Preken

(2014 HHG Kampen) KV over Genesis 7 - Over Noach en de zondvloed.mp3(2014 HHG Staphorst) Lukas 19 vers 3 - En Zacheus zocht Jezus te zien, wie Hij was.mp3(2014 HHG Staphorst) Lukas 23 vs 32-34 En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.mp3(2014 HHG Staphorst) Psalm 51 vs 18-21 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.mp3(2014 VHG Hilversum) 1 Joh. 4 vers 1-3 Gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3(2015 HHG Staphorst) Hebr. 11 vers 17-19 Door het geloof geofferd.mp3(2015 HHG Staphorst) Psalm 6 - Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt; genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt.mp3(2016 HHG Alblasserdam) Ezra 9 - Rouw en gebed van Ezra over de gemengde huwelijken.mp3(2016 HHG Alblasserdam) KV over Hand. 9 vs 1-22.mp3(2016 HHG Alblasserdam) Rom. 8 vers 1-15 Zo is er dan geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn.mp3(2016 HHG Houten) HC Zondag 19 - Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods.mp3(2016 HHG Houten) Mattheus 25 - De wijze en dwaze maagden.mp3(2016 HHG Staphorst) Handelingen 8 vers 26-40 De bekering van Moorman.mp3(2016 HHG Staphorst) Handelingen 9 vers 1-20 De bekering van Saulus van Tarsen.mp3(2016 HHG Staphorst) Johannes 13 vs 1-19 De voetwassing.mp3(2016 HHG Staphorst) Mattheus 21 vs 28-32 Mijn wijngaard.mp3(2016 VHG Driedorp) Gal. 4 vs 20 - 31 Abraham had twee zonen.mp3(2016 VHG Driedorp) H.C. Zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3(2016 VHG Driedorp) Handelingen 16 23-36 - Over de bekering van de stokbewaarder te Filippi.mp3(2016 VHG Driedorp) Lukas 17 vers 11-19 De reiniging der tien melaatsen.mp3(2016-06-16 Giesenburg) Psalm 32 - Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp3(2017-05-09 HHG Loon op Zand) Joh. 21 vs 1-19 Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief....Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.mp3(2017-05-10 OGG Ede) Johannes 21 vs 15-25 Simon Petrus door de Heere Jezus in zijn ambt hersteld bij het meer van Galilea.mp3(2017-05-16 Giesenburg) Joh. 20 vers 19-31 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen; Ontvangt den Heiligen Geest.mp3(2017-05-21 OGG Ede) Genesis 22 - Abraham nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3(2017-05-21 OGG Ede) Rom. 7 vs 1-6 Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen.mp3(2017-05-25 HHG Vriezenveen) Psalm 68 vs 19 Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God.mp3(2017-05-31 VHG Driedorp) Joh. 16 vs 1- 16 Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.mp3(2017-06-04 OGG Ede) Hand. 2 vs 1-13 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3(2017-06-04 OGG Ede) Hand. 2 vs 14-41 Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden.mp3(2017-06-06 Giesenburg) Rom. 8 vers 1-23 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3(2017-06-21 HHG Nederhemert) Gal. 2 vs 16-21 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp3(2017-06-22 OGG Ede) Lukas 15 vs 11-32 Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.mp3(2017-06-25 HHG Staphorst) Joh. 3 vers 22 De bediening van de Heere Jezus Christus.mp3(2017-06-25 HHG Staphorst) Lukas 18 vs 9-14 Het gebed van de farizeeer en de tollenaar in de tempel.mp3(2017-06-27 HHG Spijk) Lukas 16 vs 19-31 Over de rijke man en de arme bedelaar Lazarus.mp3(2018-01-01 HHG Houten) Openb. 3 vs 14-15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet.mp3(2018-01-07 HHG Vriezenveen) Joh. 5 vs 1-16 De wonderlijke genezing van de lamme te Bethesda.mp3(2018-01-07 HHG Vriezenveen) Lukas 15 vs 1-7 De gelijkenis van het verloren schaap.mp3(2018-01-09 Giesenburg) Jesaja 1 vers 27 - Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.mp3(2018-01-10 HHG Vriezenveen) Rom. 9 Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees.mp3(2018-01-11 HHG Nederhemert) Jac. 1 vs 22-27 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3(2018-01-14 VHG Driedorp) Lukas 2 vers 25-34 Simeon verheerlijkt God in de tempel met de Heere Jezus in zijn armen.mp3(2018-01-14 VHG Driedorp) Markus 2 vers 9 - Vier christenen brengen hun lamme vriend bij de Heere Jezus.mp3(2018-01-28 HHG Elspeet) Matth. 22 vers 1-15 Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende.mp3(2018-01-28 HHG Elspeet) Rom. 4 - Want wat zegt de Schrift; En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.mp3(2018-02-04 OGG Terneuzen) Gal. 3 vers 2-6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend.mp3(2018-02-04 OGG Terneuzen) Matth. 8 vers 5-13 Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen.mp3(2018-08-12 HHG Waardenburg) Genesis 4 vers 3-5 En de HEERE zag Habel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan.mp3(2018-08-12 HHG Waardenburg) Rom. 7 vs 1-6 Weet gij niet broeders, Want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft.mp3(2018-08-16 VHG Driedorp) Gal. 3 vs 19-25 Waartoe is dan de wet Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was.mp3(2018-08-19 HHG Nederhemert) Gal. 3 vs 19-25 Waartoe is dan de wet Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was.mp3(2018-08-22 HHG Elspeet) Gal. 4 vers 22-23 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.mp3(2018-08-26 HHG Waddinxveen) Lukas 16 vers 19-31 En er was een zeker rijk mens, .....en er was een zeker bedelaar, met name Lazarus.mp3(2018-08-26 HHG Waddinxveen) Rom. 3 vers 9-31 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.mp3(2018-09-02 HHG Alblasserdam) Markus 10 vs 17-22 Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel.mp3(2018-09-02 HHG Alblasserdam) Rom. 9 vers 30-31 De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, hebben de rechtvaardigheid verkregen die uit het geloof is.mp3(2018-09-05 VHG Hilversum) Psalm 32 vs 1-6 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.mp3(2019-06-19 HHG Vriezenveen) Hand. 3 vers 1-10 De bekering van de kreupele.mp3(2019-06-27 VHG Driedorp) Gal. 2 vs 4 - En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid.mp3(2019-07-07 VOG Oldebroek) Hand. 8 vs 26-40 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.mp3(2019-07-07 VOG Oldebroek) Hebr. 9 vs 27-28 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel.mp3(2019-11-10 HHG Gameren) Jesaja 1 vs 27 Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.mp3(2019-11-14 VHG Driedorp) Matth. 25 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet.mp3(2019-11-17 HHG Elspeet) Hebr. 1 vs 1-3 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft.mp3(2019-11-17 HHG Vianen) Hebr. 1 vs 1-3 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft.mp3(2019-11-19 HHG Vriezenveen) Rom. 8 vers 1 - Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn.mp3(2019-11-21 VHG Driedorp) Psalm 40 - Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.mp3(2019-11-26 VHG Hilversum) Hebr. 2 vs 11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.mp3(2020-09-16 OGG Veenwouden) Rom. 3 vers 20-22 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.mp3(2020-10-04 HHG Staphorst) Hebr. 11 vers 28 - Mozes heeft in de Heere Jezus Christus geloofd.mp3(2020-10-21 VHG Driedorp) Hand. 16 vs 16-17 Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen.mp3(2020-11-01 HHG Genemuiden) Lukas 16 vs 19-31 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.mp3(2020-11-01 VOG Oldebroek) Lukas 16 vers 19-31 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.mp3(2020-11-01 VOG Oldebroek) Lukas 17 vers 11-19 En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre.mp3(2020-11-04 HHG Ouderkerk ad IJssel) Psalm 36 - O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.mp3(2020-12-02 HHG Vriezenveen) Jesaja 9 vers 1-9 Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien.mp3..