Preken

.. H.C. Zondag 01 - (vraag 1) Wat is uw enige Troost (A).mp3H.C. Zondag 01 - (vraag 1) Wat is uw enige Troost (B).mp3H.C. Zondag 02 - Waaruit kent gij uw ellende.mp3H.C. Zondag 04 - Is dan God ook niet barmhartig.mp3H.C. Zondag 05 - Is er dan nog enig Middel.mp3H.C. Zondag 06 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp3H.C. Zondag 07 - Wat is een waar geloof.mp3H.C. Zondag 08 - Hoe worden deze Artikelen gedeeld.mp3H.C. Zondag 08 - Over de drie Goddelijke Personen.mp3H.C. Zondag 09 - Ik geloof in God den Vader.mp3H.C. Zondag 10 - Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods.mp3H.C. Zondag 11 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd.mp3H.C. Zondag 12 - Waarom is Hij Christus, dat is Gezalfde, genaamd.mp3H.C. Zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd.mp3H.C. Zondag 15 - Wat verstaat gij door het woordje geleden.mp3H.C. Zondag 16 - Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3H.C. Zondag 17 - Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3H.C. Zondag 18 - Wat nut ons de hemelvaart van Christus.mp3H.C. Zondag 19 - Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods.mp3H.C. Zondag 21 - Over de heilige algemene christelijke Kerk.mp3H.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3H.C. Zondag 22 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses.mp3H.C. Zondag 23 - Over de baten des geloofs.mp3H.C. Zondag 24 - Over de goede werken.mp3H.C. Zondag 25 - Wat zijn Sacramenten.mp3H.C. Zondag 26 - Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3H.C. Zondag 27 - Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte.mp3H.C. Zondag 28 - Over het Heilig Avondmaal des Heeren.mp3H.C. Zondag 29-30 Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis.mp3H.C. Zondag 31 vr. 83-85 Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3H.C. Zondag 32 - Over het stuk der dankbaarheid.mp3H.C. Zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3H.C. Zondag 34 (1e gebod) - God liefhebben boven alles.mp3H.C. Zondag 35 (2e gebod) - Over de beeldendienst.mp3H.C. Zondag 36 (3e gebod) - Over het vloeken en valselijk zweren.mp3H.C. Zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3H.C. Zondag 39 (5e gebod) - Eert uw vader en uw moeder.mp3H.C. Zondag 40 (6e gebod) - Gij zult niet doodslaan.mp3H.C. Zondag 41 (7e gebod) - Gij zult niet echtbreken.mp3H.C. Zondag 42 (8e gebod) - Gij zult niet stelen.mp3H.C. Zondag 43 (9e gebod) - Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3H.C. Zondag 44 (10e gebod) - Gij zult niet begeren.mp3H.C. Zondag 44 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken.mp3H.C. Zondag 45 - Waarom is het gebed den christenen van node.mp3H.C. Zondag 46 - Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken Onze Vader.mp3H.C. Zondag 47 - Uw Naam worde geheiligd.mp3H.C. Zondag 48 - Uw Koninkrijk kome.mp3H.C. Zondag 49 - Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3H.C. Zondag 50 - Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3H.C. Zondag 51 - Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.mp3H.C. Zondag 52 - Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid, amen.mp3