 OGG Bevervoorde) 2 Timotheus 1 - Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden.mp3(2022-11-13 OGG Bevervoorde) 2 Timotheus 2 - Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen.mp3(2022-11-20 HHG Montfoort) 1 Joh. 1 vers 1-10 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben.mp3(2022-11-20 HHG Vianen) 1 Joh. 1 vers 1-10 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben.mp3(2022-11-20 HHG Vianen) 1 Joh. 2 vers 14-29 Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk.mp3(2024-01-10 Nieuw Beijerland) 1 Petrus 1 vers 1-2 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, den uitverkorenen naar de voorkennis van God den V.mp3(2024-01-31 HHG Groenekan) 1 Petrus 1 - Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijve.mp3(2024-02-14 VHG Driedorp) Hebr. 11 vers 17-18 Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had.mp3.. Dominee K. Veldman geeft een lezing aan het Lodenstein College over werkverbond of genadeverbond.mp3Efeze 1 vs 12-23 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.mp3Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.mp3Efeze 1 vs 6-8 Voorber. HA - Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid.mp3Efeze 2 vs 1-10 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.mp3Efeze 4 vs 9-11 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen.mp3Efeze 6 vs 10-19 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.mp3Filipp. 2 vs 5-8 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.mp3Galaten 2 vs 16-21 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp3Galaten 2 vs 19-20 Het sterven aan de wet, en het Gode leven in Christus Jezus in de weg der heiligmaking.mp3Galaten 3 vers 22-26 - Hervormingsdienst.mp3Galaten 3 vs 16-18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis.mp3Galaten 3 vs 22-25 Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.mp3Galaten 4 vs 1-7 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept Abba, Vader.mp3Galaten 4 vs 30 - Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3Galaten 4 vs 4-5 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden.mp3Galaten 6 vs 1-6 Brengt den zodanigen te recht met den geest der zachtmoedigheid.mp3Hebr. 06 vs 1-20 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben.mp3Hebr. 06 vs 18-20 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel.mp3Hebr. 08 vs 8-13 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.mp3Hebr. 09 vs 11-14 De verkoren Kerk van Christus gereinigd van zijn dode werken.mp3Hebr. 11 vs 17-19 Door het geloof geofferd.mp3Hebr. 11 vs 23 Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verborgen.mp3Hebr. 11 vs 24-26 Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden.mp3Hebr. 11 vs 27-28 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings.mp3Hebr. 11 vs 29 - Door het geloof zijn zij de Rode zee doorgegaan, als door het droge.mp3Hebr. 12 vs 1-3 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende.mp3Hebr. 12 vs 24 - En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.mp3Jakobus 1 vs 22 -25 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3Jakobus 2 vs 1-13 Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.mp3Jakobus 5 vs 9b (oudjaar) Ziet, de Rechter staat voor de deur.mp3Johannes (1) 1 vs 7 - Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander.mp3Johannes (1) 3 vs 14 - Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben.mp3Johannes (1) 4 - Waarschuwing tegen de valse dwaalleraren.mp3Johannes (1) 4 vs 1-6 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3Johannes (1) 5 vs 1-5 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren.mp3KV over HC zondag 4 - Indien de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, is en blijft het evangelie krachteloos en doet het geen kracht ten leve.mp3KV over Kol. 3 - Wettische heiligmaking versus Evangelische heiligmaking.mp3Kol. 1 vs 12-14 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht.mp3Kol. 2 vs 11 - In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam.mp3Kol. 3 vers 1-2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.mp3Korinthe (1) 01 vs 23 - Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid.mp3Korinthe (1) 02 vs 14-15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.mp3Korinthe (1) 05 vs 7-8 Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.mp3Korinthe (1) 1 vs 11 Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn.mp3Korinthe (1) 11 vs 3 - Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.mp3Korinthe (1) 13 vs 5 - De liefde handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.mp3Korinthe (1) 15 vs 21-26 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.mp3Korinthe (1) 15 vs 49 - En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen.mp3Korinthe (2) 3 vs 17 - De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3Korinthe (2) 5 vs 15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.mp3Korinthe (2) 5 vs 20-21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt.mp3Korinthe (2) 5 vs 21 - Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.mp3Petrus (1) 1 vs 23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad.mp3Petrus (1) 1 vs 3 - Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren.mp3Petrus (1) 2 vs 07 De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks.mp3Petrus (1) 2 vs 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen.mp3Petrus (1) 3 vs 19-21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt.mp3Petrus (1) 4 vs 2-3 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.mp3Rom. 01 vs 01-10 (lezing) Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.mp3Rom. 01 vs 11-23 (lezing) Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden.mp3Rom. 01 vs 24-32 (lezing) Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid.mp3Rom. 02 vs 4 - Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt.mp3Rom. 03 vs 19-22 Herdenkingdienst van kerkhervorming en reformatie 1517.mp3Rom. 03 vs 19-23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.mp3Rom. 04 vs 05 - De rechtvaardiging van de goddeloze uit vrije genade om niet.mp3Rom. 04 vs 10-11 (HD) Over het teken der besnijdenis.mp3Rom. 04 vs 23-25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.mp3Rom. 05 vs 05-08 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.mp3Rom. 05 vs 08-09 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.mp3Rom. 05 vs 19-21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.mp3Rom. 07 vs 1-4 (HA) Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3Rom. 07 vs 1-6 (OGG Ede) Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3Rom. 07 vs 1-6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren.mp3Rom. 07 vs 17 - Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.mp3Rom. 07 vs 24-26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3Rom. 07 vs 4 (Harskamp) Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3Rom. 07 vs 4 - Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3Rom. 07 vs 6 (Nabetr. HA) Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren.mp3Rom. 08 vs 01-15 Zo is er dan geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn.mp3Rom. 08 vs 01-27 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.mp3Rom. 08 vs 02-04 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.mp3Rom. 08 vs 03-04 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3Rom. 08 vs 14-16 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze.mp3Rom. 08 vs 14-19 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3Rom. 08 vs 28-30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd.mp3Rom. 08 vs 31-39 Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3Rom. 09 vs 20 - Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt.mp3Rom. 09 vs 22-24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.mp3Rom. 10 vs 04 - Christus het einde der Wet, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft.mp3Rom. 10 vs 04 - Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.mp3Rom. 10 vs 10 - Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.mp3Rom. 10 vs 14-15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden.mp3Rom. 11 vs 01-15 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid.mp3Rom. 11 vs 07 - Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.mp3Rom. 11 vs 16-24 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.mp3Rom. 11 vs 17-18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.mp3Rom. 11 vs 25-26 De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.mp3Rom. 11 vs 25-36 De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.mp3Rom. 11 vs 32-36 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.mp3Rom. 11 vs 5 - Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.mp3Rom. 12 vs 1-2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds.mp3Rom. 12 vs 1-2 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt.mp3Thess. (1) 5 vs 18 - Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.mp3Thess. (2) 1 vs 11-12 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping.mp3Thess. (2) 2 vs 13-14 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt.mp3Timotheus (2) 2 vs 19 Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel, De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn.mp3Timotheus (2) 3 vs 14-15 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt.mp3Timotheus (2) 4 vs 2-5 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.mp3