Preken

.. Efeze 3 (biddag) Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt.mp3Filipp. 2 vs 5-8 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.mp3Galaten 3 vers 16-18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis.mp3Hand. 07 vs 08 En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij Izak, en besneed hem op den achtsten dag.mp3Hand. 07 vs 18-20 In welken tijd Mozes werd geboren, en was uitnemend schoon; welke drie maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders.mp3Hand. 07 vs 23-60 Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem.mp3Hand. 16 vs 13-15 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons.mp3Hand. 2 vs 1-13 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.mp3Hand. 2 vs 21 - En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.mp3Hand. 20 vs 22-24 En nu ziet, ik, gebonden zijnde door den Geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende, wat mij daar ontmoeten zal.mp3Hebr. 13 vs 5-6 De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.mp3Hebr. 4 vs 14-16 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is.mp3Jakobus 2 vs 1-13 Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.mp3Jeremia 13 vs 11 - Want gelijk als een gordel kleeft aan de lenden eens mans, alzo heb Ik het ganse huis Israels en het ganse huis van Juda aan Mij doen kleven.mp3Jeremia 3 vs 1 Zo een man zijn huisvrouw verlaat, en zij gaat van hem, en wordt eens anderen mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren.mp3Jesaja 40 vs 1-2 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen, Spreekt naar het hart van Jeruzalem.mp3Jesaja 40 vs 6-8 Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.mp3Jesaja 43 vs 21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen.mp3Jesaja 53 vs 1-5 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid.mp3Jesaja 53 vs 10 - Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen.mp3Jesaja 53 vs 6-7 Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open.mp3Job 1 vs 12-13 En de HEERE zeide tot den satan, Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit.mp3Joel 2 vs 23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid.mp3Johannes (1) 3 vs 14 - Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben.mp3Johannes 01 vs 1-23 (Pasen) En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.mp3Johannes 01 vs 17 - Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.mp3Johannes 05 vs 6-8 Jezus zeide tot hem, Sta op, neem uw beddeken op, en wandel.mp3Johannes 14 vs 1-3 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.mp3Johannes 16 vs 7-11 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel.mp3Johannes 18 vs 1-11 Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen Wien zoekt gij.mp3Jona 3 (biddag) Maak u op, ga naar de grote stad Nineve; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek.mp3Koningen (2) 4 vs 42-44 Geef aan het volk, dat zij eten.mp3Koningen (2) 4 vs 42-44 Zo zette hij het hun voor, en zij aten, en zij hielden over.mp3Korinthe (1) 01 vs 23 - Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid.mp3Korinthe (1) 05 vs 7-8 Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.mp3Korinthe (1) 10 vs 16-17 (HA) De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds.mp3Korinthe (1) 10 vs 23 - (Nabetr. HA) Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar.mp3Korinthe (1) 13 vs 5 - De liefde handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.mp3Korinthe (1) 15 vs 49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen.mp3Korinthe (2) 3 vs 17 - De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3Korinthe (2) 5 vs 15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.mp3Korinthe (2) 5 vs 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.mp3Lukas 02 vers 05-06 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.mp3Lukas 02 vers 20 - En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles.mp3Lukas 02 vers 29 - Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord.mp3Lukas 07 vs 11-50 Een wenende zondares aan de voeten van de Heere Jezus.mp3Lukas 10 vs 37 - Zo zeide dan Jezus tot hem, Ga heen, en doe gij desgelijks.mp3Lukas 13 vs 23-24 Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.mp3Lukas 14 vs 7-11 Want een iegelijk, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden; en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.mp3Lukas 15 vs 08-10 Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had.mp3Lukas 15 vs 20-23 (HA) Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten.mp3Lukas 15 vs 28 Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem.mp3Lukas 16 vs 1-18 Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had; en deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht.mp3Lukas 17 vs 1-6 En de apostelen zeiden tot den Heere, vermeerder ons het geloof.mp3Lukas 22 vs 31-32 Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe.mp3Lukas 23 vs 44-46 En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door.mp3Lukas 24 vs 1-35 Wat zoekt gij den Levende bij de doden.mp3Lukas 24 vs 28-31 (HA) En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun.mp3Lukas 24 vs 31a - En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem.mp3Maleachi 1 vs 14 - Ja, vervloekt zij de bedrieger, die een mannetje in zijn kudde heeft, en den Heere belooft, en offert, dat verdorven is.mp3Maleachi 3 vs 1 - Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal.mp3Markus 1 vs 06-08 Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heilige Geest.mp3Markus 1 vs 09 Christus door Johannes de doper gedoopt.mp3Markus 1 vs 14-15 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods.mp3Matth. 01 vs 01-25 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.mp3Matth. 02 vs 01-12 Waar is de geboren Koning der Joden want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.mp3Matth. 02 vs 13-23 Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm.mp3Matth. 03 vs 10 - Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.mp3Matth. 03 vs 16-17 Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.mp3Matth. 04 vs 8-11 De Heere Jezus in de woestijn van den duivel verzocht.mp3Matth. 05 vs 17-20 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.mp3Matth. 10 vs 16 - Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.mp3Matth. 20 vs 25-28 En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.mp3Matth. 27 vs 28 - En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om.mp3Openb. 1 vs 20 - De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.mp3Openb. 3 vs 20 - Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen.mp3Petrus (1) 2 - De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks.mp3Petrus (1) 2 - Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen.mp3Petrus (1) 3 vs 19-21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt.mp3Pred. 11 vs 3-5 Wie op den wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien.mp3Pred. 12 vs 5 Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op den weg, en de amandelboom zal bloeien.mp3Psalm 65 vs 3-5 Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, die verzoent Gij.mp3Rom. 4 vs 23-25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.mp3Rom. 5 vs 19-21 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden.mp3Rom. 5 vs 5 - 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.mp3Rom. 7 vs 4 - Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3Rom. 8 vs 1-21 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3Rom. 8 vs 3-4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3Samuel (1) 25 David laat Nabal beleefdelijk verzoeken om een geschenk voor zijn leger.mp3Samuel (2) 09 vs 13 (HA) Alzo woonde Mefiboseth te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel.mp3Samuel (2) 09 vs 7b Vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uws vaders Jonathans wil.mp3Samuel (2) 16 vs 10-12 Misschien zal de HEERE mijn ellende aanzien; en de HEERE zal mij goed vergelden voor zijn vloek, te dezen dage.mp3Samuel (2) 16 vs 19 Gelijk als ik voor het aangezicht uws vaders gediend heb, alzo zal ik voor uw aangezicht zijn.mp3Samuel 24 (2) vs 25b biddag - Alzo werd de HEERE den lande verbeden, en deze plage van over Israel opgehouden.mp3Timotheus (2) 2 vs 19 Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel, De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn.mp3