Preken

.. Avondmaal des Heeren - Dec. 2009 Avondmaal des Heeren - Dec. 2010 BBL over het leven van David Bevestigingsdienst door ds. A. Vlietstra en intrede ds. K. Veldman.mp3Galaten 03 vers 22-26 - Hervormingsdienst.mp3Hand. 01 vs 14 - Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.mp3Hand. 02 vs 01 - En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.mp3Hand. 02 vs 42 - En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.mp3Hand. 02 vs 46 - En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging.mp3Hand. 03 vs 16 - En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is.mp3Hand. 10 vs 44 - Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden.mp3Hebr. 13 vs 1-5 (Biddag) Dat de broederlijke liefde blijve, vergeet de herbergzaamheid niet.mp3Jes. 61 vs 1-3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as.mp3Joh. 01 vs 4-9 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.mp3Joh. 03 vs 3 - Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.mp3Joh. 10 vs 1-5 Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.mp3Joh. 10 vs 26 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.mp3Joh. 10 vs 9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.mp3Joh. 15 vers 1-4 Ik ben de ware Wijnstok.mp3Joh. 20 vs 24-28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem, Mijn Heere en mijn God.mp3Joh. 21 vs 15-18 De Heere Jezus met Petrus aan de zee van Tiberias.mp3Kol. 1 vs 12-14 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht.mp3Korinthe (1) 15 vs 21-26 (Pasen) Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.mp3Leviticus 01 vers 2-4 Over het brandoffer.mp3Lukas 02 vs 06-12 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.mp3Lukas 02 vs 07 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3Lukas 02 vs 15-17 En de herders kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.mp3Lukas 02 vs 25-35 De lofzang van Simeon.mp3Lukas 02 vs 25-39 (met de kinderen) Lofzang van Simeon en Anna.mp3Lukas 02 vs 36-38 En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel.mp3Lukas 05 vs 1-11 En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles, en volgden Hem.mp3Lukas 07 vers 15b - De opwekking van de jongeling te Nain.mp3Lukas 16 vs 1-13 (oudjaar) Geef rekenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn.mp3Lukas 17 vers 11-19 Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen.mp3Lukas 18 vers 09-14 De gelijkenis van de farizeeer en de tollenaar.mp3Lukas 19 1-10 Zacheus kom af, want Ik moet heden in uw huis zijn.mp3Lukas 22 vs 31-34 En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe.mp3Lukas 23 vs 39-43 (Goede vrijdag) De Heere Jezus tussen twee kwaaddoeners gekruisigd.mp3Markus 05 vs 28 Want zij zeide; Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden.mp3Markus 12 vers 17 - Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Godes is.mp3Markus 16 vs 15-16 En Hij zeide tot hen, Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.mp3Matth. 02 vs 12-23 Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal.mp3Matth. 20 vs 1-16 Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die... uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.mp3Matth. 22 vs 1-14 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had.mp3Matth. 26 vs 12-13 Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.mp3Matth. 26 vs 45 - Het lijden van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane.mp3Matth. 26 vs 57 - Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kajafas, den hogepriester.mp3Matth. 27 vs 1-2 De Heere Jezus voor Pilatus de wereldlijke rechtbank geleidt.mp3Matth. 28 vs 05-06 Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was, Hij is hier niet; want Hij is opgestaan.mp3Matth. 28 vs 18-20 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.mp3Openb. 20 vs 12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend.mp3Openb. 21 vs 1-5a En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde.mp3Psalm 02 vers 6 - Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.mp3Psalm 65 vers 10-14 Gij bezoekt het land, en hebbende het begerig gemaakt.mp3Rom. 03 vs 19-22 Herdenkingdienst van kerkhervorming en de reformatie 1517.mp3Rom. 08 vs 31-39 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods.mp3Rom. 12 vs 1-2 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt.mp3Ruth 1 vs 6 - Toen maakte Naomi zich op met haar schoondochters, en keerde weder uit de velden van Moab.mp3Ruth 2 vs 1-13 Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben.mp3Samuel (2) 24 vs 25 (Biddag) En David bouwde aldaar den HEERE een altaar.mp3