Preken

.. Deut. 33 vs 12 - En van Benjamin zeide hij De beminde des HEEREN, hij zal zeker bij Hem wonen.mp3Deut. 33 vs 13-17 En van Jozef zeide hij Zijn land zij gezegend van den HEERE, van het uitnemendste des hemels.mp3Deut. 33 vs 18-19 En van Zebulon zeide hij Verheug u, Zebulon! over uw uittocht, en Issaschar! over uw hutten.mp3Deut. 33 vs 20-21 En van Gad zeide hij Gezegend zij, die aan Gad ruimte maakt! hij woont als een oude leeuw, en verscheurt den arm, ja ook den schedel.mp3Deut. 33 vs 22-23 De zegen van de stam van Dan en van Nafthali.mp3Deut. 33 vs 24-25 Aser zij gezegend met zonen; hij zij zijn broederen aangenaam, en dope zijn voet in olie.mp3Deut. 33 vs 24-25 En van Aser zeide hij, Aser zij gezegend met zonen; hij zij zijn broederen aangenaam, en dope zijn voet in olie.mp3Deut. 33 vs 26-28 Niemand is er gelijk God, o Jeschurun! Die op den hemel vaart tot uw hulp.mp3Deut. 34 - Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.mp3Deuteronomium 10 - Houw u twee stenen tafelen, als de eerste, en klim tot Mij op dezen berg; daarna zult gij u een kist van hout maken.mp3Deuteronomium 16 - Over de instellingen van het Pascha en het Loofhuttenfeest.mp3Deuteronomium 19 - Over de vrijsteden in Israel.mp3Deuterononium 33 - deel I.mp3Deuterononium 33 - deel II.mp3