Preken

.. 1 Sam. 30 vs 6 - En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen; want de zielen van het ganse volk waren verbitterd.mp32 Sam. 12 vs 13-25 Toen zeide David tot Nathan; Ik heb gezondigd tegen den HEERE.mp3Jacobus 1 vs 1-27 (I) En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3Jacobus 1 vs 1-27 (II) En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3Jes. 38 vs 19 - De levende, de levende, die zal U loven, gelijk ik heden doe; de vader zal den kinderen Uw waarheid bekend maken.mp3Korinthe (1) 11 vs 3 - Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.mp3Lukas 03 vs 2-6 En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp3Lukas 03 vs 2-6 Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn.mp3Lukas 05 vs 12-26 Wat is lichter te zeggen; Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, Sta op en wandel.mp3Lukas 09 vs 17 (Bev. Ambten) En zij aten en werden allen verzadigd; en er werd opgenomen, hetgeen hun van de brokken overgeschoten was, twaalf korven.mp3Lukas 17 vs 33 (Tijdrede SGP) Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen.mp3Markus 4 vs 20 (Tijdrede SGP) En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en aannemen, en dragen vruchten.mp3Openb. 3 vs 14-22 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen.mp3Openb. 3 vs 8 - Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht.mp3Psalm 01 vs 1-2 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren.mp3Psalm 32 v 1-11 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent.mp3Psalm 32 v 8-11 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.mp3Psalm 42 vs 1-6 Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.mp3Ruth 1 vs 6 Toen maakte Naomi zich op met haar schoondochters, en keerde weder uit de velden van Moab.mp3