Preken

(.) Ds. KV korte meditaties en overdenkingen (2023-01-10 Ingersoll CA) Als u dit evangelisatiewerk financieel wilt steunen.mp3(2023-01-10 Ingersoll CA) Psalm 62 - Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.mp3(2023-01-17 Ingersoll CA) Psalm 63 - O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.mp3(2023-01-31 Ingersoll CA) Psalm 64 - Hoor, o God! mijn stem in mijn geklag; behoed mijn leven voor des vijands schrik.mp3(2023-02-07 Ingersoll CA) Psalm 65 - De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.mp3(2023-02-14 Ingersoll CA) Psalm 66 - De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw Naam.mp3(2023-02-21 Ingersoll CA) Psalm 67 - God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten.mp3(2023-02-28 Ingersoll CA) Psalm 68 - deel 1 - God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht vlieden.mp3(2023-03-07 Ingersoll CA) Psalm 68 - deel 2 - Geloofd zij de HEERE; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid.mp3(2023-03-14 Ingersoll CA) Psalm 68 - deel 3 - Uw God heeft uw sterkte geboden; sterk, o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt.mp3(2023-03-21 Ingersoll CA) Psalm 69 - deel 1 - Verlos mij, o God! want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel.mp3(2023-04-04 Ingersoll CA) Psalm 69 - deel 2 - Verhoor mij, o HEERE, want Uw goedertierenheid is goed.mp3(2023-04-11 Ingersoll CA) Psalm 70 - Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken.mp3(2023-04-18 Ingersoll CA) Psalm 71 - Wees mij tot een Rotssteen om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan.mp3(2023-05-02 Ingersoll CA) Psalm 72 - Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.mp3(2023-05-09 Ingersoll CA) Psalm 73 - Wien heb ik nevens U omhoog.mp3(2023-05-16 Ingersoll CA) Psalm 74 - O God, waarom verstoot Gij in eeuwigheid. Waarom zou Uw toorn roken tegen de schapen Uwer weide.mp3(2023-05-30 Ingersoll CA) Psalm 75 - Wij loven U, o God, wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen.mp3(2023-06-06 Ingersoll CA) Psalm 76 - God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israel. En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.mp3(2023-06-13 Ingersoll CA) Psalm 77 - Mijn stem is tot God, en ik roep; mijn stem is tot God, en Hij zal het oor tot mij neigen.mp3(2023-06-20 Ingersoll CA) Psalm 78 - O mijn volk, neem mijn leer ter ore, neigt ulieder oor tot de redenen mijns monds.mp3(2023-07-18 Ingersoll CA) Psalm 79 - O God, heidenen zijn gekomen in Uw erfenis, zij hebben den tempel Uwer heiligheid verontreinigd.mp3(2023-07-25 Ingersoll CA) Psalm 80 - O Herder Israels, neem ter ore, Die Jozef als schapen leidt; Die tussen de cherubs zit, verschijn blinkende.mp3(2023-08-08 Ingersoll CA) Psalm 81 - Zingt vrolijk Gode, onze Sterkte; juicht den God Jakobs. Heft een psalm op en geeft den trommel, de lieflijke harp met de luit.mp3(2023-08-15 Ingersoll CA) Psalm 82 - God staat in de vergadering Godes, Hij oordeelt in het midden der goden.mp3(2023-08-22 Ingersoll CA) Psalm 83 - O God, zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God. Want zie, Uw vijanden maken getier.mp3(2023-09-05 Ingersoll CA) Psalm 84 - Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen. Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN.mp3(2023-10-25 Ingersoll CA) Psalm 85 - Gij zijt Uw land gunstig geweest, HEERE; de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend.mp3(2023-11-01 Ingersoll CA) Psalm 86 - HEERE, neig Uw oor, verhoor mij; want ik ben ellendig en nooddruftig.mp3(2023-11-08 Ingersoll CA) Psalm 87 - De HEERE bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jakobs.mp3(2023-11-15 Ingersoll CA) Psalm 88 - O HEERE, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U.mp3(2023-11-22 Ingersoll CA) Psalm 89 - Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken.mp3(2023-11-29 Ingersoll CA) Psalm 90 - Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.mp3(2023-12-06 Ingersoll CA) Psalm 91 - Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.mp3(2023-12-13 Ingersoll CA) Psalm 92 - Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste.mp3(2023-12-24 Ingersoll CA) Psalm 93 - De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord.mp3(2024-01-04 Culemborg) Psalm 94 - O God der wraken! o HEERE, God der wraken! verschijn blinkende. Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng vergelding weder over de hovaardigen.mp3(2024-01-19 Culemborg) Psalm 95 - Komt, laat ons den HEERE vrolijk zingen; laat ons juichen den Rotssteen onzes heils.mp3(2024-02-01 Culemborg) Psalm 96 - Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.mp3(2024-02-15 Culemborg) Psalm 97 - De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden.mp3(2024-02-29 Culemborg) Psalm 98 - Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem.mp3(2024-03-27 Ingersoll CA) Psalm 99 - De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.mp3(2024-04-02 Ingersoll CA) Psalm 100 - Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.mp3(2024-05-22 Ingersoll CA) Psalm 101 - Een psalm van David. Ik zal van goedertierenheid en recht zingen; U zal ik psalmzingen, o HEERE.mp3(2024-05-29 Ingersoll CA) Psalm 102 - Een gebed des verdrukten, als hij overstelpt is, en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des HEEREN.mp3(2024-06-05 Ingersoll CA) Psalm 103 - Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.mp3(2024-06-18 Ingersoll CA) Psalm 105 - Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.mp3..