Preken

(.) Wettische heiligmaking versus Evangelische heiligmaking .. 2020-09-16 OGG Veenwouden - Rom. 3 vers 20-22 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.mp32020-09-17 HHG Alblasserdam - Psalm 30 - Ik zal U verhogen, HEERE, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd.mp32020-09-20 HHG Alblasserdam - HC zondag 1 (inleiding) Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp32020-09-20 HHG Alblasserdam - Hand. 13 vs 1-12 O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren.mp32020-09-24 HHG Alblasserdam - Psalm 29 - Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.mp32020-09-27 HHG Alblasserdam - HC zondag 1 (vr. 2) Hoeveel stukken zijn u nodig, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp32020-09-27 HHG Alblasserdam - Hand. 13 vs 38-39 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt.mp32020-10-01 HHG Alblasserdam - Psalm 31 - Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid.mp32020-10-04 HHG Staphorst - Hebr. 11 vs 28 Mozes heeft in Christus geloofd.mp32020-10-07 HHG Vriezenveen - Hebr. 10 vs 32-39 De verachtering in de genade.mp32020-10-08 HHG Alblasserdam - Psalm 32 - Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp32020-10-11 HHG Alblasserdam - HC zondag 2 - Waaruit kent gij uw ellende.mp32020-10-11 HHG Alblasserdam - Hebr. 11 vs 30 Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot zeven dagen toe omringd waren geweest.mp32020-10-11 HHG Alblasserdam - Hebr. 11 vs 31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen.mp32020-10-15 HHG Alblasserdam - Psalm 33 - Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.mp32020-10-18 HHG Alblasserdam - HC zondag 3 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp32020-10-18 HHG Alblasserdam - Hand. 9 vs 32-35 En aldaar vond hij een zeker mens, met name Eneas, die acht jaren te bed gelegen had, welke geraakt was.mp32020-10-18 HHG Alblasserdam - Hand. 9 vs 36-42 Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde.mp32020-10-21 VHG Driedorp - Hand. 16 vs 16-17 Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen.mp32020-10-25 HHG Alblasserdam - HC zondag 4 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp32020-10-25 HHG Alblasserdam - Rom. 4 vs 01-10 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.mp32020-10-25 HHG Alblasserdam - Rom. 4 vs 11-13 Abraham een vader der besnijdenis, niet alleen die uit de besnijdenis zijn, maar ook die wandelen in de voetstappen des geloofs.mp3