Preken

.. Biddagpredicatie over Daniel 6 vers 11-12 Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden Daniel biddende en smekende voor zijn God.mp3Biddagpredicatie over Efeze 3 - Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt.mp3Biddagpredicatie over Exodus 16 vs 1-5 Zie, Ik zal voor ulieden brood uit den hemel regenen; en het volk zal uitgaan, en verzamelen.mp3Biddagpredicatie over Genesis 13 vers 10 - De keuze van Lot, en de keuze van God.mp3Biddagpredicatie over Hebr. 13 vs 1-5 Dat de broederlijke liefde blijve, vergeet de herbergzaamheid niet.mp3Biddagpredicatie over Jesaja 39 vers 6-8 Hizkia pronkt met zijn vele verkregen goederen van God verkregen.mp3Biddagpredicatie over Jesaja 40 vers 1 - Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.mp3Biddagpredicatie over Joh. 6 vs 01-13 Hier is een jongsken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes.mp3Biddagpredicatie over Jona 3 - Maak u op, ga naar de grote stad Nineve; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek.mp3Biddagpredicatie over Koningen (1) 17 - Elia bij de weduwe te Zarfath.mp3Biddagpredicatie over Koningen (1) 18 - Elia en koning Achab.mp3Biddagpredicatie over Mattheus 18 vers 15-35 Wees lankmoedig over mij; en ik zal U alles betalen.mp3Biddagpredicatie over Psalm 123 - Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit.mp3Biddagpredicatie over Psalm 56 - Wees mij genadig, o God! want de mens zoekt mij op te slokken; den gansen dag dringt mij de bestrijder.mp3Biddagpredicatie over Richteren 6 vers 1-16 Omdat Ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan, als een enigen man.mp3Biddagpredicatie over Samuel (2) 24 vs 25b - Alzo werd de HEERE den lande verbeden, en deze plage van over Israel opgehouden.mp3Dankdagpredicatie over Lukas 12 vs 22-30 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen.mp3Dankdagpredicatie over Habakuk 3 - Zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen.mp3Dankdagpredicatie over Hand. 27 vers 8-44 Mannen, ik zie, dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade.mp3Dankdagpredicatie over Lukas 12 - Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.mp3Dankdagpredicatie over Lukas 12 vs 16-21 Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen.mp3Dankdagpredicatie over Markus 12 vers 41-44 De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht.mp3Dankdagpredicatie over Rom. 2 vs 4 - Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt.mp3Dankdagpredicatie over Samuel (1) 25 - David laat Nabal beleefdelijk verzoeken om een geschenk voor zijn leger.mp3Dankdagpredicatie over Thess. (1) 5 vs 18 - Dank God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.mp3Dankdagpredicatie over Thess. (2) 2 vs 13-14 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt.mp3Gelijkenis - Lukas 05 vs 36-39 Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed.mp3Gelijkenis - Lukas 10 vs 25-37 De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.mp3Gelijkenis - Lukas 10 vs 25-42 De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.mp3Gelijkenis - Lukas 15 vs 20-23 (HA) Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten.mp3Gelijkenis - Lukas 15 vs 28 Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem.mp3Gelijkenis - Lukas 16 vs 1-18 Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had; en deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht.mp3Gelijkenis - Lukas 18 vers 09-14 De gelijkenis van de farizeeer en de tollenaar.mp3Gelijkenis - Markus 02 vs 21-22 En niemand doet nieuwen wijn in oude lederzakken; anders doet de nieuwe wijn de leder zakken bersten.mp3Gelijkenis - Markus 04 vers 1-20 De gelijkenis van het zaad.mp3Gelijkenis - Markus 04 vers 26-29 Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.mp3Gelijkenis - Markus 04 vers 26-29 En Hij zeide, Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp.mp3Gelijkenis - Markus 04 vers 30-32 De gelijkenis van het mosterdzaad.mp3Gelijkenis - Markus 04 vs 20 (SGP) En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en aannemen, en dragen vruchten.mp3Gelijkenis - Matth. 13 vs 24-30 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.mp3Gelijkenis - Matth. 13 vs 47-50 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt.mp3Gelijkenis - Matth. 20 vs 1-16 Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die... uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.mp3Gelijkenis - Matth. 22 vers 1-14 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had.mp3Gelijkenis - Matth. 22 vers 11-14 Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende. En hij verstomde.mp3Gelijkenis - Mattheus 25 vers 1-13 Over de gestaltenis der dwaze maagden.mp3Gelijkenis - Mattheus 25 vers 1-13 Over de gestaltenis der wijze maagden.mp3Gelijkenis - Mattheus 25 vs 1-13 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit.mp3Genesis 22 vers 13b (Afscheid Vriezenveen) En Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3Nieuwjaarspredicatie over Jeremia 26 - Horende naar de woorden Mijner knechten, de profeten, die Ik tot u zende.mp3Nieuwjaarspredicatie over Openb. 21 vs 1-5a En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde.mp3Oudejaarspredicatie over Luk. 16 vs 1-13 Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn.mp3Oudejaarspredicatie over Openb. 20 vs 12 - En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend.mp3Oudejaarspredicatie over Psalm 79 - O God! Heidenen zijn gekomen in Uw erfenis; zij hebben den tempel Uwer heiligheid verontreinigd.mp3Rouwdienst N. Verloop - Jes. 09 vs 1-6 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.mp3Rouwdienst van Jaap Slingerland (9 jaar) te Alblasserdam.mp3