Preken

(.) Heidelberger Catechismus (Afscheidsdienst) Matth. 13 vs 1-9 Over de gelijkenis van het Zaad.mp3.. Amos 9 vs 09-11 Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israels onder al de heidenen schudden.mp3Genesis 7 - Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.mp3Hand. 01 vs 15-26 En zij wierpen hun loten; en het lot viel op Matthias.mp3Hand. 02 vs 1-17 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.mp3Hand. 02 vs 22-28 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten.mp3Hand. 02 vs 42 - En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.mp3Hand. 18 vs 1-17 De prediking van de apostel Paulus in de gemeente van Korinthe.mp3Hand. 27 - En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn.mp3Hebr. 1 vs 1-3 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft.mp3Hebr. 6 vs 1-20 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben.mp3Jeremia 26 (nieuwjaar) Horende naar de woorden Mijner knechten, de profeten, die Ik tot u zende.mp3Jes. 12 vs 1-3 (HA) En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils.mp3Jes. 12 vs 4-6 (HA) Juich en zing vrolijk, gij inwoneres van Sion! want de Heilige Israels is groot in het midden van u.mp3Jes. 55 vs 7 - De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten.mp3Joh. (1) 4 vs 1-6 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3Joh. 01 vs 14 - En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.mp3Joh. 02 vs 1-12 Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe.mp3Joh. 03 vs 14-15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.mp3Joh. 10 vs 1-5 Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.mp3Kol. 1 vs 21-23 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend.mp3Korinthe (1) 1 vs 11 Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn.mp3Lukas 01 vs 08-18 En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hun God.mp3Lukas 01 vs 76-77 (Bed. HA) Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden.mp3Lukas 02 vs 01-07 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken.mp3Lukas 02 vs 08-20 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld.mp3Lukas 02 vs 25-35 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord.mp3Lukas 12 vs 16-21 (dankdag) Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen.mp3Lukas 12 vs 22-30 (dankdag) Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen.mp3Lukas 17 vs 20-21 Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.mp3Lukas 24 vs 13-35 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan.mp3Lukas 24 vs 47-49 En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.mp3Lukas 24 vs 49 - Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.mp3Matth. 01 - Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS.mp3Matth. 03 vs 3 - De stem des roependen in de woestijn; Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht.mp3Matth. 18 vs 1-4 Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.mp3Matth. 27 vs 33-56 En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is gezegd Hoofdschedelplaats.mp3Matth. 28 vs 1-8 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.mp3Petrus (1) 1 vs 3-8 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud.mp3Psalm 116 - Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen.mp3Psalm 123 (biddag) Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit.mp3Psalm 38 - O HEERE! straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid.mp3Psalm 51 vs 18-21 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.mp3Psalm 56 (biddag) Wees mij genadig, o God! want de mens zoekt mij op te slokken; den gansen dag dringt mij de bestrijder.mp3Psalm 79 (oudjaar) O God! Heidenen zijn gekomen in Uw erfenis; zij hebben den tempel Uwer heiligheid verontreinigd.mp3Psalm 90 - Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt.mp3Rom. 5 vs 8-9 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is.mp3Rom. 7 vs 17 - Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.mp3Rom. 8 vs 2-4 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.mp3Rom. 8 vs 31-35 (HA) Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven.mp3Rouwdienst van Jaap Slingerland (9 jr) te Alblasserdam.mp3