Preken

.. 1 Thess. 5 vs 18 (Dankdag) Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.mp32 Koningen 5 - Naaman, de krijgsoverste van den koning van Syrie.mp32 Tim. 3 vs 14-15 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt.mp3Ds. K. Veldman - bevestigd te Harskamp.mp3Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.mp3Efeze 5 vers 25b - (Bed. HA) Gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven.mp3Galaten 4 vs 1-7 (Pinksteren) En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept Abba, Vader.mp3Genesis 22 vs 1-14 En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten.mp3Genesis 32 vers 26b - (Biddag) Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.mp3Hand. 1 vs 14 Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.mp3Hand. 2 vs 1 - En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.mp3Hand. 2 vs 1-13 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.mp3Hand. 4 vs 1-31 Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben.mp3Hebr. 6 vs 18-20 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel.mp3Hooglied 5 vs 1 - Ik ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o bruid.mp3Hooglied 8 vs 5 (Bed. HA) Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste.mp3Jeremia 8 vs 20-22 (deel I) Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks; ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen.mp3Jeremia 8 vs 20-22 (deel II) Is er geen balsem in Gilead; Is er geen heelmeester aldaar Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen.mp3Jesaja 55 vers 1 - (Bed. HA) O alle gij dorstigen! komt tot de wateren.mp3Joh. 04 vs 1-42 En Hij moest door Samaria gaan.mp3Joh. 08 vs 1-29 En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij.mp3Joh. 15 vs 1-2 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.mp3Joh. 19 vs 30b - Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.mp3Joh. 19 vs 32-37 Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.mp3Kollosenzen 3 vers 1-2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.mp3Lukas 01 vers 26-38 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.mp3Lukas 01 vers 26-56 Maria op bezoek bij Elizabeth.mp3Lukas 01 vers 36-56 De lofzang van Maria.mp3Lukas 01 vers 77-80 De lofzang van Zacharias.mp3Lukas 02 vers 21-28 De lofzang van Simeon.mp3Lukas 02 vs 1-20 (Kerst) Over de geboorte van Jezus Christus.mp3Lukas 02 vs 1-20 (Kerst) Over de geboorte van de Heere Jezus Christus.mp3Lukas 02 vs 36-38 En Anna was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden.mp3Lukas 03 vs 3 En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp3Lukas 04 vs 1-32 De Heere Jezus in de woestijn van den duivel verzocht.mp3Lukas 07 vs 11-17 En Hij zeide Jongeling, Ik zeg u, sta op.mp3Lukas 10 vs 25-42 De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.mp3Lukas 11 vs 21-22 Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede.mp3Lukas 11 vs 24-26 Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven anderen geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar.mp3Lukas 12 (Dankdag) Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.mp3Lukas 14 vs 15-24 - KV intrede Harskamp.mp3Lukas 17 vs 1-17 En een van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemme God verheerlijkende.mp3Lukas 19 vs 12 - 27 De gelijkenis van de tien ponden.mp3Lukas 22 (Bed. HA) Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.mp3Lukas 23 vers 35-43 De moordenaar neemt de toevlucht door het geloof tot Jezus Christus en Dien gekruist.mp3Lukas 24 vers 13-35 (Pasen) De Heere Jezus voegt Zich bij de bedroefde Emmausgangers.mp3Markus 12 vers 41-44 (Dankdag) De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier.mp3Markus 16 vers 1-20 (Pasen) Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.mp3Matth. 01 vs 18-25 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.mp3Matth. 13 vs 24-30 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.mp3Matth. 13 vs 47-50 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt.mp3Matth. 16 vs 27-28 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.mp3Matth. 22 vs 12 - En zeide tot hem, Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende. En hij verstomde.mp3Matth. 26 vs 20-25 (rouwdienst) En toen zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij zal verraden.mp3Matth. 28 vs 19-20 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.mp3Openb. 19 vs 1 (Nabetr. HA) Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God.mp3Pred. 8 vs 11-13 Zo weet ik toch, dat het dien zal welgaan, die God vrezen, die voor Zijn aangezicht vrezen.mp3Richteren 6 vers 1-16 (Biddag) Omdat Ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan, als een enigen man.mp3Rom. 2 vs 4 (Dankdag) Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt.mp3Rom. 7 vs 6 (Nabetr. HA) Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren.mp3Rom. 8 vs 28-30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd.mp3