Preken

(.) Herdenking kerkhervorming - Oud Beijerland 2009 (.) Predicatie over 1 Korinthe 15 vs 1-28 (.) Predicatie over Johannes 1 vers 7 (.) Predicatie over Lukas 24 vers 13-35 (.) Rom. 7 vs 4 - Gij zijt ook der wet gedood door het Lichaam van Christus (2013 VHG Hilversum) Rom. 7 vs 26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3(Elspeet) Psalm 51 vs 18-21 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.mp3(Katwijk) Gal. 4 vs 4-5 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden.mp3(Katwijk) Gal. 6 vs 1-6 Brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid.mp3(Katwijk) Hosea 5 vs 12 - Daarom zal Ik Efraim zijn als een mot, en den huize van Juda als een verrotting.mp3(Katwijk) Johannes 21 vs 12 - Jezus en Petrus aan de zee van Tiberias.mp3(Katwijk) Lukas 02 vs 29-31 Over de lofzang van Simeon.mp3(Katwijk) Lukas 05 vers 27-39 Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed.mp3(Katwijk) Lukas 15 vs 1-7 Alzo zal er blijdschap zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert.mp3(Katwijk) Mattheus 3 vs 06-11 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.mp3(Katwijk) Psalm 32 - Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp3(Terneuzen) Gen. 22 vers 8 - God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien.mp3(Terneuzen) Jesaja 53 vs 11 - De Rechtvaardige Middelaar.mp3(Terneuzen) Lukas 1 vs 13-17 Het verhoorde gebed.mp3(Terneuzen) Lukas 21 vers 1-4 De weduwe en de twee kleine penningen.mp3(Terneuzen) Lukas 24 vs 45-48 - Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.mp3.. 1 Petrus 1 v 6-7 (GBS) Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud.mp32 Tim. 4 vs 1-3 (Bev. Ds. W. Roos) Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.mp3Deut. 34 vs 01-12 En de HEERE zeide tot hem; Dit is het land, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende; Aan uw zaad zal Ik het geven.mp3Ds. K. Veldman op het Lodenstein College over werkverbond of genadeverbond.mp3Hand. 01 vs 1-14 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn.mp3Jakobus 1 vs 22 -25 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3Jakobus 1 vs 23-27 Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel.mp3Jesaja 39 - Hizkia pronkt met zijn van God verkregen rijkdommen .mp3Jesaja 50 vs 10 Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort.mp3Jesaja 61 vs 1-3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as.mp3Johannes 01 vers 1-34 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.mp3Johannes 08 - En de Schriftgeleerden en de Farizeen brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen.mp3Johannes 08 vs 11b - Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.mp3Johannes 13 vs 1-17 Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb.mp3Johannes 17 vs 20-23 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.mp3Johannes 21 vs 01-12 (GBS) Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood.mp3Johannes 21 vs 15-25 De Heere Jezus met Petrus aan de zee van Tiberias.mp3Johannes 21 vs 19b - Opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.mp3Kollosensen 2 vs 11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus.mp3Koningen (2) 05 - Naaman nu, de krijgsoverste van den koning van Syrie, was een groot man voor het aangezicht zijns heren,....doch melaats.mp3Koningen (2) 22 vs 12 - Gaat henen, vraagt den HEERE voor mij, en voor het volk, en voor het ganse Juda, over de woorden dezes boeks, dat gevonden is; want de grimmigheid des HEEREN is groot.mp3Lukas 01 vs 74-75 De lofzang van Zacharias.mp3Lukas 01 vs 74-76 De lofzang van Zacharias.mp3Lukas 02 vs 07 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.mp3Lukas 02 vs 37 En Anna was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag.mp3Lukas 03 vs 3 En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp3Lukas 05 - Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen.mp3Lukas 09 vs 10-17 En Hij, de vijf broden en de twee vissen genomen hebbende, zag op naar den hemel, en zegende die, en brak ze, en gaf ze den discipelen, om der schare voor te leggen.mp3Lukas 11 vs 24-26 Wanneer de onreine geest van den mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben.mp3Lukas 18 v 18-27 En een zeker overste vraagde Hem, zeggende; Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven.mp3Lukas 20 vs 1-19 Een iegelijk, die op dien steen valt, zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.mp3Lukas 22 vs 8-13 De bereiding van het Pascha .mp3Markus 2 vs 21-22 En niemand doet nieuwen wijn in oude lederzakken; anders doet de nieuwe wijn de leder zakken bersten en de wijn wordt uitgestort, en de leder zakken verderven.mp3Mattheus 02 - Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.mp3Mattheus 10 vs 5-7 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.mp3Mattheus 19 vs 16-30 Wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben.mp3Mattheus 25 vs 1-13 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet.mp3Openbaringen 3 vs 20 - Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop.mp3Psalm 133 - Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen.mp3Psalm 23 - De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.mp3Psalm 3 - Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom.mp3Psalm 3 vs 1-4 Velen zeggen van mijn ziel, Hij heeft geen heil bij God. Sela.mp3Rom. 4 vers 5 - God rechtvaardigt de goddeloze.mp3Samuel (1) 1 vs 1-18 Doch Hanna antwoordde en zeide; Neen mijnheer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest; ik heb noch wijn, noch sterken drank gedronken; maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des HEEREN.mp3Samuel (1) 7 vs 9 - En het ganse volk Israel, klaagde den Heere achterna.mp3