Preken

(.) Heidelberger Catechismus 2020 - 2021 (.) Wettische heiligmaking versus Evangelische heiligmaking .. 2020-09-16 OGG Veenwouden - Rom. 3 vers 20-22 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.mp32020-09-17 HHG Alblasserdam - Psalm 30 Ik zal U verhogen, HEERE, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd.mp32020-09-20 HHG Alblasserdam - HC zondag 1 (inleiding) Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp32020-09-20 HHG Alblasserdam - Hand. 13 vs 1-12 O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren.mp32020-09-24 HHG Alblasserdam - Psalm 29 Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.mp32020-09-27 HHG Alblasserdam - HC zondag 1 (vr. 2) Hoeveel stukken zijn u nodig, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp32020-09-27 HHG Alblasserdam - Hand. 13 vs 38-39 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt.mp32020-10-01 HHG Alblasserdam - Psalm 31 Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid.mp32020-10-04 HHG Staphorst - Hebr. 11 vs 28 Mozes heeft in Christus geloofd.mp32020-10-07 HHG Vriezenveen - Hebr. 10 vs 32-39 De verachtering in de genade.mp32020-10-08 HHG Alblasserdam - Psalm 32 Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp32020-10-11 HHG Alblasserdam - HC zondag 2 - Waaruit kent gij uw ellende.mp32020-10-11 HHG Alblasserdam - Hebr. 11 vs 30 Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot zeven dagen toe omringd waren geweest.mp32020-10-11 HHG Alblasserdam - Hebr. 11 vs 31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen.mp32020-10-15 HHG Alblasserdam - Psalm 33 Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.mp32020-10-18 HHG Alblasserdam - HC zondag 3 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp32020-10-18 HHG Alblasserdam - Hand. 9 vs 32-35 En aldaar vond hij een zeker mens, met name Eneas, die acht jaren te bed gelegen had, welke geraakt was.mp32020-10-18 HHG Alblasserdam - Hand. 9 vs 36-42 Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde.mp32020-10-21 VHG Driedorp - Hand. 16 vs 16-17 Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen.mp32020-10-22 HHG Alblasserdam - Psalm 34 Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.mp32020-10-25 HHG Alblasserdam - HC zondag 4 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp32020-10-25 HHG Alblasserdam - Rom. 4 vs 01-10 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.mp32020-10-25 HHG Alblasserdam - Rom. 4 vs 11-13 Abraham een vader der besnijdenis, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs.mp32020-10-29 HHG Alblasserdam - Psalm 35 Twist, HEERE! met mijn twisters; strijd met mijn bestrijders.mp32020-11-01 HHG Genemuiden - Lukas 16 vs 19-31 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.mp32020-11-03 (trouwdienst) Mattheus 25 vs 1-13 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen.mp32020-11-04 HHG Alblasserdam - Psalm 36 O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.mp32020-11-04 HHG Alblasserdam - Psalm 37 Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen.mp32020-11-04 HHG Ouderkerk ad IJssel - Psalm 36 O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.mp32020-11-08 HHG Alblasserdam - HC zondag 5 - Is er dan nog enig Middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp32020-11-08 HHG Alblasserdam - Lukas 16 vs 1-13 Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn.mp32020-11-08 HHG Alblasserdam - Lukas 18 vs 1-8 En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen.mp32020-11-12 HHG Alblasserdam - Psalm 37 Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen.mp32020-11-15 HHG Alblasserdam - HC zondag 6 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn, en waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn.mp32020-11-15 HHG Alblasserdam - Lukas 18 vers 09-14 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.mp32020-11-15 HHG Alblasserdam - Lukas 18 vers 15-17 Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.mp32020-11-19 HHG Alblasserdam - Johannes (1) 1 vs 1-10 En wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.mp32020-11-22 HHG Alblasserdam - HC zondag 7 - Wat is een waar geloof.mp32020-11-22 HHG Alblasserdam - Lukas 18 vs 18-27 Want het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga.mp32020-11-22 HHG Alblasserdam - Lukas 19 vs 12-27 Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren.mp32020-11-26 HHG Alblasserdam - Lukas 15 vs 1-7 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.mp32020-11-29 HHG Alblasserdam - Lukas 19 vs 1-10 Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.mp32020-11-29 HHG Alblasserdam - HC zondag 8 - Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heilige Geest.mp32020-11-29 HHG Alblasserdam - Lukas 18 vs 35-43 En Barthimeus riep tot de Heere Jezus, zeggende; Gij Zone Davids, ontferm U mijner.mp32020-12-02 HHG Vriezenveen - Jesaja 9 vs 1-9 Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.mp32020-12-03 HHG Alblasserdam - Joh. (1) 2 vs 1-17 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.mp32020-12-06 HHG Alblasserdam - HC zondag 9 - Wat gelooft gij met deze woorden; Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp32020-12-06 HHG Alblasserdam - Lukas 1 vs 1-25 Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.mp32020-12-06 HHG Alblasserdam - Lukas 1 vs 26-38 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.mp32021-01-01 HHG Alblasserdam (nieuwjaar) Jozua 3 - Ziet, de ark des verbonds van den Heere der ganse aarde gaat door voor ulieder aangezicht in de Jordaan.mp32021-01-03 HHG Alblasserdam - HC zondag 10 - Wat verstaat gij door de voorzienigheids Gods.mp32021-01-03 HHG Alblasserdam - Openb. 20 vs 11-15 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden.mp32021-01-10 HHG Alblasserdam - HC zondag 11 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker genoemd.mp32021-01-17 HHG Alblasserdam - HC zondag 12 - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp32021-01-17 HHG Waddinxveen - Lukas 2 vs 25-32 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende.mp32021-01-17 HHG Waddinxveen - Lukas 2 vs 36-38 En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen.mp32021-01-20 VHG Driedorp - Joh. 4 vs 3-29 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten.mp32021-01-21 HHG Alblasserdam - Psalm 38 O HEERE! straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid.mp32021-01-24 HHG Alblasserdam - HC zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn.mp32021-01-24 HHG Alblasserdam - Joh. 4 vs 3-29 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten.mp32021-01-28 HHG Alblasserdam - Psalm 39 Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren.mp32021-01-31 HHG Alblasserdam - HC zondag 14 - Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus.mp32021-01-31 HHG Alblasserdam - Joh. 3 vs 1-15 (a) De nachtelijke ontmoeting tussen Nicodemus en de Heere Jezus.mp32021-01-31 HHG Alblasserdam - Joh. 3 vs 1-15 (b) De nachtelijke ontmoeting tussen Nicodemus en de Heere Jezus.mp32021-02-04 HHG Alblasserdam - Psalm 40 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.mp32021-02-07 HHG Nederhemert - Lukas 3 vs 1-22 En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp32021-02-11 HHG Alblasserdam - Psalm 41 Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads.mp32021-02-14 HHG Alblasserdam - HC zondag 15 - Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden.mp32021-02-14 HHG Alblasserdam - Lukas 4 vs 01-13 En de duivel zeide tot Hem; Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven.mp32021-02-14 HHG Alblasserdam - Lukas 4 vs 14-30 En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen.mp32021-02-18 HHG Alblasserdam - Psalm 42 Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.mp32021-02-21 HHG Alblasserdam - HC zondag 16 - Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp32021-02-21 HHG Alblasserdam - Lukas 4 vs 33-37 En in de synagoge was een mens, hebbende een geest eens onreinen duivels; en hij riep uit met grote stemme.mp32021-02-21 HHG Alblasserdam - Timotheus (2) 4 vs 1-8 Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven.mp32021-02-25 HHG Alblasserdam - Psalm 43 Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk.mp32021-02-28 HHG Alblasserdam - HC zondag 17 - Wat nut ons de opstanding van Christus.mp32021-02-28 HHG Alblasserdam - Matth. 26 vs 06-13 Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.mp32021-02-28 HHG Alblasserdam - Matth. 26 vs 30-46 Toen zeide Hij tot hen; Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.mp32021-03-04 HHG Alblasserdam - Psalm 44 Door U zullen wij onze wederpartijders met hoornen stoten; in Uw Naam zullen wij vertreden, die tegen ons opstaan.mp32021-03-07 HHG Alblasserdam - HC zondag 18 - Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft.mp32021-03-07 HHG Alblasserdam - Matth. 26 vs 45-68 Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te vangen.mp32021-03-07 HHG Alblasserdam - Matth. 27 vs 01-31 Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.mp32021-03-10 HHG Alblasserdam (biddag) 1 Koningen 17 - Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.mp32021-03-10 HHG Alblasserdam (biddag) 1 Koningen 18 - Hoe lang hinkt gij op twee gedachten! Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na.mp32021-03-10 HHG Alblasserdam (biddag) 1 Koningen 19 - Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen Israels hebben Uw verbond verlaten.mp32021-03-14 HHG Alblasserdam - HC zondag 19 - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp32021-03-14 HHG Alblasserdam - Matth. 27 vs 26-31 En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; en een kroon van doornen.mp32021-03-14 HHG Alblasserdam - Matth. 27 vs 32-37 En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; deze dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg.mp32021-03-18 HHG Alblasserdam - Psalm 45 Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid.mp32021-03-21 HHG Alblasserdam - HC zondag 20 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp32021-03-25 HHG Alblasserdam - Psalm 46 God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.mp32021-03-28 HHG Alblasserdam - HC zondag 21 - Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk, en de gemeenschap der heiligen.mp32021-03-28 HHG Alblasserdam - Lukas 23 vs 28 (a) En Jezus, Zich tot haar kerende zeide; Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij.mp32021-03-28 HHG Alblasserdam - Lukas 23 vs 28 (b) En Jezus, Zich tot haar kerende zeide; Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven.mp32021-04-02 HHG Alblasserdam - Joh. 19 vs 23-24 Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen.mp32021-04-04 HHG Alblasserdam - Joh. 20 vs 01-17 Jezus zeide tot haar; Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem Rabbouni, hetwelk is gezegd; Meester.mp32021-04-04 HHG Alblasserdam - Joh. 20 vs 18-23 Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.mp32021-04-04 HHG Alblasserdam - Joh. 20 vs 24-31 Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloven.mp32021-04-05 HHG Alblasserdam - Lukas 24 vs 13-34 En Hij zeide tot hen; O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben.mp3