Preken

(.) Wettische heiligmaking versus Evangelische heiligmaking .. 2020-09-16 OGG Veenwouden - Rom. 3 vers 20-22 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.mp32020-09-17 HHG Alblasserdam - Psalm 30 Ik zal U verhogen, HEERE, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd.mp32020-09-20 HHG Alblasserdam - HC zondag 1 (inleiding) Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp32020-09-20 HHG Alblasserdam - Hand. 13 vs 1-12 O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren.mp32020-09-24 HHG Alblasserdam - Psalm 29 Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.mp32020-09-27 HHG Alblasserdam - HC zondag 1 (vr. 2) Hoeveel stukken zijn u nodig, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp32020-09-27 HHG Alblasserdam - Hand. 13 vs 38-39 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt.mp32020-10-01 HHG Alblasserdam - Psalm 31 Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid.mp32020-10-04 HHG Staphorst - Hebr. 11 vs 28 Mozes heeft in Christus geloofd.mp32020-10-07 HHG Vriezenveen - Hebr. 10 vs 32-39 De verachtering in de genade.mp32020-10-08 HHG Alblasserdam - Psalm 32 Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp32020-10-11 HHG Alblasserdam - HC zondag 2 - Waaruit kent gij uw ellende.mp32020-10-11 HHG Alblasserdam - Hebr. 11 vs 30 Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot zeven dagen toe omringd waren geweest.mp32020-10-11 HHG Alblasserdam - Hebr. 11 vs 31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen.mp32020-10-15 HHG Alblasserdam - Psalm 33 Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.mp32020-10-18 HHG Alblasserdam - HC zondag 3 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp32020-10-18 HHG Alblasserdam - Hand. 9 vs 32-35 En aldaar vond hij een zeker mens, met name Eneas, die acht jaren te bed gelegen had, welke geraakt was.mp32020-10-18 HHG Alblasserdam - Hand. 9 vs 36-42 Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde.mp32020-10-21 VHG Driedorp - Hand. 16 vs 16-17 Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen.mp32020-10-22 HHG Alblasserdam - Psalm 34 Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.mp32020-10-25 HHG Alblasserdam - HC zondag 4 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp32020-10-25 HHG Alblasserdam - Rom. 4 vs 01-10 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.mp32020-10-25 HHG Alblasserdam - Rom. 4 vs 11-13 Abraham een vader der besnijdenis, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs.mp32020-10-29 HHG Alblasserdam - Psalm 35 Twist, HEERE! met mijn twisters; strijd met mijn bestrijders.mp32020-11-01 HHG Genemuiden - Lukas 16 vs 19-31 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.mp32020-11-03 (trouwdienst) Mattheus 25 vs 1-13 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen.mp32020-11-04 HHG Alblasserdam - Psalm 36 O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.mp32020-11-04 HHG Alblasserdam - Psalm 37 Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen.mp32020-11-04 HHG Ouderkerk ad IJssel - Psalm 36 O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.mp32020-11-08 HHG Alblasserdam - HC zondag 5 - Is er dan nog enig Middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp32020-11-08 HHG Alblasserdam - Lukas 16 vs 1-13 Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn.mp32020-11-08 HHG Alblasserdam - Lukas 18 vs 1-8 En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen.mp32020-11-12 HHG Alblasserdam - Psalm 37 Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen.mp32020-11-15 HHG Alblasserdam - HC zondag 6 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn, en waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn.mp32020-11-15 HHG Alblasserdam - Lukas 18 vers 09-14 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.mp32020-11-15 HHG Alblasserdam - Lukas 18 vers 15-17 Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.mp32020-11-19 HHG Alblasserdam - Johannes (1) 1 vs 1-10 En wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.mp32020-11-22 HHG Alblasserdam - HC zondag 7 - Wat is een waar geloof.mp32020-11-22 HHG Alblasserdam - Lukas 18 vs 18-27 Want het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga.mp32020-11-22 HHG Alblasserdam - Lukas 19 vs 12-27 Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren.mp32020-11-26 HHG Alblasserdam - Lukas 15 vs 1-7 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.mp32020-11-29 HHG Alblasserdam - Lukas 19 vs 1-10 Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.mp32020-11-29 HHG Alblasserdam - HC zondag 8 - Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heilige Geest.mp32020-11-29 HHG Alblasserdam - Lukas 18 vs 35-43 En Barthimeus riep tot de Heere Jezus, zeggende; Gij Zone Davids, ontferm U mijner.mp32020-12-02 HHG Vriezenveen - Jesaja 9 vs 1-9 Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.mp32020-12-03 HHG Alblasserdam - Joh. (1) 2 vs 1-17 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.mp32020-12-06 HHG Alblasserdam - HC zondag 9 - Wat gelooft gij met deze woorden; Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp32020-12-06 HHG Alblasserdam - Lukas 1 vs 1-25 Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.mp32020-12-06 HHG Alblasserdam - Lukas 1 vs 26-38 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.mp32021-01-01 HHG Alblasserdam (nieuwjaar) Jozua 3 - Ziet, de ark des verbonds van den Heere der ganse aarde gaat door voor ulieder aangezicht in de Jordaan.mp32021-01-03 HHG Alblasserdam - HC zondag 10 - Wat verstaat gij door de voorzienigheids Gods.mp32021-01-03 HHG Alblasserdam - Openb. 20 vs 11-15 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden.mp32021-01-10 HHG Alblasserdam - HC zondag 11 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker genoemd.mp3