Preken

.. 2015-01-18 Loosduinen - Ezechiel 3 vs 27 Zo zegt de Heere HEERE, wie hoort, die hore, en wie het laat, die late het; want zij zijn een wederspannig huis.mp32015-01-18 Loosduinen - Jesaja 41 vs 13 Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg; Vrees niet, Ik help u.mp32015-01-25 HHG Voorburg - Mattheus 19 vs 21 Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in de hemel.mp32015-02-15 Loosduinen - Filippenzen 3 vs 10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens.mp32015-02-15 Loosduinen - Markus 7 vs 34 En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij, en zeide tot hem; Effatha! dat is wordt geopend.mp32015-03-01 HHG Voorburg - Joh. 19 vs 5 Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen; Ziet, de Mens.mp32015-03-15 Loosduinen - Mattheus 26 vs 75 En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had.mp32015-03-15 Loosduinen - Psalm 24 vs 5 Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.mp32015-04-05 Loosduinen - Markus 16 vs 2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging.mp32015-04-05 Loosduinen - Mattheus 28 vs 18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende; Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.mp32015-04-12 HHG Voorburg - Joh. 5 vs 28-29 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen.mp32015-04-12 HHG Voorburg - Lukas 12 vs 27 Aanmerkt de lelien, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet.mp32015-04-19 Loosduinen - Joh. 11 vs 25-26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat.mp32015-04-19 Loosduinen - Joh. 4 vs 49-50 Jezus zeide tot hem; Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide, en ging heen.mp32015-05-24 Loosduinen - Joh. 16 vs 17 Sommigen dan uit Zijn discipelen zeiden tot elkander; Wat is dit, dat Hij tot ons zegt; Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien.mp32015-05-24 Loosduinen - Zach. 12 vs 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden.mp32015-06-21 HHG Voorburg - Hand. 12 vs 23 En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten.mp32015-07-19 HHG Voorburg - Markus 3 vs 5 Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.mp32015-07-19 Loosduinen - Lukas 5 vs 16 Maar Hij vertrok in de woestijnen, en bad aldaar.mp32015-08-09 HHG Urk, Elim - Lukas 6 vs 36 Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.mp32015-08-09 HHG Urk, Elim - Zach. 8 vs 3 Alzo zegt de HEERE; Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen.mp32015-08-30 HHG Voorburg - Hand. 4 vs 29-30 En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken.mp32015-08-30 HHG Voorburg - Lukas 17 vs 32 Gedenkt aan de vrouw van Lot.mp32015-09-20 Loosduinen - Joh. 10 vs 26-27 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.mp32015-09-20 Loosduinen - Psalm 23 vs 3a Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.mp32015-10-25 HHG Voorburg - 1 Petrus 2 vs 7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd; De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben.mp32015-10-25 HHG Voorburg - Jeremia 45 vs 5 En zoudt gij u grote dingen zoeken. Zoek ze niet; want zie, Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de HEERE.mp32015-11-04 HHG Voorburg (dankdag) Joel 2 vs 23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid.mp32015-11-08 HHG Urk, Elim - Hosea 3 vs 1 En de HEERE zeide tot mij; Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet.mp32015-11-08 HHG Urk, Elim - Mattheus 20 vs 33 Zij zeiden tot Hem; Heere! dat onze ogen geopend worden.mp32015-11-15 Loosduinen - 1 Thess. 5 vs 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.mp32015-11-15 Loosduinen - Lukas 12 vs 20-21 Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God.mp32015-12-06 Loosduinen - Mattheus 21 vs 37 En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende; Zij zullen mijn zoon ontzien.mp32015-12-06 Loosduinen - Zach. 12 vs 7 Opdat de heerlijkheid van het huis Davids, en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet verheffe tegen Juda.mp32015-12-13 Loosduinen - Efeze 4 vs 20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd.mp32015-12-13 Loosduinen - Filip. 3 vs 17-21 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.mp32015-12-25 Loosduinen - 2 Petrus 3 vs 13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.mp32015-12-25 Loosduinen - Lukas 2 vs 7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp32016-02-14 HHG Urk, Elim - Joh. 8 vs 10-11 En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar; Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers.mp32016-02-14 HHG Urk, Elim - Lukas 19 vs 41-42 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.mp32016-03-25 HHG Urk, Elim - Lukas 23 vs 46 En Jezus, roepende met grote stemme, zeide; Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.mp32016-07-17 Loosduinen - 1 Kron. 13 vs 9-10 Toen zij aan den dorsvloer van Chidon gekomen waren, zo strekte Uza zijn hand uit, om de ark te houden, want de runderen struikelden.mp32016-07-17 Loosduinen - Efeze 1 vs 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel.mp32016-08-21 Loosduinen - 1 Timotheus 3 vs 16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest.mp32016-08-21 Loosduinen - 2 Sam. 9 vs 6-8 Als nu Mefiboseth, de zoon van Jonathan, den zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht, en boog zich neder.mp32016-09-18 Loosduinen - 1 Sam. 4 vs 18 En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van den stoel af, aan de zijde der poort, en brak den nek.mp32016-09-18 Loosduinen - 1 Sam. 4 vs 3 Waarom heeft ons de HEERE heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen.mp32019-03-31 Gortel - Lukas 19 vs 41-44 Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.mp32019-09-01 Gortel - Mattheus 12 vs 28-29 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.mp32019-12-01 Gortel - Mattheus 1 vs 1 - Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.mp32019-12-25 Gortel - Mattheus 1 vs 20-21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zal zalig maken van hun zonden.mp32020-07-12 Nederlangbroek - Jesaja 66 vs 2 Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE.mp32020-08-01 HHG Voorburg - Jesaja 41 vs 13 Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg; Vrees niet, Ik help u.mp32020-08-02 Nederlangbroek - Lukas 14 vs 07-14 Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats.mp32020-08-02 Nederlangbroek - Lukas 14 vs 21-23 Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.mp32020-09 13 HHG Voorburg - Korinthe (1) 1 vs 12 - En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt; Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus.mp32020-09-13 HHG Voorburg - Johannes (1) 1 vs 7b - Zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.mp32020-09-24 HGC Doorn - Joh. 11 vs 39 Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen.mp32020-10-04 Gortel - Markus 10 vs 16 En Hij omving ze met Zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende zegende Hij dezelve.mp32020-11-01 Gortel - Jeremia 2 vs 8a En de priesters zeiden niet; Waar is de HEERE.mp32020-11-12 HGC Doorn - Genesis 21 vs 17a En God hoorde de stem van den jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den hemel.mp32020-12-10 HGC Doorn - Psalm 98 vs 9 Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid.mp32020-12-31 Gortel - Mattheus 11 vs 28-29 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.mp32021-01-03 HHG Voorburg - Lukas 10 vs 17-20 Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.mp32021-01-03 HHG Voorburg - Markus 6 vs 7 - En Hij riep tot Zich de twaalven, en begon hen uit te zenden twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten.mp32021-01-14 HGC Doorn - Nahum 1 vs 1-8 De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig.mp32021-02-14 HHG Voorburg - Psalm 137 vs 5a Indien ik u vergeet, o Jeruzalem! zo vergete mijn rechterhand zichzelve.mp32021-04-11 HHG Voorburg - Rom. 8 vs 34 Wie is het, die verdoemt. Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is.mp32021-04-14 Kampen - Nahum 1 vs 1-8 De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig.mp32021-05-13 Gortel - Hand. 1 vs 4-14 De Hemelvaart van de Heere Jezus Christus.mp32021-05-20 HGC Doorn - Markus 8 vs 10-13 En de Farizeen gingen uit, en begonnen met Hem te twisten, begerende van Hem een teken van den hemel.mp32021-05-30 HHG Urk, Elim - Genesis 3 - Over de boom des levens.mp32021-05-30 HHG Urk, Elim - Markus 8 vs 10-21 De Heere Jezus en de farizeeers.mp32021-06-20 Gortel - Matth. 9 vs 9-13 En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheus; en zeide tot hem; Volg Mij.mp32021-07-04 VHG Vaassen - Hosea 6 vs 4-6 Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot brandofferen.mp32021-07-18 Evangelisatie Den Haag - Hand. 3 vs 4 En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide; Zie op ons.mp32021-07-25 HHG Voorburg - Mattheus 6 vs 16 - En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden.mp32021-07-25 HHG Voorburg - Psalm 65 vs 3 - Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.mp32021-08-01 VHG Vaassen - Samuel (1) 16 vs 18 - Zie, ik heb gezien een zoon van Isai, den Bethlehemiet, die spelen kan, en hij is een dapper held, en een krijgsman.mp32021-08-08 VHG Vaassen - Openb. 3 vs 19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.mp32021-08-15 HHG Urk, Elim - Joh. 13 vs 8-10 Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.mp32021-08-15 HHG Urk, Elim - Psalm 51 vs 12-15 Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.mp32021-08-29 HHG Urk, Elim - Kon. (2) 2 vs 14 - En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide; Waar is de HEERE, de God van Elia.mp32021-08-29 HHG Urk, Elim - Markus 1 vs 37 - En zij Hem gevonden hebbende, zeiden tot Hem; Zij zoeken U allen.mp32021-09-05 Gortel - 1 Joh. 1 vs 1-4 Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven.mp32021-09-05 VHG Vaassen - Joh. 13 vs 8-10 Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.mp32021-10-10 HHG Voorburg - 1 Petrus 1 vs 6-9 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen.mp32021-10-10 HHG Voorburg - Genesis 5 vs 21-24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.mp3