Preken

.. 1 Samuel 02 vs 12-21 Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials.mp31 Samuel 03 vs 1-21 De roeping van Samuel.mp31 Samuel 04 vs 1-17 Israel is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen.mp31 Samuel 05 - En de Filistijnen namen de ark Gods, en zij brachten ze in het huis van Dagon.mp31 Samuel 06 - Zo zonden zij boden tot de inwoners van Kirjath-Jearim, zeggende De Filistijnen hebben de ark des HEEREN wedergebracht.mp31 Samuel 12 - Ziet, ik heb naar ulieder stem gehoord in alles, wat gij mij gezegd hebt, en ik heb een koning over u gezet.mp32 Sam. 09 vs 13 (Bed. HA) - Alzo woonde Mefiboseth te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel.mp32 Sam. 16 vs 19 - Gelijk als ik voor het aangezicht uws vaders gediend heb, alzo zal ik voor uw aangezicht zijn.mp3